Sunday , December 4 2022

Fara bani de mancare, politistii rutieri sunt instruiti cum sa refuze mita

N ieri, la IPJ Suceava, comisarul [ef Marian Motoc, directorul adjunct al Direc]iei Rutiere din IGPR, `nso]it de un ofi]er superior de la DGA au `ncercat s\ conving\ 200 de lucr\tori din poli]ia rutier\ [i `ntreaga popula]ie posesoare de automobile din jude] s\ refuze [i s\ nu mai dea [pag\ n `n conferin]a de pres\ ce a precedat `nt=lnirea Motoc a confundat Suceava cu Ia[ul

 
 
La sediul Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava a fost convocat\ ieri o conferin]\ de pres\ `n cadrul c\reia s\ fie prezentat\ o ac]iune demarat\ de Inspectoratul General al Poli]iei Rom=ne (IGPR) – Direc]ia Poli]iei Rutiere, `n colaborare cu Direc]ia General\ Anticoru]ie din Ministerul Administra]iei [i Internelor, av=nd ca scop determinarea poli]i[tilor rutieri s\ nu mai accepte mita de la participan]ii la trafic dar [i a [oferilor s\ nu mai ofere mit\ agen]ilor de poli]ie, pentru c\ de aici rezult\ un cerc vicios ce are ca finalitate o statistic\ ce nu d\ bine `n cadrul european.
Cu un discurs foarte bine preg\tit, comisarul [ef Marian Motoc, director adjunct al Direc]iei Rutiere din IGPR a salutat reprezenta]ii acredita]i ai mass-media sucevene explic=nd motivul pentru care se afl\ la conferin]a de pres\ organizat\ de Poli]ia jude]ului Ia[i. Corectat fiind de jurnali[tii prezen]i la conferin]a de pres\, care i-au reamintit c\ se afl\ de fapt `n jude]ul Suceava, comisarul [ef Marian Motoc s-a scuzat, explic=nd c\ acum dou\ s\pt\m=ni a fost la Ia[i [i de acolo, posibil i-a r\mas ticul. ~n acest fel, directorul adjunct al Direc]iei Rutiere din IGPR a intrat `n lista scurt\ a personalit\]ilor care `ncurc\ numele localit\]ilor `n care sunt g\zduite, al\turi de componen]ii forma]iilor Metallica [i Iron Maiden ori Lenny Kravitz, care au confundat Bucure[tiul cu Budapesta sau c=nt\rea]a Sandra, care a `ncurcat capitala Rom=niei de unde a venit s\ fac\ instructaj Marin Motoc, cu Moscova.
 
N Mesaje de plastic pentru poli]i[ti sictiri]i
 
Ideea `n sine, de mobilizare mental\ a agen]ilor de circula]ie s\ refuze mita ori de determinare a participan]ilor la trafic s\ nu mai `ncerce s\ o ofere, este extrem de generoas\ [i are la baz\ cele mai bune inten]ii ce se pot pune `n practic\ `ntr-un cadru normal. Din nefericire, caravana de combatere a corup]iei la nivelul agent de circula]ie – [ofer contravenient, realizat\ de  IGPR – DGA a picat la Suceava `n cel mai prost moment cu pu]in]\ – la doar c=teva zile dup\ ce poli]i[tii au aflat c\ li s-a t\iat norma de hran\ cu care mul]i dintre ei `[i mai sus]ineau familiile, la pu]in\ vreme dup\ ce guvernul a stabilit, `n pofida votului din Parlament, c\ `n perioada imediat urm\toare vor fi disponibiliza]i peste 8000 de angaja]i din structurile Ministerului Administra]iei [i Internelor, cei mai mul]i din r=ndul poli]i[tilor.
“Din punctul de vedere al Poli]iei Rutiere, siguran]a cet\]eanului este un element de baz\, pentru reducerea riscului rutier. Fiecare poli]ist rutier este o carte de vizit\ a poli]iei, care este `n contact direct cu cet\]eanul. Fiecare element negativ din activitatea poli]iei rutiere `nseamn\ o reducere a eficien]ei. Fiecare lucr\tor al Poli]iei rutiere este responsabil iar cet\]eanul trebuie s\ primeasc\ serviciile pe care le solicit\”, sunt c=teva dintre frazele mobilizatoare rostite de comisarul [ef Marian Motoc, care a recomandat cet\]enilor s\ nu mai negocieze cu poli]i[tii atunci c=nd sunt prin[i `nc\lc=nd legea ci s\ `[i asume gre[elile pe care le-au comis, poli]istul fiind cel care trebuie s\ aplice m\surile prev\zute de lege.
Prin instructajul ce a urmat conferin]ei de pres\, la care au participat circa 200 de poli]i[ti rutieri din tot jude]ul, care la r=ndul lor vor trebui s\ disemineze mesajul c\tre ceilal]i colegi s-a avut `n vedere diminuarea num\rului de evenimente rutiere [i de fapte de corup]ie.
 
N {eful de la Poli]ia Rutier\, sup\rat c\ cel de la DGA a `ntins prea tare coarda
 
Comisarul [ef Gabriel Constantin, reprezentant al Direc]iei Generale Anticorup]ie, a explicat [i el c\ ac]iunea de la Suceava vizeaz\ diminuarea num\rului de reclama]ii ale cet\]enilor c\tre structura pe care o reprezint\ dar [i de “reprelucrare, reinstruire a lucr\torilor (din poli]ie,n.r.) care din diverde motive au uitat sau ignor\ aplicarea legii”. Reprezentantul DGA a reformulat o sintagm\ emis\ de antevorbitorul s\u – “fiecare poli]ist rutier, care este `n contact direct cu cet\]eanul, este o carte de vizit\ a Poli]iei Rom=ne”. ~n continuare, el s-a exprimat `n sensul c\ “fiecare element negativ din activitatea Poli]iei Rutiere `nseamn\ o reducere a eficien]ei activit\]ii” iar “fiecare lucr\tor de poli]ie este responsabil iar cet\]eanul trebuie s\ primeasc\ serviciile pe care le solicit\” dar “s\ nu negocieze cu poli]istul ci s\ `[i asume gre[elile pe care le-a f\cut” `n timp ce “poli]istul are responsabilitatea de a aplica m\surile prev\zute de lege”.
Discu]ia prea ad=ncit\ despre predispozi]ia spre luare de mit\ a poli]i[tilor rutieri a reprezentantului DGA Gabriel Constantin, nu a iritat at=t auditoriul c=t pe colegul s\u de la Bucure[ti, Marian Motoc, care s-a sim]it obligat s\ intervin\ [i s\ explice c\ riscurile la corup]ie sunt prezente [i `n alte institu]ii ale statului. “Recunoa[tem erori, vulnerabilit\]i, f\cute de colegi din cauza  lipsei de profesionalism ori pentru c\ uit\m s\ aplic\m bunele practici europene. R\m=ne partea de educa]ie a lucr\torilor dar [i a cet\]enilor care au de asemenea responsalbilit\]i [i obliga]ii”, a concluzionat comisarul [ef Marin Motoc, directorul adjunct al Direc]iei Rutiere din IGPR. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Trei transporturi ilegale de lemn, depistate, vineri, de polițiștii suceveni

Și în cursul zilei de vineri, polițiștii au continuat controalele în trafic pentru depistarea celor …

No comments

  1. ..ce titlu penibil……urmatorul ar fi “mita, banii muritorilor de foame din MAI”…………cumva le plange de mila titlu asta ,…………asa-i e nedrept …sa nu li se ia dreptul la mita ….in cel mai rau caz sa.i puna sa dea bon fiscal sa ii revina si statuui 24% ;))

  2. Dupa titlu , sa intelegem ca politistii au voie sa ia mita acum cand salariile sunt ceva mai mici . Adica , inainte , cand aveau salarii multumitoare , nu luau spaga si nu faceau toti vile . Un om este corect indiferent de vremuri . Cinstea o ai din educatie si alte alea .