Friday , December 9 2022

“Femeia ~ntreprinzator din Suceava”, sarbatorita de Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri

Femeile de afaceri ale jude]ului au fost celebrate `n cadrul evenimentului “Ziua Femeii ~ntreprinz\tor din jude]ul Suceava”, manifestare ce se afl\ la cea de-a V-a edi]ie [i care este ini]iat\ de Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din I.M.M. N cu prilejul `nt=lnirii, a avut loc prezentarea unui proiect de amploare, finan]at din fonduri europene, Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava fiind partener al programului
Lumea afacerilor nu mai apar]ine doar b\rba]ilor, iar sucevencele care [i-au construit singure drumul c\tre succes au dovedit acest lucru, ele reunindu-se `n seara zilei de 8 martie, `n sala mare a Complexului Br\det din Suceava. Peste 100 de femei de afaceri au luat parte la manifestarea ini]iat\ de Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din I.M.M. Suceava, evenimentul aflat la cea de-a V-a edi]ie, devenind deja o tradi]ie pentru antreprenoriatul feminin sucevean. „Ziua Femeii Întreprinz\tor din jude]ul Suceava” a eviden]iat rezultatele deosebite [i aportul remarcabil în activitatea socio-economic\ al femeilor de afaceri în activitatea economic\ a jude]ului.
“O mai mare implicare a femeilor `n afaceri va aduce plus valoare, stabilitate [i dezvoltare continu\ a economiei `ntr-o lume aparent a b\rba]ilor. Facem parte dintr-o comunitate pe care o dorim mereu mai bun\ [i acum avem o [ans\ real\ ca prin implicarea noastr\, a femeilor, s\ putem realiza ceva pentru noi, dar [i pentru organiza]iile pe care le reprezent\m. ~mpreun\ suntem mai puternice”, a declarat Liliana Agheorghicesei, pre[edinte al Patronatului Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava. La eveniment au fost prezen]i reprezentan]i ai Institutului Na]ional al Întreprinderilor Mici [i Mijlocii, beneficiarul direct al proiectului prezentat, vicepre[edintele Consiliului Na]ional IMM, Patronatul Na]ional al Femeilor de Afaceri din IMM, Patronatul Regional al Femeilor de Afaceri din regiunea de Nord-Vest, CLIMM Târgu Mure[, precum [i reprezentan]i ai mediului de afaceri din jude].
O delega]ie oficial\ din Cern\u]i, Ucraina a fost prezent\ la eveniment al\turi de Kaya Sebahat- pre[edinte a Patronatului Na]ional al Femeilor de Afaceri din IMM, subprefectul Angela Zarojanu, Ion Lungu- primar al Municipiului Suceava, Lucia Anghel- pre[edinte a Patronatului Regional al Femeilor de Afaceri din regiunea de Nord-Vest, Elena Tiuc\- ambasador al Antreprenoriatului Feminin din România la Bruxelles, Radu Balanean- vicepre[edinte Consiliul Na]ional IMM, C\t\lina Vartic- directorul Registrului Comer]ului, Aurelia Foc[a- director AJOFM Suceava, M\rioara Ignat- pre[edinte al Judec\toriei Suceava, precum [i al]i reprezentan]i ai unor organiza]ii locale [i centrale.
Prin `ntreaga activitate desf\[urat\ de la `nfiin]are, organiza]ia jude]ean\ a femeilor de afaceri din sectorul IMM sucevean promoveaz\ [i sprijin\ interesele antreprenoriatului feminin din jude] `n rela]iile acestuia cu autorit\]ile publice locale [i centrale sau cu alte organisme din ]ar\ [i str\in\tate. Membrii PJFAIMM Suceava beneficiaz\ de crearea unui mediu propice func]ion\rii, dezvolt\rii [i perfec]ion\rii activit\]ii societ\]ilor comerciale, precum [i de programe de consultan]\ [i asisten]\ `n afaceri.
Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava a fost `nfiin]at `n 14 martie 2007, la ini]iativa a 21 de membre fondatoare, femei de afaceri de succes ale jude]ului, `n prezent organiza]ia av=nd ca membre femei manager [i antreprenor din diverse domenii de activitate ale sectorului economic sucevean.
N proiect european de 7.800.000 de lei, sprijint de PJFAIMM
~n vederea încuraj\rii antreprenoriatului pentru parteneriate transna]ionale [i na]ionale, Liliana Agheorghicesei a prezentat un proiect care vine în sprijinul IMM-urilor, Patronatul Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava fiind partener al proiectului finan]at din fonduri europene „Dezvoltarea abilit\]ilor antreprenoriale [i manageriale în zona IMM-urilor inovative din România pentru formarea [i promovarea parteneriatelor na]ionale [i transna]ionale”.
„Dezvoltarea abilit\]ilor antreprenoriale [i manageriale în zona IMM-urilor inovative din România pentru formarea [i promovarea parteneriatelor na]ionale [i transna]ionale” este un program care ofer\ formare profesional\ [i asisten]\ de specialitate în vederea cre[terii abilit\]ii antreprenoriale necesar\ dezvolt\rii parteneriatelor transna]ionale [i na]ionale”, a declarat Alina Calistru, asistent manager `n cadrul proiectului.
Valoarea proiectului se ridic\ la 7.800.000 RON având o perioad\ de desf\[urare de 30 luni, proiectul fiind implementat în parteneriat cu Institutul Na]ional al Întreprinderilor Mici [i Mijlocii, SC IPA SA, Universitatea de ASE Bucure[ti, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Consiliul Local al IMM Oradea, Universitatea de Vest Timi[oara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Ia[i, Patronatul Tinerilor Întreprinz\tori din România, Asocia]ia Patronatul Jude]ean al IMM Giurgiu precum [i European Business and Innovation Center Network. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …