Friday , March 1 2024

Exporturile din judetul Suceava au crescut in acest an

N potrivit calculelor f\cute de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava pentru luna mai, exporturile din jude]ul nostru au crescut cu aproape o treime fa]\ de perioada similar\ a anului precedent
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Na]ional\ a V\milor [i a datelor colectate de Institutul Na]ional de Statistic\ din declara]iile statistice INTRASTAT, exporturile calculate în pre]uri FOB au totalizat în luna mai 2010, 19.289.000 euro, fiind mai mari cu 4,7% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 31,0% fa]\ de luna mai 2009. În cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere al volumului exporturilor de m\rfuri efectuat în luna mai 2010, de]inând 14,9% din total exporturi la nivel de regiune. Astfel, jude]ul Suceava este devansat de jude]ele: Ia[i (care a exportat 24,8% din total volum exporturi la nivel de regiune), Neam] (19,2%), Bac\u (18,2%), un volum mai mic al exporturilor înregistrându-se în jude]ele: Boto[ani (14,2% din total volum exporturi la nivel de regiune Nord-Est) [i Vaslui (8,7%).
În structura exporturilor din luna mai 2010, [ase sec]iuni de]in 91,0% din total volum exporturi. Potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, este vorba despre produse din lemn, exclusiv mobilier (39,9%), materiale textile [i articole din acestea (18,4%), mijloace [i materiale de transport (12,4%), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (9,4%), m\rfuri [i produse diverse (5,9%), metale comune [i articole din acestea (5,0%).
n sectoarele unde s-au înregistrat cre[teri [i sc\deri considerabile fa]\ de aprilie 2010 [i fa]\ de mai 2009
Fa]\ de luna aprilie 2010, sus]ine Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, în luna mai 2010 s-au înregistrat cre[teri ale volumului exporturilor la sec]iunile: produse minerale (466,7%), piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea (117,9%), instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p\r]i [i accesorii ale acestora (102,4%), materiale textile [i articole din acestea (86,6%), înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare (27,9%), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (18,9%), produse din lemn, exclusiv mobilier (4,6%), m\rfuri [i produse diverse (3,6%).
În schimb, Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ precizeaz\ c\ sc\deri ale volumului exporturilor în luna mai 2010 fa]\ de luna aprilie 2010 s-au înregistrat la sec]iunile: produse alimentare, b\uturi [i tutun (-50,0%), metale comune [i articole din acestea (-47,9%), animale vii [i produse animale (-45,0%), articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare (-44,7%), materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea (-39,1%), mijloace [i materiale de transport (-14,5%), past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea (-2,7%).
Sec]iuni care au înregistrat cre[teri ale exporturilor în luna mai 2010 fa]\ de luna mai 2009 sunt: articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare cu 530%; instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p\r]i [i accesorii ale acestora cu 232%; poduse din lemn, exclusiv mobilier cu 67,7%; mijloace [i materiale de transport cu 46,9%; ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile cu 35,0%; past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea cu 17,7%. „La acestea se adaug\ sec]iunile: metale comune [i articole din acestea [i piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea la care volumul exporturilor a crescut în luna mai 2010 fa]\ de luna mai 2009, de 87,7 ori (de la 11 la 965 mii euro) [i respectiv 13,5 ori (de la 9 la 122 mii euro)”, se precizeaz\ într-o informare a Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava.
În schimb, sc\deri ale volumului exporturilor în luna mai 2010 fa]\ de luna mai 2009 s-au înregistrat, conform Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, la sec]iunile: produse minerale cu 93,1%; produse alimentare, b\uturi [i tutun cu 82,4%; animale vii [i produse animale cu 45,5%; înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare cu 27,8%; m\rfuri [i produse diverse cu 19,1%; materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea cu 9,4%; materiale textile [i articole din acestea cu 1%.
n ce bani s-au încasat în diverse sec]iuni ale exporturilor
Men]ion\m c\ în luna mai 2010 ponderea cea mai ridicat\ în exportul din jude]ul Suceava, 39,9%, a de]inut-o sec]iunea produse din lemn, exclusiv mobilier care a totalizat 7.696.000 de euro, volumul acestora fiind în cre[tere cu 4,6% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 67,7% fa]\ de luna mai 2009.
Cu o pondere de 18,4%, pe locul urm\tor se situeaz\ sec]iunea materiale textile [i articole din acestea la care livr\rile la export au totalizat în luna mai 2010, 3.552.000 de euro, volumul acestora fiind în cre[tere cu 86,6% fa]\ de luna aprilie 2010 [i în sc\dere cu 1,0% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea mijloace [i materiale de transport a totalizat în luna mai 2010, 2.386.000 de euro, având în total exporturi o pondere de 12,4%, volumul exporturilor la aceast\ sec]iune fiind în sc\dere cu 14,5% fa]\ de luna aprilie 2010 [i in cre[tere cu 46,9% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile a totalizat 1.809.000 de euro de]inând 9,4% din total volum exporturi; valoarea exporturilor la aceast\ sec]iune a crescut cu 18,9% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 35,0% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea m\rfuri [i produse diverse a de]inut 5,9% în totalul exporturilor din luna mai 2010, cu o valoare de 1.144.000 de euro, volumul exporturilor fiind în cre[tere cu 3,6% fa]\ de luna aprilie 2010 [i în sc\dere cu 19,1% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea metale comune [i articole din acestea a de]inut 5,0% în totalul exporturilor din luna mai 2010, cu un volum de 965.000 de euro, acesta fiind în sc\dere cu 47,9% fa]\ de luna aprilie 2010 [i în cre[tere de 87,7 ori fa]\ de luna mai 2009. În primele 5 luni din anul 2010, în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 5 din punct de vedere al volumului exporturilor de m\rfuri efectuat, de]inând 15,4% din total exporturi la nivel de regiune. (Dan PRICOPE)

Vezi si

stadion, Areni, pista, alergare, Obiectiv

De azi, stadionul Areni este deschis pentru toți sucevenii care vor să facă mișcare

viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat că începând de vineri, 1 martie, se deschide pista de …