Thursday , December 1 2022

Festivalul national al oualor incondeiate, saptamana viitoare, la Ciocanesti

N circa 300 de `ncondeietori de ou\ sunt a[tepta]i, `n perioada 4-6 martie, la cea de-a opta edi]ie a manifest\rii care promoveaz\ tradi]ia `ncondeierii ou\lor pentru Pa[ti n `n acest an, organizatorii vor s\ promoveze ca prob\ de concurs la festival stilul creativit\]ii, care `mbin\ elementele tradi]ionale cu cele noi n

~n perioada 4-6 martie, la Cioc\ne[ti se va desf\[ura o nou\ edi]ie a Festivalului na]ional al ou\lor încondeiate, manifestare aflat\ la cea de-a opta edi]ie. Organizatorii evenimentului sunt  Prim\ria comunei, în colaborare cu Consiliul Local, Centrul Cultural Bucovina [i Consiliul Jude]ean  Suceava.  Potrivit primarului comunei Cioc\ne[ti, Gheorghe Tomoiag\, `n aceast\ localitate exist\ o comunitate mare de artizani, de peste 100 de persoane, care tr\iesc din arta încondeiatului de ou\. De[i este o comun\ mic\, festivalul a reu[it s\ se impun\ ca o tradi]ie, fiind dedicat `n special artei „închistririi” oului [i artizanilor din sat.
Programul manifest\rii va începe pe 4 martie cu un colocviu dedicat oului încondeiat, tradi]iei plut\ritului pe Valea Bistri]ei Aurii [i o expozi]ie de instrumente tradi]ionale, cum ar fi trâmbi]a, buciumul, tulnicul, fluierul, cornul, cobza [i trâmbi]a. ~n aceea[i zi, participan]ii vor fi prezen]i la un simpozion [i o întâlnire cultural\ sub genericul „Cartea bucovinean\, mo[tenire pentru urma[i”. Ziua de 5 martie va fi dedicat\ paradei portului tradi]ional, expozi]iei de ou\ încondeiate [i concursului de încondeiere, concursului gastronomic cu preparate tradi]ionale de post [i Balului Festivalului, care vor avea loc la C\minul Cultural din centrul comunei.
La Cioc\ne[ti de peste opt  ani  se adun\ arti[ti din ]ar\  pentru a participa la concursul decorarii celui mai frumos ou din Rom=nia. Trebuie amintit c\ fa]\ de alte sate din jude], localnicii  din Cioc\ne[ti folosesc tehnica cerii de albine, `n care fiecare strat de cear\ ascunde culoarea anterioar\ iar oul este scufundat pe r=nd `n diverse culori. Fondul cromatic dominant este negru pe care se vede o bog\]ie de ornamente `n alb, galben, portocaliu, ad\ug=ndu-se `ntotdeauna [i pu]in ro[u. Ultima zi a festivalului este dedicat\ expozi]iei cu v=nzare de ou\ încondeiate  iar în bisericile din Cioc\ne[ti [i Boto[ vor fi oficiate slujbe religioase.
La aceast\ edi]ie, potrivit edilului comunei Gheorghe Tomoiag\ sunt a[tepta]i s\ participe aproximativ 300 de `ncondeietori de ou\ din `ntreaga ]ar\, `n special din zonele renumite `n `nchistrire . “Baza festivalului este axat\ pe arta popular\ tradi]ional\, pe vechile instrumente muzicale  [i pe arta `ncondeierii ou\lor. Nu trebuie omis faptul c\ la muzeul din localitate func]ioneaz\ o [coal\ de `ncondeierie a ou\lor care a scos deja a[ spune mae[tri `n acest me[te[ug. Este o satisfac]ie a noastr\ c\ dragostea pentru arta tradi]ional\ nu se va pierde, a[a cum aveam s\ avem impresia cu mul]i ani `n urm\. Acestora li se al\tur\ portul popular tradi]ional scos `n relief la festival at=t prin modelele de pe costumele na]ioanale c=t [i de prin `nchistrirea ou\lor”, ne-a mai spus primarul comunei. Juriul va fi format  din profesori `n istoria artelor, muzeografi, speciali[ti `n folclor care “ pot face deosebirea `ntre opinc\ [i kitsch”. “Avem `n vedere stilul nou, creativ, o idee preluat\ de la pre[edintele ANTREC Suceava. Promovarea stilului creativit\]ii, elementele tradi]ionale `mbinate cu cele noi, c=t de c=t cultivate. E vorba aici de imagina]ia creatorului, de talentul fiec\ruia”, a mai precizat primarul Tomoiag\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …