Saturday , April 13 2024

Fiecare deputat sucevean ne costa trei miliarde de lei pe an

N cazarea `n Capital\ cost\ lunar peste 80 de milioane de lei vechi pentru fiecare dintre parlamentari n diurna lunar\ se apropie sau dep\[e[te 20 de milioane, iar transportul de acas\ la Bucure[ti cost\ lunar, `n func]ie de mijloacele de transport folosite de deputa]i, `ntre 15 [i 25 de milioane de lei vechi n la aceste sume se adaug\ cele viz=nd activitatea cabinetelor parlamentare [i alte cheltuieli materiale, care ating 100 de milioane de lei lunar

C=t cost\ “`ntre]inerea” unui deputat, trimis `n parlamentul Rom=niei pentru a face legi `n favoarea celor care l-au votat, devine din ce `n ce mai greu de aflat altcumva dec=t analiz=nd cifrele statistice puse la dispozi]ie, dup\ ce parlamentarii au votat `n prima parte a acestui an, un act mormativ potrivit c\ruia nu se mai impune publicarea pe site-ul Camerei Deputa]ilor, a cheltuielilor f\cute de fiecare deputat `n parte, inclusiv prin cabinetul parlamentar pe care `l coodoneaz\ `n teritoriu.
Deputa]ii suceveni nu au excelat `n deplas\ri peste hotare ori `n alte demersuri pentru care s\ solicite decont\ri de la bugetul parlamentului. Totu]i, sumele pe care le-au `ncasat lunar ori care au fost decontate pentru caz\ri, diurne, transport, ori `ntre]inerea birourilor parlamentare din teritoriu, nu sunt de neglijat.
Un calcul simplu a fost f\cut pornit de la suma total\ pl\tit\ de Camera Deputa]ilor pentru un deputat sucevean “mediu” `n ceea ce prive[te cheltuielile de `ntre]inere, ca [i demnitar. Astfel, `n fiecare lun\, pe numele unui deputat trebuie s\ se achite o indemniza]ie de aproximativ 5.000 de lei, care `n a doua parte a anului a sc\zut cu 25%. Diurna lunar\ `n Bucure[ti pentru un deputat este de 2.100 de lei. Cazarea `n Capital\, pl\tit\ de Camera Deputa]ilor, este `n medie de 8.300 de lei lunar. Transportul `n ]ar\ se cifreaz\ `n medie la 2.000 de lei lunar `n vreme ce telefonul mobil i-a constat, pe cei mai mul]i dintre deputa]i, fix 58 de lei lunar.

N C=t a cheltuit fiecare dintre deputa]ii suceveni `ntr-o singur\ lun\
~n medie, birourile parlamentare au costat parlemtarii suceveni cam 10.000 de lei lunar, circa 100.000 de lei anual, dac\ se ]ine cont [i de reducerile de cheltuieli pe care unii dintre parlamentari le-au f\cut. Mircea Grosaru, deputatul minorit\]ii italiene a cheltuit `ntr-o lun\ aproape 110 milioane de lei vechi pentru materiale de `ntre]inere [i salarii personal la biroul s\u parlamentar. Dan Gabriel Gospodaru a cheltuit aproape 70 de milioane, Gheorghe Coroam\ – 89 de milioane, Ioan Balan – 70 de milioane, Dumitru Pard\u – 89 de milioane, Ioan Stan – 100 de milioane, Eugen Uricec – 98 de milioane, Eugen Bejinariu – 96 de milioane, Mircea Irimescu – 74 de milioane, Sanda Maria Ardeleanu – 80 de milioane, Ghervazen Longher – 96 de milioane de lei vechi `ntr-o singur\ lun\. ~n urma unui calcul simplu, rezult\ c\ dac\ fiecare parlamentar va consuma `n acest an circa un miliard de lei (100 de mii de lei `n lei noi), aceast\ sum\, ad\ugat\ la celelalte cheltuieli exprimate anterior, duc la o medie annual\ de 300 de mii de lei – 3 miliarde de lei vechi pentru fiecare deputat.
N Deputa]ii suceveni nu au vrut s\ fac\ deplas\ri `n str\in\tate pe cheltuiala Parlamentului

Deputa]ii suceveni nu au participat `n acest an la deplas\ri decontate de Camera Deputa]ilor.  De aceea, singurele clasamente ce pot fi f\cute se limiteaz\ la preferin]a unora sau a altora pentru un anumit loc de de cazare, pentru valoarea diurnei de Bucure[ti sau din teritoriu sau pentru mijlocul de transport folosit pe ruta Suceava – Bucure[ti [i retur. Deputatul Eugen Constantin Uricec, a clarificat problema privind costul caz\rii parlamentarilor `n capital\: “ Cheltuielile de cazare sunt negociate de Camera Deputa]ilor prin secretariatul general. Sunt dou\ loca]ii `n care sunt caza]i deputa]ii din Suceava – Hotel Bucure[ti [i Hotel Montenelly. Eu am camer\ `nchiriat\ la Montenelly”, a ar\tat deputatul sucevean. Privind datele de pe site-ul Camerei Deputa]ilor, constat\m c\ o lun\ de cazare la Montenelly cost\ cu aproximativ 180 de lei mai ieftin dec=t una la hotel Bucure[ti.
N Deputatul PDL Ioan B\lan a renun]at la logistica pus\ la dispozi]ie de Camera Deputa]ilor
Deputatul PDL Ioan B\lan, declar\ c\ a transmis un semnal c\tre parlamentari atunci c=nd, la jum\tatea acestui an a decis s\ renun]e la sumele oferite de Camera Deputa]ilor pentru cabinetul s\u de deputat. “Tot ce primeam de la Camera Deputa]ilor, c=nd s-a pus problema reducerii de chetuieli, am decis s\ preiau pe cont propriu. Am predat la Camer\ autoturismul, laptopul, imprimanta, copiatorul, telefonul [i cartela telefonic\ precum [i tichetele pentru c\l\torii cu trenul, pe care nu le-am folosit dealtfel niciodat\. ~n felul acesta am dorit s\ fiu solidar cu cei c\rora le-au fost diminuate salariile. Pe de alt\ parte, eu consider c\ ma[inile noi, care ar urma s\ fie achizi]ionate pentru parlamentari constituie un gest de sfidare la adresa celor care au `ncredin]at voturile parlamentarilor”, a declarat deputatul PDL Ioan B\lan.
N Deputatul PSD C\t\lin Nechifor constat\ c\ procentul alocat din PIB- ul Rom=niei pentru activitatea parlamentarilor este destul de mic
Deputatul PSD de Suceava,  C\t\lin Nechifor, este de p\rere c\ `n ceea ce prive[te cheltuielile pe care societatea trebuie s\ le fac\ pentru a sus]ine activitatea parlamentarilor, ]ine de regulile democra]iei. “Un stat f\r\ parlament [i f\r\ structuri democratice nu poate exista `n accep]iunea democratic\ modern\. Democra]ia cost\. S\ nu uit\m c\ `n  `ntreg ciclul electoral exist\ cheltuieli. Munca parlamentarului presupune deplas\ri la Bucure[ti dar [i `n teritoriu iar dac\ privim o asemenea cheltuial\ a parlamentarilor ca un tot unitar, vom constata c\ procentul alocat din PIB- ul Rom=niei pentru activitatea parlamentarilor, este destul de mic”, a declarat deputatul PSD C\t\lin Nechifor.
N  Deputalul minorit\]ii italiene, Mircea Grosaru, crede c\ banii pe care `i cheltuiesc sunt o buna investitie
Deputatul Mircea Grosaru, reprezentantul comunit\]ii italiene din Rom=nia, consider\ c\ banii pe care `i prime[te un deputat pot fi privi]i ca mul]i, pentru cei care nu `[i fac treaba `ns\ `n cazul s\u, chiar dac\ are cele mai mari cheltuieli pe biroul s\u parlamentar, acest lucru poate fi privit [i prin aceea c\ el reprezint\ o minoritate na]ional\ [i nu este legat de un colegiu uninominal, minoritarii pe care `i reprezint\ fiind r\sp=ndi]i `n toat\ ]ara. Pe de alt\ parte, Mircea Grosaru arat\ c\ el a depus la Parlament mai multe proiecte de legi, care vor avea c=[tig de cauz\, lucru pentru care al]i ini]iatori priva]i ar fi trebuit s\ cheltuie mult mai mult dec=t indemniza]ia [i veniturile aferente calit\]ii sale de deputat. “Din punctul meu de vedere este o sum\ rezonabil\, nu fac abuzuri, nu folosesc fondurile puse la dispozi]ie de Camera Deputa]ilor dec=t pentru scopul `n care acestea au fost alocate”, a declarat deputatul Mircea Grosaru.

N Deputatul PNL  Dan Gabriel Gospodaru: “Noi suntem printre cei din urm\”
Deputatul PDL Dan Gabriel Gospodaru, consider\ c\ suma alocat\ anual unui parlamentar poate fi mare, la prima vedere dar este mult mai mic\ dec=t cea alocat\ parlamentarilor din alte state europene. “La prima vedere, suma este mare, dar trebuie re]inut c\ anumite cheltuieli, cum ar fi hotelul la Bucure[ti [i transportul, nu depind de noi. Cheltuielile de cazare au fost negociate `nc\ de anul trecut iar `n ceea ce prive[te transportul, scumpirea nu a depis de noi. La celelalte cheltuieli au fost f\cute reduceri, ca peste tot, de 25%. Dac\ ne raport\m `ns\ la sumele pe care le primesc parlamentarii din celelalte ]\ri europene, noi suntem printre cei din urm\. Oamenii trebuie s\ se g=ndeasc\ [i la ceea ce facem noi `n Parlament, cei care particip\m efectiv la actul legislativ, [i cred c\ vor `n]elege c\ sumele ce sunt alocate nu sunt foarte mari”, a declarat deputatul Dan Gabriel Gospodaru. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. Ce investitie se face in niste galme? Sa-mi spuna Grosaru, Gospodaru, Nechifor,Benariu, Stan, reprezentantul polonezilor, cate initiative legislative au avut? De cate ori au vorbit de la tribuna Parlamentului ,in afara de de depunerea juramantului? Pentru ce obiective au adus fonduri in colegiile lor? Sunt niste galme.

  2. cita risipa de bani….inseamna ca nu suntem in criza, risipim banii de la buget? pentru ce ? sa se distreze domnii nostri alesi, de noi, sa stea in hoteluri de lux, masini de lux, telefoane de lux, la parlament sa se duca cit mai rar sau deloc, legile sa fie votate dupa cum vedem, ce mai: trai neneacule! ca la noi la nimenea……… saracii prosti care merg la vot…….