Thursday , April 18 2024

Febre banale, constipatie sau schimbarea pansamentului – printre "urgentele" pentru care sucevenii vor dusi la spital cu ambulanta

Directorul medical al Serviciului Jude]ean de Ambulan]\, Mihaela Ab\la[ei, a explicat c\ foarte multe dintre solicit\rile de ambulan]\ ar putea fi, de fapt, gestionate de medicul de familie, dac\ pacien]ii nu ar fi comozi [i ar avea r\bdare s\ a[tepte la r=nd n neput=nd refuza nicio solicitare, echipajele de pe ambulan]\ trebuie s\ se ocupe, de multe ori, [i de tipul de urgen]e care ]in de medicul de familie
Un num\r foarte mare de solicit\ri prin 112 ale echipajelor Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ Suceava nu sunt, de fapt, urgen]e care ar trebui s\ fie gestionate `n acest mod. Directorul medical al unit\]ii, dr. Mihaela Ab\la[ei, a precizat c\ mare parte din pacien]ii care cheam\ ambulan]a ar trebui, de fapt, s\ se prezinte `n primul r=nd la medicul de familie, put=nd s\ primeasc\ `n acest mod un diagnostic [i un tratament `n timp util, f\r\ a aglomera Serviciul sau unit\]ile [i compartimentele de primire urgen]e. Pe de alt\ parte, pacien]ii, se pare, refuz\ aceast\ variant\ din cauza timpilor de a[teptare implica]i `n programarea la medicul de familie sau consider\ c\ este mult mai comod pentru ei s\ fie transporta]i direct de acas\ la spital, unde beneficiaz\ `n cel mai scurt timp de asisten]\ medical\ [i de investiga]ii gratuite.
“~nregistr\m foarte multe cazuri de pacien]i care abuzeaz\ de Serviciul Jude]ean de Ambulan]\, pur [i simplu pentru c\ nu au r\bdare s\-[i rezolve problema prin medicul de familie, din comoditate. De cele mai multe ori este vorba despre pacien]i care declar\ la telefon simptome pe care nu le au sau simptome mult mai exagerate dec=t sunt de fapt, pentru ca atunci c=nd ne deplas\m la fa]a locului s\ constat\m c\ este vorba, spre exemplu, despre un simplu abces”, a explicat dr. Ab\la[ei. Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ este obligat prin lege s\ r\spund\ la orice solicitare, motiv pentru care orice dolean]\, oric=t de ciudat\, mobilizeaz\ `n cele din urm\ un echipaj. “Nu avem cum s\ refuz\m trimiterea unui echipaj de urgen]\. Acest lucru se `nt=mpl\ numai dac\ nu avem ma[in\ disponibil\ la momentul respectiv sau dac\ este vorba despre o persoan\ beat\ care acuz\ dureri de din]i, cum se mai `nt=mpl\”, a mai spus directorul medical al unit\]ii. Aceasta a ad\ugat c\ `n astfel de cazuri, conteaz\ foarte mult modul `n care sucevenii `[i prezint\ cazul c=nd sun\ la 112. Exagerarea simptomelor nu este o raritate [i se `nt=mpl\ at=t din rea voin]\, c=t [i din cauza ipohondriei sau a fricii nejustificate. De multe ori, pentru urgen]ele de gradul II care intr\ `n atribu]iile medicilor de familie, personalul Serviciului `ntreab\ pacientul prin telefon dac\ a luat leg\tura cu medicul de care apar]ine. Pentru cei care nu doresc s\ se complice astfel, r\spunsul e, de obicei, c\ medicul de familie nu e de g\sit la cabinet. Nu este vorba despre cei care ar trebui s\ se deplaseze foarte mult pentru a ajunge la cabinetul medicului sau care sunt din localit\]i care nu au medic de familie. Dar chiar [i printre ace[tia se mai num\r\ persoane, inclusiv or\[eni, care din proprie voin]\ s-au `nscris pe listele unor medici de familie din alte localit\]i sau de la ]ar\.
Pacien]ii care sunt prelua]i de echipajul de ambulan]\, chiar dac\ nu reprezint\ o urgen]\ real\ sau reprezint\ o urgen]\ care poate fi gestionat\ de medicul de familie, se confrunt\ `n Unitatea de Primire Urgen]e cu aceea[i “admonestare”. “Medicii din UPU le spun acela[i lucru, c\ ar fi trebuit s\ apeleze la medicul de familie [i s\ nu abuzeze de resursele UPU [i ale SJA. Dar acest gen de oameni vor s\ fie `ngriji]i c=t mai repede [i mai eficient. Dac\ vin cu sirenele la spital au senza]ia c\ vor fi primi]i primii, indiferent de c=t de minor\ e, de fapt, afec]iunea lor”, a precizat dr. Ab\la[ei. Ca de obicei, persoanele de etnie rom\ se num\r\ printre cei mai obraznici din acest punct de vedere. “Ei doresc s\ fie primii oriunde [i oric=nd. Uneori c=nd sun\ [i cer ambulan]a, amenin]\ c\ dac\ nu trimitem un echipaj ne vor reclama, pentru c\ ei pl\tesc asigur\rile de s\n\tate”, a mai spus directorul medical SJA.
N “Afec]iunile” pentru care sucevenii nu au r\bdare s\ consulte medicii
Persoanele care apeleaz\ la ambulan]\ pentru c\ [tiu c\ asta este cea mai scurt\ cale c\tre rezolvarea problemelor lor medicale minore sunt, `n general, de toate categoriile [i de toate v=rstele. Solicit\rile pot veni din partea adul]ilor cu s\n\tate bun\, care au constatat c\ au o temperatur\ ceva mai ridicat\ de c=teva ore [i vor du[i la spital, c=nd ar trebui, de fapt, s\ apeleze la medicul de familie. Multe cazuri se refer\ la cei care au suferit interven]ii chirurgicale [i care cheam\ ambulan]a pentru schimbarea pansamentului acas\ sau pentru a le fi scoase firele, ceea ce ar trebui f\cut prin programare la ambulatoriul de specialitate, la medicul care trebuie s\ urm\reasc\ evolu]ia vindec\rii. Nici p\rin]ii alarma]i nu lipsesc de pe lista celor care abuzeaz\ de ambulan]\ – `n cazul `n care copilul lor nu a f\cut scaun `n ziua respectiv\ sau este constipat. Pe de alt\ parte, solicit\rile pentru copii sunt `ntotdeauna luate `n serios de c\tre echipajele de ambulan]\, dat fiind c\ starea copiilor se poate degrada foarte rapid [i imprevizibil. La fel, pacien]ii cu un abces banal sun\ [i descriu simptome pe un ton alarmat.
“Timpul de a[teptare poate fi real, dar cred c\ un pacient corect, care are grij\ de s\n\tatea lui, poate s\ beneficieze de programare, de consult medical [i de tratament `n timp util prin medicul de familie, f\r\ a apela la Ambulan]\, dac\ se preocup\ de acest aspect. Dar `n multe cazuri e pur [i simplu vorba de rea voin]\ [i de comoditate”, a mai precizat dr. Ab\la[ei. (Andreea DIACONU)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. aceste lucruri se intimpla pentru ca traim in Romania, ar trebui sa fie obligate persoanele ce au solicitat inutil serviciul de Ambulanta sa plateasca o amenda suficient de “usturatoare” ca pe viitor sa se gindeasca de doua ori inainte de a face acest lucru