Monday , December 5 2022

Extradarea lui Vasilica Puscasu – motiv de cearta `ntre magistratii Curtii de Apel Suceava

De[i ieri ar fi trebuit s\ se stabileasc\ concret dac\ Vasilic\ Pu[ca[u poate fi extr\dat sau nu `n Austria, judecarea cauzei a fost din nou am=nat\ n expertiza medico-legal\ anexat\ la dosar, `n loc s\ fac\ lumin\ `n acest proces, a creat o confuzie [i mai mare, reprezentan]ii justi]iei contr=ndu-se `ntre ei pe aceast\ tem\ n judec\torul a ]ipat chiar `n fa]a procurorului: „{i noi acum ce ar trebui s\ facem, s\ ne extr\d\m cet\]enii a[a cum vor al]ii, dac\ se poate r\ni]i, pe targ\, sau chiar mor]i?” n termenul urm\tor a fost fixat pentru data de joi, 1 martie, urm=nd ca autorit\]ile austriece s\ fac\ dovada, la cererea Cur]ii de Apel Suceava, c\ extr\darea lui Vasilic\ Pu[ca[u se poate realiza f\r\ ca starea de s\n\tate s\-i fie pus\ `n pericol

Ne`n]elegeri `ntre magistra]i la termenul de ieri `n care s-a judecat un nou termen al mandatului european de arestare emis de autorit\]ile austriece pe numele afaceristului sucevean Vasilic\ Pu[ca[u. ~n timpul [edin]ei, pre[edintele completului de judecat\ [i reprezentantul Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava au avut un schimb de replici, `n care nu s-au menajat s\-[i aduc\ acuze unul altuia.
{edin]a a `nceput de la orele 14.00 [i la fel ca [i la termenele precedente, inculpatul nu a fost prezent `n sal\, el fiind internat `n prezent la Spitalul Jude]ean „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, sec]ia Neurochirurgie. Ap\r\torii lui Vasilic\ Pu[ca[u au venit cu o cerere prin care au solicitat am=narea cauzei pentru motivul c\ unul dintre avoca]i nu s-a putut prezenta deoarece este plecat din ]ar\. Procurorul s-a opus cererii formulate men]ion=nd c\ procesul poate continua, av=nd `n vedere c\ `n sal\ se aflau doi ap\r\tori. Judec\torul a apreciat ca obiectiv\ afirma]ia procurorului [i drept consecin]\ a respins cererea formulat\ de avoca]ii lui Pu[ca[u, consider=ndu-se c\ ap\rarea inculpatului este asigurat\ `n condi]ii legale.
Dup\ mai bine de o lun\ de am=n\ri, raportul de expertiz\ medico-leag\ a fost `n sf=r[it finalizat de IML Ia[i [i anexat la dosarul cauzei. Potrivit acestuia, Vasilic\ Pu[ca[u poate fi transportat `n Austria `n regim de urgen]\ dup\ rezolvarea complet\ a cazului.
Avoca]ii lui Pu[ca[u au men]ionat la termenul de ieri c\ acesta trebuie operat din nou, pentru c\ starea lui de s\n\tate s-a `nr\ut\]it. ~ns\, potrivit medicilior, opera]ia nu este o urgen]\ [i nu poate fi realizat\ prea cur=nd datorit\ unor complica]ii medicale.
Extr\darea lui Vasilic\ Pu[ca[u, am=nat\ pentru ca autorit\]ile austriece s\ demonstreze c\ pot s\-l transporte `n siguran]\ pe acesta
Pornind de la faptul c\ expertiza medico-legal\ poate fi interpretat\ `n mai multe sensuri, `ntre judec\tor [i procuror a izbucnit un mic conflict, fiecare `n]eleg=nd diferit actul medical. ~n acest sens, reprezentanul parchetului a cerut instan]ei ca persoana solicitat\ s\ fie de `ndat\ extr\dat\, motiv=ndu-[i cererea pe baza faptului c\ `n raportul de expertiz\ se dovede[te c\ inculpatul este transportabil. Judec\torul i-a citit `ns\ procurorului cuv=nt cu cuv=nt dispozi]iile celor de la IML Ia[i, atr\g=ndu-i aten]ia c\ inculpatul poate fi transportat doar dup\ rezolvarea medical\ a cazului. ~ns\ spre confuzia total\ a instan]ei, medicii ie[eni au uitat s\ mai explice ce `nseamn\ `n opinia lor aceast\ rezolvare medical\.
Avoca]ii lui Pu[ca[u au cerut mai departe instan]ei s\ se formuleze o cerere c\tre autorit\]ile solicitante pentru a se prezenta garan]ii suplimentare. Concret, ap\r\torii au pretins ca austriecii s\ demonstreze c\ la ei `n ]ar\ ar exista spitale unde Vasilic\ Pu[ca[u poate fi internat, `n regim de deten]ie. O cerere destul de hazlie la prima vedere, dar care `ns\ are acoperire legal\. De asemenea, s-a mai solicitat s\ se ofere garan]ii cu privire la modul `n care transportul pacientul se va face c\tre ]ara care solicit\ extr\darea. Adic\ dac\ Pu[ca[u poate fi transportat f\r\ ca starea de s\n\tate s\-i fie pus\ `n pericol. Instan]a a aprobat aceast\ cerere, urm=nd ca `n zilele urm\toare s\ se solicite autorit\]ilor austriece garan]iile invocate.
Discu]ii `n contradictoriu `ntre judec\tor [i procuror
Procurorul nu a fost de acord cu solicitarea ap\r\torilor, invoc=nd faptul c\ garan]iile au fost deja acordate la termenele trecute [i c\ nu ar fi nevoie de altele suplimentare. Pentru judec\tor, aceast\ obiec]ie a fost pic\tura care a umplut paharul. Pre[edintele completului de judecat\ a r\bufnit violent, replic=ndu-i pe un ton deloc prietenos: „{i noi acum ce ar trebui s\ facem, s\ ne extr\d\m cet\]enii a[a cum vor al]ii, dac\ se poate r\ni]i, pe targ\, sau chiar mor]i?”
Contradic]iile dintre procuror [i judec\tor au continuat [i pe alte teme juridice, reprezentantul Parchetului men]ion=nd c\ expertiza medico-legal\ nu trebuia aprobat\ [i nu trebuiau discutate alte aspecte. „Judec\torul ar trebui s\ se pronun]e strict doar asupra punerii `n executare a mandatului european de arestare”, a declarat procurorul la [edin]a de ieri.
Men]ion\m c\ ne`n]elegeri `ntre cei doi reprezentan]i ai justi]iei au ap\rut `nc\ de la `nceputul procesului, devenind apoi o regul\ ca ace[tia s\ se contreze ori de c=te ori au avut ocazia. Spre finalul [edin]ei, avoca]ii au mai f\cut o cerere prin care solicitau s\ se fac\ o adres\ c\tre Spitalul Jude]ean Suceava pentru a se oferi noi informa]ii despre starea de s\n\tate a inculpatului [i pentru a se preciza, dac\ este posibil, c=t timp mai este necesar\ spitalizarea.
Instan]a a admis [i aceast\ solicitare [i a programat apoi un nou termen pentru data de joi, 1 martie. Dup\ ce termenul a fost fixat, procurorul a cerut instan]ei s\ se pronun]e asupra cererii de punere `n executare a mandatului european de arestare. Judec\torul nu s-a mai putut ab]ine [i a `nceput s\ r=d\ chiar `n sala de [edin]e, o sal\ `n care de obicei se judec\ `ntr-un mod c=t mai serios cu putin]\, cauze de o importan]\ deosebit\.
Amintim c\ omul de afaceri sucevean, la scurt timp dup\ ce a fost arestat, a acuzat dureri serioase `n zona coloanei vertebrale, pe fondul unor afec]iuni mai vechi. Astfel, `n timp ce a fost transportat spre Bucure[ti cu ma[inile Ministerului Administra]iei [i Internelor, Pu[ca[u a reclamat faptul c\ starea sa de s\n\tate s-a agravat. Ajuns din nou la Suceava, a fost de urgen]\ internat la Spitalul „Sf=ntul Ioan cel Nou”, unde `n urm\ cu c=teva s\pt\m=ni a fost supus unei interven]ii chirurgicale.
Vasilic\ Pu[ca[u este acuzat c\ `n anul 2005 a jefuit dou\ b\nci din Austria. Astfel, `mpreun\ cu complicii s\i, Pu[ca[u ar fi ob]inut nu mai pu]in de 330.000 euro `n urma a dou\ jafuri armate `n ora[ele Leobersdorf [i Klagenfurt. Cu privire la aceste acuza]ii, Vasilic\ Pu[ca[u a declarat c\ este nevinovat [i c\ la mijloc nu este nimic altceva dec=t o simpl\ confuzie. (Paul BONDAR)

Vezi si

Situația răniților în explozia de la Burdujeni

Un bărbat, cu arsuri pe 80% din corp, a fost aruncat de suflul exploziei de …

No comments

  1. vasilica tastaman

    Jeg esti tu marle justitiar. Tu nu intelegi k omul ala nu e transportabil si ca e posibil sa paralizeze sau chiar sa si moara?
    Cat despre judecator acesta nu face alceva decat sa judece k de aia e pus,iar asta nu inseamna k e si corupt. Judecatorul,oricare ar fi el judeca in prisma legii,a bunului simt dar mai ales a guvernarii universale facuta de Domnul Iisus. Tu,nemernic ce esti ,,justitiarul” daca ai fi in locul celui judecat oare ce ai face? Tare as fi curios sa te vad in locul lui Puscas…si aici ma refer strict la starea de sanatate…restul e treaba oamenilor legii.
    Si apropo,sa nu crezi ca judecatorul ce judeca aceasta cauza e unul oarecare,e printre cei mai buni pe care ii are Curtea de Apel si indraznesc sa spun,justitia Romana.

  2. Sa inceapa curatenia de primavara, afara cu gunoiul asta din tara si afara cu magistratii corupti care apara jeguri de astea…