Saturday , December 3 2022

Fabrica de br=nzeturi construita cu bani europeni, v=nduta pe bucati de fisc

Martins European Food – Comimpex SRL a ob]inut prin SAPARD aproape 140.000 de euro `n 2003, pentru construirea unei linii tehnologice de prelucrare a laptelui, la Bosanci n patronul canadian al firmei s-a repatriat cu tot cu profitul ob]inut `n afacerile din Rom=nia [i a l\sat de izbeli[te investi]ia de la Bosanci n canadianul Martin Leighton a de]inut, prin Martins European Food, peste 90% din ac]iunile SC Facos SA n `n 2007 [i-a v=ndut ac]iunile c\tre Broker Cluj, pentru 4,2 milioane de euro [i s-a `ntors `n ]ara de ba[tin\

Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava [i-a propus s\ spulbere tot ce a mai r\mas din promi]\toarea, `n primii ani ai deceniului, investi]ie canadian\ la Suceava, ini]iat\ de canadianul Martin Leighton prin firma Martins European Food Comimpex SRL Bosanci. Joi, 29 martie, fiscul scoate la licita]ie pentru recuperarea debitelor pe care firma, abandonat\ `ntre timp de patronul canadian le are la stat, bunurile aferente fabricii de br=nzeturi de la Bosanci, investi]ie realizat\ cu bani europeni, `n anul 2003. Tot `n anul 2003, Martin Leighton, prin firma sa de la Bosanci preluase peste 90% din ac]iunile SC Facos SA. Patru ani mai t=rziu, canadianul a v=ndut ac]iunile de la Facos c\tre firma de brokeraj SSIF Broker Cluj, pentru 4,2 milioane de euro [i a disp\rut din mediul de afaceri sucevean, trec=nd `napoi oceanul. Fabrica de br=nzeturi de la Bosanci, l\sat\ `n plata Domnului s-a stins la r=ndul ei, `mpov\rat\ de datorii. Anul trecut, Martins European Food – Comimpex SRL Bosanci mai avea un singur angajat, care probabil se ocupa cu ceea ce `n argoul afacerilor post revolu]ionare este descris prin sintagma: “`ncuiat poarta [i dat drumul la c=ini”.
Conform site-ului Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\, la DGFP Suceava este organizat\ o licita]ie `n data de 29 martie a.c, ora 10, pentru v=nzarea instala]iilor [i a altor bunuri de la defuncta fabric\ de produse lactate din Bosanci. Amatorii de chilipiruri ( pre]ul de pornire a licita]iei este la 50% fa]\ de valoarea calculat\ de exper]i) pot cump\ra o ma[in\ de ambalat `n vid, un cazan de abur, o van\ pasteurizat iaurt, o van\ mecanic\ pentru br=nzeturi, o van\ saramuri, un c\rucior presa ca[, o ma[in\a de ambalat pahar, un op\ritor ca[, o van\ r\cire lapte, un laborator electronic analiz\, un circuit prelucrare lapte, o ma[in\ de t\iat ca[, un aparat de marcat electronic, o central\ termic\, un boiler termo – electric Brawn, o pomp\ submersibil\, un compresor de aer, o ma[in\ de sp\lat pavimente, un c=ntar electronic dar [i un automobil Dacia 11504 cu instala]ie frigorific\. Suma total\ cu care se pot achizi]iona, la prima strigare, toate aceste bunuri, este de aproximativ un miliard de lei vechi. Cam at=t a mai r\mas deci `n Rom=nia din marea investi]ie Martins European Food.
N investi]ia de la Bosanci, anun]at\ cu pomp\ acum nou ani de guvernul Rom=niei
Guvernul Rom=niei anun]a cu pomp\ `n toamna anului 2003 cum c\ `n cadrul programului SAPARD sesiunea august 2003, printre cele [ase proiecte declarate eligibile [i contractate, pentru subm\sura “Lapte [i produse lactate” s-a aflat implementarea unei linii tehnologice pentru procesare lapte `n comuna Bosanci din jude]ul Suceava, beneficiar fiind Martins European Food Products Com Impex SRL, valoarea total\ eligibil\ fiind de 138.770. ~n mai pu]in de zece ani, fabrica ridicat\ cu fonduri europene de investitorul canadian, este, precum se vede, scoas\ la mezat de Fisc, iar banii europeni primi]i atunci (cam cinci miliarde de lei vechi la cursul de la acea vreme) s-au dus pe apa s=mbetei.
N patronul canadian de la Martins European Food a v=ndut tot ce a putut `n Rom=nia [i s-a `ntors `n ]ara lui
~n anul 2007, omul de afaceri canadian a reu[it s\ `[i repatrieze, cu un bun profit, investi]iile pe care le f\cuse `n Rom=nia, respectiv `n jude]ul Suceava.
Ziarul Obiectiv a relatat la acea vreme cum `n toamna lui 2007 s-a perfectat una dintre cele mai importante afaceri la nivelul jude]ului Suceava. Atunci, Martins European Food Products Com Impex SRL Bosanci a v=ndut pachetul de ac]iuni pe care l-a de]inut la SC FACOS SA Suceava, principalul produc\tor de preparate din carne din jude], cump\r\torul fiind SSIF Broker din Cluj Napoca. Pre]ul tranzac]iei a fost de 4,2 milioane de euro, sum\ apreciat\ atunci de c\tre mediul de afaceri sucevean ca fiind una destul de mic\, ]in=ndu-se cont c\ numai terenul pe care FACOS `[i desf\[oar\ activitatea `n zona industrial\ {cheia este de aproximativ [apte hectare iar fabrica de mezeluri de la {cheia era [i este una dintre afacerile bune din jude]ul nostru. Canadianul Martin Leighton, a fost cel care de altfel a perfectat tranzac]ia cu societatea de investi]ii financiare din Cluj. Se comenta la acea vreme c\ afaceristul canadian de care avea atunci o v=rst\ respectabil\ (s-a n\scut `n anul 1940) a fost oarecum obligat s\ renun]e la FACOS Suceava `n condi]iile `n care alte afaceri ale sale din Canada – c=teva sute de hectare de livezi – au intrat `n vrie din cauza slabelor recolte din ultimii ani. De re]inut c\ tranzac]ia viz=nd pachetul de ac]iuni al SC FACOS nu s-a f\cut pe pia]a de valori mobiliare RASDAQ de unde firma sucevean\ fusese retras\ `nc\ din anul 2004 ci prin contact direct `ntre patronul MARTINS EUROPEAN, care de]ine 83% din pachetul total de ac]iuni al FACOS [i firma de brokeraj din Cluj. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …