Saturday , June 10 2023

Festivitati de deschidere a anului scolar in Suceava, conform traditiei, in ciuda situatiei critice din invatamant

N asta au decis directorii [colari, astfel c\ prima zi a noului an [colar va fi marcat\ tradi]ional, cu festivit\]i de deschidere, p\rin]i, flori [i invita]i din partea aut\rit\]ilor locale n noul an [colar ce debuteaz\ luni `nseamn\ 54 [coli `n minus la nivelul jude]ului Suceava, popula]ie [colar\ `n sc\dere, personal nedidactic insuficient [i profesori cu lefuri diminuate c\rora nu li se va deconta naveta `n acest an n peste 13.000 de elevi sunt a[tepta]i luni `n unit\]ile [colare de pe raza jude]ului Suceava
Am\r\ciune, dezam\gire, frustrare [i speran]e de[arte, toate acestea constituie “bagajul” cu care au venit la [coal\ dasc\lii suceveni la `nceputul lunii septembrie. Luni va fi prima zi de [coal\ pentru miile de elevi suceveni care fie abia a[teapt\ s\-[i revad\ colegii [i prietenii, fie t=njesc dup\ vacan]a recent `ncheiat\. Bagajul lor de `nceput de an [colar a fost asigurat de p\rin]i, ale c\ror buzunare au fost considerabil sub]iate, `ns\ toate acestea sunt absolut necesare pentru a `ncepe cu dreptul noul an.
Zilele trecute, ministrul Educa]iei transmitea inspectorilor [colari s\ se asigure c\ `n toate jude]ele ]\rii noul an [colar va `ncepe `n for]\, astfel ca elevii s\ intre la ore `nc\ din prima zi. Directorii [colari `ns\ au anun]at c\ luni vor fi organizate festivit\]i de deschidere – `n curtea [colii, dac\ vremea va permite, sau `n sala de sport, `n condi]iile `n care vremea nefavorabil\ va impune acest lucru.
“Facem festivitate de deschidere a anului [colar. ~i a[tept\m pe elevi luni, la ora 09.00, `n curtea [colii, dac\ e vreme frumoas\, dac\ nu, `n sala de sport”, a declarat Dan Popescu, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava.
{i la [colile generale elevii sunt a[tepta]i, conform tradi]iei, de `nv\]\toare sau dirigin]i, pentru a face cuno[tin]\ [i a-[i vedea [coala [i s\lile de clas\ `n care vor studia `n noul an [colar. Desigur, [i `n acest caz, vor fi organizate festivit\]i de deschidere, astfel ca elevii s\-[i `nt=mpine dasc\lii cu flori [i z=mbete optimiste, `n pofida situa]iei critice [i incerte `n care se afl\ `nv\]\m=ntul `n momentul de fa]\.
Amintim c\ anul trecut profesorii afilia]i sindicatelor din `nv\]\m=nt luaser\ decizia s\ nu mai organizeze manifest\ri festive la deschiderea anului [colar, la care s\ participe politicienii, astfel c\ elevii au fost condu[i direct `n clase, cu mici excep]ii.
N dou\ obiective de investi]ii date `n folosin]\ [i 54 de unit\]i de `nv\]\m=nt desfiin]ate
Privind lucrurile din perspectiva organizatoric\ a anului [colar, preciz\m c\ s-au desfiin]at 54 de unit\]i de `nv\]\m=nt – dintre care 37 [coli cu clasele I-IV, 15 gr\dini]e [i dou\ [coli I-VIII -, aplic=ndu-se criteriile transmise de Ministerul Educa]iei [i încadrarea în num\rul de posturi. Pe de alt\ parte, Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava a anun]at c\, odat\ cu deschiderea noului an [colar, vor fi date în folosin]\ dou\ obiective – Bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului [i Gr\dini]a cu Program Normal Marginea, `n urma finaliz\rii lucr\rilor. La nivelul jude]ului sunt în derulare 65 de lucr\ri de investi]ii cu fonduri guvernamentale, dintre care 20 obiective de investi]ii, dou\ consolid\ri de cl\diri [i 43 reabilit\ri.
Efectivele de elevi la clas\ au fost modificate, astfel c\ un profesor se va ocupa de circa 30 elevi de liceu/clas\, un diriginte va fi responsabil de tot at=]ia elevi de gimnaziu la clas\, iar `nv\]\toarele vor avea `ntr-o clas\ `ntre 25 [i 30 de elevi. La gr\dini]\ situa]ia este identic\ cu cea de anii trecu]i, grupe supraaglomerate [i spa]ii insuficiente. Cre[terea efectivelor la clas\, `n condi]iile `n care popula]ia [colar\ este `n sc\dere, a afectat normele dasc\lilor, `n special cele ale profesorilor de liceu, efectul imediat fiind diminuarea fondului de salarii sau intrarea `n restr=ngere de activitate. La toate acestea se adaug\ [i diminuarea salariilor cu 25%, nedecontarea navetei cadrelor didactice [i faptul c\ marea majoritate a fost nevoit\ s\ accepte ore la c=te dou\ [coli, pentru a avea norm\ `ntreag\.
O alt\ problem\ care apas\ pe umerii managerilor [colari o reprezint\ lipsa sau insuficien]a personalului nedidactic [i didactic auxiliar, `ns\ cea mai mare durere r\m=ne lipsa fondurilor. {i `n acest an [colar se merge pe principiul investi]ie minim\ [i profit maxim, iar directorii [colari vor fi nevoi]i s\ fac\ `n continuare economii, `n principal la utilit\]i [i consumabile.
Elevii vor începe cursurile noului an [colar luni, 13 septembrie. În perioada 1-7 noiembrie 2010, clasele din înv\]\mântul primar [i grupele din înv\]\mântul pre[colar sunt în vacan]\. Ceilal]i vor intra în vacan]\ abia pe 22 decembrie 2010, urmând a se întoarce la [coal\ pe 5 ianuarie 2011. Cursurile vor fi ]inute pân\ pe 28 ianuarie, iar în perioada 29 ianuarie-6 februarie elevii se vor afla în vacan]a intersemestrial\. Semestrul al doilea va începe pe 7 februarie, urm=nd ca `n perioada 16 – 25 aprilie 2011 elevii s\ fie din nou în vacan]\. Cursurile vor reîncepe pe 26 aprilie [i vor dura pân\ pe 17 iunie, dup\ care elevii vor intra în vacan]a de var\, pân\ pe 11 septembrie. Tezele de pe semestrul I al anului [colar 2010-2011 se sus]in, de regul\, pân\ la data de 17 decembrie 2010, iar cele de pe semestrul al II-lea pân\ la data de 20 mai 2011. Peste 13.000 de elevi sunt a[tepta]i luni `n unit\]ile [colare de pe raza jude]ului Suceava. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Sediul IPJ Suceava și al SRI va fi reabilitat printr-un program cu fonduri europene

Sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al SRI-ului va fi refăcut și modernizat cu …