Tuesday , November 29 2022

Facturile la `ncalzire pentru februarie – mai mult decat pot plati sucevenii

„~n medie, se poate spune c\ am avut o cre[tere cam cu 50% fa]\ de luna trecut\”, a declarat Mugur Corl\]an, directorul sucursalei sucevene a firmei Elsaco – firma care se ocup\ de montarea [i citirea repartitoarelor de cost puse la sute de blocuri din municipiul Suceava n calculele f\cute de Elsaco arat\ c\ `n unele situa]ii valorile rezultate sunt peste dublul estimat de SC Termica SA Suceava n mai multe asocia]ii de proprietari au spus c\ la blocurile din pau[al au fost consumuri mai mari, dar disparit\]ile au fost mai evidente la blocurile unde sunt repartitoare n media este cam de 300 de lei la apartamentele cu dou\ camere, 400 de lei la cele cu trei camere [i 500 de lei la cele cu patru camere, dar sunt numeroase cazuri cu apartamente care au primit facturi de 700-800 de lei numai pentru `nc\lzire
Facturile pentru luna februarie sunt mult mai mari, la multe din asocia]iile de proprietari din municipiul Suceava, dec=t au fost `n luna precedent\, iar motivele nu sunt legate doar de cantitatea de c\ldur\, ci de sistemul neechitabil de calcul generat de repartitoarele de cost. ~n cadrul aceluia[i bloc sau chiar aceea[i scar\ de bloc sunt cazuri aberante `n care unii locatari au de pl\tit c=]iva lei iar al]ii c=teva sute, de[i suprafe]ele locuibile [i radiante ale apartamentelor sunt cam de aceea[i suprafa]\.
Sucevenii vor avea mari surprize nepl\cute c=nd se vor afi[a listele de plat\ de la `ntre]inerea pe luna februarie. La unele blocuri unde asocia]iile de proprietari s-au achitat de sarcina calculelor consumurilor de energie termic\ deja sucevenii au primit vestea c\ vor avea de pl\tit facturi `ngrijor\tor de mari. Chiar dac\ facturile la energia termic\ nu au fost date de c\tre cei de la Termica, procesele verbale de citire a gigacalorimetrelor au fost f\cute de mult timp [i, prin urmare, aproape c\ nu exist\ asocia]ie de proprietari din municipiul Suceava unde conducerea s\ nu se fi a[teptat la facturi mult mai mari pentru februarie dec=t `n ianuarie.
De regul\, la cele mai multe blocuri de locuin]e consumurile mai mari s-au `nregistrat la sc\rile de bloc unde nu au fost repartitoare de cost montate [i, prin urmare, fiind `n sistem pau[al, locatarii nu au avut la `ndem=n\ mijloacele optime cu care s\ poat\ s\ `[i diminueze consumul de energie termic\. Pe de alt\ parte, cu excep]ia blocurilor unde au fost defec]iuni tehnice pe coloane sau avarii la re]eaua de distribu]ie, confortul termic a fost mai bun dec=t la multe din blocurile de locuin]e unde s-au montat repartitoare de cost la calorifere.
Cre[teri cu 100 de lei, `n medie, fa]\ de ianuarie la `nc\lzirea apartamentelor din pau[al
La o prim\ vedere, facturile la consumul de energie termic\ `n pau[al au fost mai mari dec=t la apartamentele cu repartitoare, `ns\ acest aspect este pu]in relevant pentru c\, de fapt, anomaliile cele mai mari s-au `nregistrat `n continuare la sc\ri de bloc unde locuin]ele au repartitoare. Cu alte cuvinte, la blocurile unde a fost `n continuare men]inut sistemul pau[al, facturile la `nc\lzire au crescut considerabil pentru februarie `n compara]ie, `n unele situa]ii chiar cu peste 100 – 120 de lei la un apartament cu dou\ camere [i peste 150 de lei `n unele situa]ii cum ar fi cele cu patru camere, numai c\ a fost o cre[tere uniform\, f\r\ a fi avantajate unele locuin]e `n detrimentul altora.
