Friday , April 12 2024

Festivitati de deschidere a anului scolar in Suceava, conform traditiei, in ciuda situatiei critice din invatamant

N asta au decis directorii [colari, astfel c\ prima zi a noului an [colar va fi marcat\ tradi]ional, cu festivit\]i de deschidere, p\rin]i, flori [i invita]i din partea aut\rit\]ilor locale n noul an [colar ce debuteaz\ luni `nseamn\ 54 [coli `n minus la nivelul jude]ului Suceava, popula]ie [colar\ `n sc\dere, personal nedidactic insuficient [i profesori cu lefuri diminuate c\rora nu li se va deconta naveta `n acest an n peste 13.000 de elevi sunt a[tepta]i luni `n unit\]ile [colare de pe raza jude]ului Suceava
Am\r\ciune, dezam\gire, frustrare [i speran]e de[arte, toate acestea constituie “bagajul” cu care au venit la [coal\ dasc\lii suceveni la `nceputul lunii septembrie. Luni va fi prima zi de [coal\ pentru miile de elevi suceveni care fie abia a[teapt\ s\-[i revad\ colegii [i prietenii, fie t=njesc dup\ vacan]a recent `ncheiat\. Bagajul lor de `nceput de an [colar a fost asigurat de p\rin]i, ale c\ror buzunare au fost considerabil sub]iate, `ns\ toate acestea sunt absolut necesare pentru a `ncepe cu dreptul noul an.
Zilele trecute, ministrul Educa]iei transmitea inspectorilor [colari s\ se asigure c\ `n toate jude]ele ]\rii noul an [colar va `ncepe `n for]\, astfel ca elevii s\ intre la ore `nc\ din prima zi. Directorii [colari `ns\ au anun]at c\ luni vor fi organizate festivit\]i de deschidere – `n curtea [colii, dac\ vremea va permite, sau `n sala de sport, `n condi]iile `n care vremea nefavorabil\ va impune acest lucru.
“Facem festivitate de deschidere a anului [colar. ~i a[tept\m pe elevi luni, la ora 09.00, `n curtea [colii, dac\ e vreme frumoas\, dac\ nu, `n sala de sport”, a declarat Dan Popescu, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava.
{i la [colile generale elevii sunt a[tepta]i, conform tradi]iei, de `nv\]\toare sau dirigin]i, pentru a face cuno[tin]\ [i a-[i vedea [coala [i s\lile de clas\ `n care vor studia `n noul an [colar. Desigur, [i `n acest caz, vor fi organizate festivit\]i de deschidere, astfel ca elevii s\-[i `nt=mpine dasc\lii cu flori [i z=mbete optimiste, `n pofida situa]iei critice [i incerte `n care se afl\ `nv\]\m=ntul `n momentul de fa]\.
Amintim c\ anul trecut profesorii afilia]i sindicatelor din `nv\]\m=nt luaser\ decizia s\ nu mai organizeze manifest\ri festive la deschiderea anului [colar, la care s\ participe politicienii, astfel c\ elevii au fost condu[i direct `n clase, cu mici excep]ii.
N dou\ obiective de investi]ii date `n folosin]\ [i 54 de unit\]i de `nv\]\m=nt desfiin]ate
Privind lucrurile din perspectiva organizatoric\ a anului [colar, preciz\m c\ s-au desfiin]at 54 de unit\]i de `nv\]\m=nt – dintre care 37 [coli cu clasele I-IV, 15 gr\dini]e [i dou\ [coli I-VIII -, aplic=ndu-se criteriile transmise de Ministerul Educa]iei [i încadrarea în num\rul de posturi. Pe de alt\ parte, Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava a anun]at c\, odat\ cu deschiderea noului an [colar, vor fi date în folosin]\ dou\ obiective – Bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului [i Gr\dini]a cu Program Normal Marginea, `n urma finaliz\rii lucr\rilor. La nivelul jude]ului sunt în derulare 65 de lucr\ri de investi]ii cu fonduri guvernamentale, dintre care 20 obiective de investi]ii, dou\ consolid\ri de cl\diri [i 43 reabilit\ri.
Efectivele de elevi la clas\ au fost modificate, astfel c\ un profesor se va ocupa de circa 30 elevi de liceu/clas\, un diriginte va fi responsabil de tot at=]ia elevi de gimnaziu la clas\, iar `nv\]\toarele vor avea `ntr-o clas\ `ntre 25 [i 30 de elevi. La gr\dini]\ situa]ia este identic\ cu cea de anii trecu]i, grupe supraaglomerate [i spa]ii insuficiente. Cre[terea efectivelor la clas\, `n condi]iile `n care popula]ia [colar\ este `n sc\dere, a afectat normele dasc\lilor, `n special cele ale profesorilor de liceu, efectul imediat fiind diminuarea fondului de salarii sau intrarea `n restr=ngere de activitate. La toate acestea se adaug\ [i diminuarea salariilor cu 25%, nedecontarea navetei cadrelor didactice [i faptul c\ marea majoritate a fost nevoit\ s\ accepte ore la c=te dou\ [coli, pentru a avea norm\ `ntreag\.
O alt\ problem\ care apas\ pe umerii managerilor [colari o reprezint\ lipsa sau insuficien]a personalului nedidactic [i didactic auxiliar, `ns\ cea mai mare durere r\m=ne lipsa fondurilor. {i `n acest an [colar se merge pe principiul investi]ie minim\ [i profit maxim, iar directorii [colari vor fi nevoi]i s\ fac\ `n continuare economii, `n principal la utilit\]i [i consumabile.
Elevii vor începe cursurile noului an [colar luni, 13 septembrie. În perioada 1-7 noiembrie 2010, clasele din înv\]\mântul primar [i grupele din înv\]\mântul pre[colar sunt în vacan]\. Ceilal]i vor intra în vacan]\ abia pe 22 decembrie 2010, urmând a se întoarce la [coal\ pe 5 ianuarie 2011. Cursurile vor fi ]inute pân\ pe 28 ianuarie, iar în perioada 29 ianuarie-6 februarie elevii se vor afla în vacan]a intersemestrial\. Semestrul al doilea va începe pe 7 februarie, urm=nd ca `n perioada 16 – 25 aprilie 2011 elevii s\ fie din nou în vacan]\. Cursurile vor reîncepe pe 26 aprilie [i vor dura pân\ pe 17 iunie, dup\ care elevii vor intra în vacan]a de var\, pân\ pe 11 septembrie. Tezele de pe semestrul I al anului [colar 2010-2011 se sus]in, de regul\, pân\ la data de 17 decembrie 2010, iar cele de pe semestrul al II-lea pân\ la data de 20 mai 2011. Peste 13.000 de elevi sunt a[tepta]i luni `n unit\]ile [colare de pe raza jude]ului Suceava. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Cursuri gratuite de educație financiară pentru Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat, în perioada 28 martie-4 aprilie a.c., …