Sunday , September 25 2022

Festivalul Medieval de la Suceava se va organiza `n Cetatea de Scaun si `n Curtea Domneasca

Primarul Sucevei, Ion Lungu, sus]ine c\ `n urm\torii ani o astfel de idee ar putea fi pus\ `n practic\ datorit\ faptului c\ Suceava, spre deosebire de alte localit\]i din partea de est [i cea de sud a ]\rii, are o zestre de obiective medievale importante
Edi]iile viitoare ale Festivalului Medieval din Suceava ar putea s\ fie organizate at=t `n Cetatea de Scaun, c=t [i `n Curtea Domneasc\. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat c\ “zestrea medieval\” a municipiului trebuie exploatat\ [i vrea ca Festivalul Medieval de la Suceava s\ aib\ o amploare c=t mai mare [i s\ devin\ un eveniment de importan]\ na]ional\. „Vom organiza Festivalul Medieval `n dou\ loca]ii: `n Cetatea de Scaun [i la Curtea Domneasc\. Avem aceast\ zestre medieval\ pe care pu]ine ora[e o au `n ]ar\, poate cu excep]ia celor din Transilvania [i trebuie s\ exploat\m acest poten]ial”, a spus primarul Ion Lungu.
El a subliniat c\ Cetatea de Scaun a Sucevei este `n plin program de restaurare, consolidare [i reamenajare, iar Curtea Domneasc\ va fi amenajat\ cu sprijinul unei firme spaniole specializate. Proiectul de punere `n valoare a Cur]ii Domne[ti va fi prezentat, cel mai probabil, `n luna septembrie, c=nd reprezentan]ii firmei spaniole vor reveni la Suceava.
Potrivit propunerilor de p=n\ `n prezent, Curtea Domneasc\ situat\ `n zona central\ a municipiului Suceava va fi pus\ `n valoare prin realizarea unei construc]ii din sticl\ ce va folosi zidurile actuale, urm=nd ca acest spa]iu s\ fie [antier arheologic vizitabil dotat cu utilit\]i pentru turi[ti. Propunerea pe care se lucreaz\ `n prezent, realizat\ de arhitectul bucure[tean Gheorghe Sion, specialist `n monumente istorice, prevede realizarea unei construc]ii, `n form\ de U, din sticl\, care folose[te zidurile actuale [i p\streaz\ [i arhitectura medieval\.
Consiliul Local Suceava a aprobat, `n luna martie, asocierea cu firma spaniol\ Arena Teatro SL specializat\ `n gestionarea patrimoniului istoric `n vederea punerii `n valoare a Cur]ii Domne[ti din zona central\ a municipiului. Firma spaniol\ va `ntocmi, gratuit, documenta]ia pentru reabilitarea Cur]ii Domne[ti, urm=nd ca apoi s\ fie g\site surse de finan]are pentru realizarea lucr\rilor.
Autorit\]ile sucevene doresc s\ finan]eze un proiect prin care Curtea Domneasc\ din zona central\ a municipiului, `n prezent [antier arheologic, s\ fie amenajat\ pentru vizitare [i, totodat\, restaurat\ pentru a ar\ta la fel ca `n perioada domniei lui [tefan cel Mare. Construc]iile din complexul care formeaz\ Curtea Domneasc\ au fost edificate pe parcursul secolelor XIV – XV, fiind `ncepute `n timpul domniei lui Petru I Mu[at, continuate de Alexandru cel Bun, iar `n timpul domniei lui [tefan cel Mare au fost ref\cute din piatr\ [i c\r\mid\.
La edi]ia din acest an a Festivalului Medieval care s-a `ncheiat duminic\ au participat aproape 14.000 de persoane potrivit num\rului de bilete v=ndute de organizatori. Toate manifest\rile organizate de-a lungul celor cinci edi]ii ale Festivalului de Art\ Medieval\ „{tefan cel Mare” au avut loc `n zona Cet\]ii de Scaun a Sucevei din cauz\ c\ aici sunt o serie de amenaj\ri f\cute care permit accesul `n zon\ [i punerea `n valoare a ruinelor acestei fortifica]ii, spre deosebire de Curtea Domneasc\, unde situa]ia nu este nici pe departe at=t de bun\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …