Saturday , October 1 2022

Festival de colinde, datini si obiceiuri pe stil vechi, la Draguseni

N forma]iile de ur\tori au prezentat o parad\ a obiceiurilor specifice s\rb\torilor de sf=r[it de an pe stil vechi, de la intrarea `n comun\ p=n\ `n centrul comumei Dr\gu[eni n au participat grupuri de ur\tori [i colind\tori din M\lini, Boroaia, R`[ca, Dolhe[tii Mici, Dr\gu[eni, Bogd\ne[ti, For\[ti, Mirosl\ve[ti, Lunca-Pa[cani n pre[edintele Consiliului Jude]ean,Gheorghe Flutur a declarat c\ va promova [i `ncuraja p\strarea obiceiurilor [i a tradi]iilor `n jude]ul Suceava
Festival de colinde, datini [i obiceiuri pe stil vechi la Dr\gu[eni. Pentru mul]i dintre noi petrecerea de revelion este deja doar o amintire. Nu `ns\ [i pentru rom=nii de stil vechi, ucrainenii [i ru[ii lipoveni din jude], care abia ast\zi intr\ `n Noul An. Ceea ce pentru majoritatea locuitorilor jude]ului constituie deja o amintire, pentru credincio[ii ortodoc[i pe stil veni a fost o realitate ieri, c=nd ace[tia au s\rb\torit anul nou. ~n localit\]ile `n care trecerea `n noul an a fost s\rb\torit\ `n noaptea care tocmai a  trecut, copiii [i tinerii au fost  prin[i `n ultimele zile cu repeti]iile [i preg\tirea costumelor pentru urat. Tradi]ional, ace[tia s-au `n grupuri, `n mijlocul satelor [i au pornit s\ colinde [i s\ ureze din cas\ `n casa, un an rodnic [i `mbel[ugat.
~n premier\ pentru jude]ul Suceava, Consiliul Jude]ean, Centrul Cultural Bucovina [i Prim\ria comunei Dr\gu[eni au organizat ieri prima edi]ie a Festivalului de colinde, datini [i obiceiuri de stil vechi. Au participat grupuri de ur\tori [i colind\tori din M\lini, Boroaia, R`[ca, Dolhe[tii Mici, Dr\gu[eni, Bogd\ne[ti, For\[ti, Mirosl\ve[ti, Lunca-Pa[cani. La deschiderea manifest\rii care a avut loc la intrarea `n jude]ul Suceava, dinspre jude]ul Ia[i, la poarta din lemn care are inscrip]ionat numele jude]ului nostru, cu ur\rile de bun venit cuvenite, a fost prezent al\turi de cele zece forma]ii [i grupuri de colind\tori [i ur\tori [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gherghe Flutur precum [i primarii localit\]ilor care au `nso]it ur\torii.
În statistici , `n jude]ul Suceava sunt aproximativ 3.000 de credincioşi care ]in s\rb\torile pe stil vechi , cei mai mul]i fiind concentra]i `n zona R`[ca, Bogd\ne[ti, Dr\gu[eni, Boroaia, dar [i `n zonele Lipoveni, Nisipitu [i `n municipiul Suceava.
{eful administra]iei jude]ene ,Gheorghe Flutur a declarat c\ va promova [i `ncuraja `n continuare p\strarea obiceiurilor [i a tradi]iilor din jude]ul nostru . “Cine trece  pe la Drăguşeni, poarta de intrare `n }ara de Sus, `[i pune `ntrebarea dac\ nu s-au terminat s\rb\torile de iarn\. {i la prima vedere s-ar p\rea c\ acestea nu s-au terminat. Suntem `n 13 ianuarie, ajunul anului nou, pe stil vechi. Peste 25.000 de turi[ti au petrecut s\rb\torile de iarn\ `n jude]ul Suceava. De la o [edere de 2,2 zile `n medie de turist, `n luna decembrie am ajuns la o perioad\ medie de [edere de 4,5 zile. Deci s-a dublat durata de [edere `n medie a unui turist `n jude]ul nostru. Secretul este unul singur: tradi]ia, obiceiul [i gastronomia. Asta m\ oblig\ s\ `ncurajez aceste manifest\ri”, a mai spus Gheorghe Flutur.
Primarul comunei Dr\gu[eni, Vasile Cepoi, ne-a declarat c\ `n cele trei sate ale comunei –  Dr\gu[eni, Bro[teni [i Gara Leu  sunt aproximativ 2000 de locuitori cre[tini ortodoc[i de stil vechi. “ Vom crea un obicei al Festivalului datinilor [i Obiceiurilor de Iarn\ de stil vechi. Aproape jum\tate de comun\ este pe stil vechi iar obiceiurile [i tradi]iile sunt p\strare de c=nd m\ [tiu”, ne-a spus edilul comunei gazd\.
Forma]iile de ur\tori au prezentat o parad\ a obiceiurilor specifice s\rb\torilor de sf=r[it de an de la intrarea `n comun\ p=n\ `n centrul localit\]ii Dr\gu[eni. Spre deosebire de clasicele colinzi de Cr\ciun, intrarea `n Noul An a celor care `[i p\streaz\ credin]a pe stil vecni,  se face cu mult zgomot. Printre cele mai r\sp=ndite obiceiuri se num\r\ jocul Caprei [i al Ursului, un ritual vechi, conform c\ruia, junii se `mbrac\ `n bl\nuri, merg=nd s\ ureze  localnicilor un an mai bun.   Mih\i]\ S\c\lean, de 32 de ani, din Dr\gu[eni ne-a spus c\ de mic copil a f\cut parte dintr-o grupare numit\ “Jocul Ursului” iar `n ajunul noul an a tot mers cu uratul la fetele nem\ritate [i la prietenii din sat. ”Noi nu ur\m pentru bani ci doar din respect [i prietenie” ne-a spus b\rbatul. Punctul de atrac]ie al festivalului, pe l=ng\ cetele de irozi, c\pri]e, jidani, a fost o trup\ satiric\ format\ din “c\ld\rari” care au f\cut la r=ndul lor traseul cu o c\ru]\ acoperit\ cu  coviltir, romi  specializa]i `n confec]ionatul cazanelor, g\le]ilor  sobelor de tabl\ [i a altor asemenea recipiente utile `n gospod\ria ]\r\neasc\.
“Este foarte bine c\ autorit\]ile organizeaz\ acest festival. A[a demonstr\m c\ nu au murit tradi]iile pe stil vechi `n jude]. Noi am venit anul acesta cu grupare de ur[i, arti[ti [i dragomani. La anul vom veni [i mai bine aranja]i, a declarat primarul comunei Boroaia, Vasile Berariu. Conform estim\rii acestuia, la Boroaia 15 la sut\ din popula]ie este de religie ortodox\ pe stil vechi. (Cristina S

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …

No comments

  1. vali dak esti inapt si nus tii sa citesti ,invata si o sa vezi k scrie ca in jud Suceava sunt aproximativ 3000 de credinciosi care tin pe Stil Vechi

  2. declaratia dlui primar in care a afiramt ca mai multi de 2000 de locuitori a-i comunei sunt pe stil vechi este falsa,in catunul Garaleu sunt 9 familii din care nici una pe stil vechi,in satul Brosteni doua familii iar in Draguseni de unde 2000 daca in toata comuna sunt pana in 2700 de locuitori.
    Jos palaria pentru cel care a organizat si prezentat festivalul

  3. a fost atre fain!