Cu totul altfel stau lucrurile `n situa]ia blocurilor de locuin]e cu repartitoare. {i la aceste blocuri de locuin]e au fost consumuri de energie termic\ mai mari dec=t `n luna precedent\, dar nu chiar at=t de mari cum a fost cazul la blocurile `n pau[al. „~n medie, se poate spune c\ am avut o cre[tere care poate fi cam cu 50% mai mare fa]\ de luna trecut\”, a declarat Mugur Corl\]an, directorul sucursalei sucevene a firmei Elsaco. Chiar dac\ facturile la un bloc unde caloriferele au ata[ate repartitoare pot fi cu c=teva procente mai mici dec=t facturile la un bloc `n pau[al, modul de reparti]ie a consumurilor de energie termic\ genereaz\ multe nemul]umiri, nu de pu]ine ori cauza fiind legat\ chiar de modul `n care unii locatari `n]eleg traiul `n comun. Alte cauze sunt legate de pozi]ia apartamentului, gradul de izolare termic\ [amd.
O posibila explicatie a acestor diferente ar fi ca intr-un apartament s-au `nchis caloriferele. „Vin s\ vad\ cum este locuin]a, `nchid repartitoarele [i vin peste o lun\ s\ vad\ dac\ s-a `nt=mplat ceva. R\m=ne frig `n cas\ iar al]ii `nc\lzesc [i pere]ii apartamentului unde caloriferele sunt `nchise”, a spus Mihai Hanceriuc, [eful serviciului privind rela]ia Prim\riei cu asocia]iile de proprietari.
Facturi de dou\ ori mai mari dec=t estim\rile generale ale societ\]ii de termoficare
Facturi de patru p=n\ la [ase sute de lei doar la c\ldur\ erau o raritate, lunile trecute, pe c=nd `n aceast\ lun\ vor fi ceva aproape obi[nuit pentru apartamentele cu trei sau patru camere, `ndeosebi la cele repartitoare. O recunosc [i cei de la firmele de repartitoare, dar [i asocia]iile de proprietari unde Termica a trimis deja facturile. ~n Burdujeni sunt asocia]ii de proprietari unde facturile la `nc\lzire trec de [apte – opt sute de lei, iar listele de plat\ sunt pline de astfel de probleme. „Media va fi cam de 300 de lei la apartamentele cu dou\ camere, 400 de lei la cele cu trei camere [i 500 de lei la cele cu patru camere. V=rfurile vor fi undeva `ntre [apte [i opt sute de lei, `ndeosebi la apartamentele mari. Cele mai multe vor fi la apartamente cu suprafa]\ mare, unde [i lunile trecute erau facturi mari, de patru sau cinci sute de lei la `nc\lzire”, a declarat Mugur Corl\]an.
Asta spre deosebire de estim\rile f\cute la nivel global de SC Termica SA Suceava, potrivit c\rora valoarea medie a facturii la `nc\lzire la un apartament cu patru camere ar fi ajuns `n jur de 390 de lei iar pentru unul cu trei camere la pu]in sub trei sute de lei, pe c=nd la dou\ camere ar fi `n jur de 230 de lei. Directorul de marketing al SCTermica SA Suceava, Doina Oic\, a spus c\ `n februarie 2011 temperatura medie exterioar\ a fost de minus 4 grade Celsius, fa]\ minus 12 grade Celsius c=t a fost `n luna trecut\. Acest lucru ar explica o cre[tere a consumului la nivelul `ntregului ora[ cu 23%, prin urmare [i a facturii la `nc\lzire tot cu 23%, `ns\ estimarea este o medie la 24.000 de apartamente, iar dac\ se intr\ `n detaliu, la nivelul fiec\rei sc\ri de bloc, pot fi observate diferen]e radicale `ntre ce apare `n estimarea global\ f\cut\ de Termica [i cea de la fiecare scar\ de bloc. Ei bine, `n cazul apartamentelor de la sistemul pau[al, valorile estimate de Termica pot s\ fie reg\site la unele asocia]ii de proprietari, `ns\ la repartitoare fluctua]iile sunt cu mult mai mari, fiind apartamente unde factura la `nc\lzire este de c=teva zeci de lei iar altele unde trece de dublul estim\rii f\cute de societatea de termoficare.
~n centrul Sucevei, spre exemplu, una din cele mai mari facturi la `nc\lzire a venit la un apartament cu trei camere care are montate repartitoare de cost, situat la ultimul etaj al unui bloc, pe col]ul sc\rii. Factura calculat\ s-a ridicat, conform administratorului asocia]iei de proprietari Centru, 697 de lei, f\r\ apa cald\ [i celelalte cheltuieli de `ntre]inere. De regul\, apartamentul respectiv a `nregistrat consumuri foarte ridicate, dar niciodat\ ca acum, a ]inut s\ men]ioneze administratorul asocia]iei respective.
Alte situa]ii sesizate de administratori sunt legate de sucevenii care au instalate centrale de apartament [i care trebuie s\ pl\teasc\ la Termica sume mari pentru `nc\lzirea spa]iilor comune, uneori chiar mai mari dec=t reprezint\ costul `nc\lzirii unui apartament cu repartitoare, dar la care consumul raportat a fost unul derizoriu. Este dificil\ manipularea repartitoarelor astfel `nc=t s\ apar\ astfel de diferen]e `ntre consumuri, dar nu neap\rat imposibil\. „Am f\cut verific\ri acolo unde am fost sesiza]i [i am v\zut c\, `ntr-adev\r, caloriferele erau `nchise. Nu putem obliga oamenii s\ consume. Fie proprietarii erau mult timp pleca]i, fie se `nc\lzeau d=nd drumul la aragaz”, a spus Mugur Corl\]an. El a precizat c\, cel pu]in `n cazul firmei pe care o reprezint\, au fost foarte pu]ine situa]ii, `n aceast\ lun\, `n care cheltuielile la `nc\lzirea apartamentelor s\ fie derizorii, de ordinul a 10 – 20 de lei, dar a spus c\ nu exclude aceste situa]ii.
Plata gazului `n pau[al, o „facilitate” `n plus pentru cei care au repartitoare
~n ceea ce prive[te `nc\lzirea spa]iilor comune de pe o scar\ de bloc, sumele rezultate `n urma calculelor f\cute tot de firma de repartitoare Elsaco au ajuns p=n\ la 50 de lei, de cele mai multe ori fiind `n jurul a 25 – 30 de lei. Cele mai mici sume, chiar sub zece lei pentru `nc\lzirea spa]iilor comune din blocuri, au fost `n c=teva locuri de la imobile unde ]evile erau foarte bine izolate termic, subsolurile erau de mic\ `n\l]ime [i de aceea consumul rezultat a fost mic.
Nu au fost situa]ii `n care sucevenii ale c\ror apartamente au central\ proprie s\ fie nevoi]i s\ achite sume mai mari c\tre sistemul centralizat, pentru `nc\lzirea spa]iilor comune, dec=t cei cu apartamente racordate `nc\ la sistem, pentru c\, `n general, aceste cheltuieli se `mpart echitabil pe fiecare apartament.
Totu[i, s-au g\sit modalit\]i pentru a se evita plata unor facturi mari la `nc\lzire de c\tre cei care au repartitoare. De aceast\ dat\, sistemul pau[al la gaz le-a oferit o variant\ bun\ de a-[i diminua costurile. Printre cele mai bune exemple sunt la asocia]ia de proprietari Centru. „Sunt mai ales `n cazul repartitoarelor de cost situa]ii `n caze consumul de energie termic\ este mai sc\zut, chiar vizibil mai sc\zut dec=t la blocurile din sistemul pau[al. De data asta, cei cu repartitoare au fost salva]i, dac\ se poate spune a[a, de sistemul pau[al de plat\ a gazului metan. Sunt multe sc\ri de bloc unde lumea s-a `ndreptat spre gazul care este `n pau[al. Acele sc\ri de bloc au un consum mult mai mare `n lunile de iarn\, nejustificat de mare `n condi]ii normale, uneori chiar de peste dou\ ori mai mare dec=t `n alte luni obi[nuite”, a declarat administratorul asocia]iei de proprietari Centru. Ea a dat ca exemplu situa]ia `n care, la o scar\ de bloc unde din 20 de apartamente patru au centrale termice [i, prin urmare, `n pau[al achit\ gazul doar 16 proprietari de locuin]e, consumul pe toat\ scara trece de 400 de lei. Asta `n condi]iile `n care, `ntr-o lun\ obi[nuit\, cum ar fi octombrie, factura era de cel mult 220 de lei. La o alt\ scar\ de bloc, unde din 20 de apartamente zece au centrale termice iar zece sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, av=nd de asemenea, repartitoare la calorifere, consumul de gaz metan a crescut de la ce mult 200 de lei `ntr-o lun\ obi[nuit\, la 343 de lei `n aceast\ iarn\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …