Wednesday , March 29 2023

Exporturile din judetul Suceava au crescut in acest an

N potrivit calculelor f\cute de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava pentru luna mai, exporturile din jude]ul nostru au crescut cu aproape o treime fa]\ de perioada similar\ a anului precedent
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Na]ional\ a V\milor [i a datelor colectate de Institutul Na]ional de Statistic\ din declara]iile statistice INTRASTAT, exporturile calculate în pre]uri FOB au totalizat în luna mai 2010, 19.289.000 euro, fiind mai mari cu 4,7% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 31,0% fa]\ de luna mai 2009. În cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere al volumului exporturilor de m\rfuri efectuat în luna mai 2010, de]inând 14,9% din total exporturi la nivel de regiune. Astfel, jude]ul Suceava este devansat de jude]ele: Ia[i (care a exportat 24,8% din total volum exporturi la nivel de regiune), Neam] (19,2%), Bac\u (18,2%), un volum mai mic al exporturilor înregistrându-se în jude]ele: Boto[ani (14,2% din total volum exporturi la nivel de regiune Nord-Est) [i Vaslui (8,7%).
În structura exporturilor din luna mai 2010, [ase sec]iuni de]in 91,0% din total volum exporturi. Potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, este vorba despre produse din lemn, exclusiv mobilier (39,9%), materiale textile [i articole din acestea (18,4%), mijloace [i materiale de transport (12,4%), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (9,4%), m\rfuri [i produse diverse (5,9%), metale comune [i articole din acestea (5,0%).
n sectoarele unde s-au înregistrat cre[teri [i sc\deri considerabile fa]\ de aprilie 2010 [i fa]\ de mai 2009
Fa]\ de luna aprilie 2010, sus]ine Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, în luna mai 2010 s-au înregistrat cre[teri ale volumului exporturilor la sec]iunile: produse minerale (466,7%), piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea (117,9%), instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p\r]i [i accesorii ale acestora (102,4%), materiale textile [i articole din acestea (86,6%), înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare (27,9%), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (18,9%), produse din lemn, exclusiv mobilier (4,6%), m\rfuri [i produse diverse (3,6%).
În schimb, Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ precizeaz\ c\ sc\deri ale volumului exporturilor în luna mai 2010 fa]\ de luna aprilie 2010 s-au înregistrat la sec]iunile: produse alimentare, b\uturi [i tutun (-50,0%), metale comune [i articole din acestea (-47,9%), animale vii [i produse animale (-45,0%), articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare (-44,7%), materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea (-39,1%), mijloace [i materiale de transport (-14,5%), past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea (-2,7%).
Sec]iuni care au înregistrat cre[teri ale exporturilor în luna mai 2010 fa]\ de luna mai 2009 sunt: articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare cu 530%; instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p\r]i [i accesorii ale acestora cu 232%; poduse din lemn, exclusiv mobilier cu 67,7%; mijloace [i materiale de transport cu 46,9%; ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile cu 35,0%; past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea cu 17,7%. „La acestea se adaug\ sec]iunile: metale comune [i articole din acestea [i piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea la care volumul exporturilor a crescut în luna mai 2010 fa]\ de luna mai 2009, de 87,7 ori (de la 11 la 965 mii euro) [i respectiv 13,5 ori (de la 9 la 122 mii euro)”, se precizeaz\ într-o informare a Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava.
În schimb, sc\deri ale volumului exporturilor în luna mai 2010 fa]\ de luna mai 2009 s-au înregistrat, conform Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, la sec]iunile: produse minerale cu 93,1%; produse alimentare, b\uturi [i tutun cu 82,4%; animale vii [i produse animale cu 45,5%; înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare cu 27,8%; m\rfuri [i produse diverse cu 19,1%; materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea cu 9,4%; materiale textile [i articole din acestea cu 1%.
n ce bani s-au încasat în diverse sec]iuni ale exporturilor
Men]ion\m c\ în luna mai 2010 ponderea cea mai ridicat\ în exportul din jude]ul Suceava, 39,9%, a de]inut-o sec]iunea produse din lemn, exclusiv mobilier care a totalizat 7.696.000 de euro, volumul acestora fiind în cre[tere cu 4,6% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 67,7% fa]\ de luna mai 2009.
Cu o pondere de 18,4%, pe locul urm\tor se situeaz\ sec]iunea materiale textile [i articole din acestea la care livr\rile la export au totalizat în luna mai 2010, 3.552.000 de euro, volumul acestora fiind în cre[tere cu 86,6% fa]\ de luna aprilie 2010 [i în sc\dere cu 1,0% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea mijloace [i materiale de transport a totalizat în luna mai 2010, 2.386.000 de euro, având în total exporturi o pondere de 12,4%, volumul exporturilor la aceast\ sec]iune fiind în sc\dere cu 14,5% fa]\ de luna aprilie 2010 [i in cre[tere cu 46,9% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile a totalizat 1.809.000 de euro de]inând 9,4% din total volum exporturi; valoarea exporturilor la aceast\ sec]iune a crescut cu 18,9% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 35,0% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea m\rfuri [i produse diverse a de]inut 5,9% în totalul exporturilor din luna mai 2010, cu o valoare de 1.144.000 de euro, volumul exporturilor fiind în cre[tere cu 3,6% fa]\ de luna aprilie 2010 [i în sc\dere cu 19,1% fa]\ de luna mai 2009.
Sec]iunea metale comune [i articole din acestea a de]inut 5,0% în totalul exporturilor din luna mai 2010, cu un volum de 965.000 de euro, acesta fiind în sc\dere cu 47,9% fa]\ de luna aprilie 2010 [i în cre[tere de 87,7 ori fa]\ de luna mai 2009. În primele 5 luni din anul 2010, în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 5 din punct de vedere al volumului exporturilor de m\rfuri efectuat, de]inând 15,4% din total exporturi la nivel de regiune. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ioan Balan cere programe pentru promovarea  atracțiilor culturale românești  

Într-o interpelare adresată ministrului Culturii, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a cerut ca în …