Tuesday , May 24 2022

Evaziunea fiscala, cea mai rara infractiune din judet

N o trecere `n revist\ a dosarelor de evaziune fiscal\ instrumentate de instan]ele sucevene `n ultimii cinci ani relev\ faptul c\ `n jude]ul nostru aceast\ infrac]iune, chiar dac\ dosarul ajunge `n fa]a judec\torilor, este tratat\ cu at=ta `ng\duin]\ `nc=t se pot num\ra pe degete condamn\rile cu executare pronun]ate de instan]ele locale n cu excep]ia lui Severin Tcaciuc, fra]ii Negru [i Cristian Ioan Ursu, cazuri cunoscute opiniei publice, rar dac\ s-au mai administrat pedepse cu `nchisoarea `n ultimul cincinal  de c\tre instan]ele sucevene, pentru evaziune fiscal\ n [i cele pronun]ate sunt, `n majoritate, cu suspendare sau la apel ori recurs au fost trimise spre rejudecare

Evaziunea fiscal\ din Rom=nia este considerat\ de c\tre anali[tii politici [i/sau economici din ]ar\ [i din afara acesteia fiind una dintre principalele cauze care au dus la criza economic\ special\ din Rom=nia [i la recesiunea din ultimii doi ani. Unii anali[ti s-au exprimat c\ 20% din veniturile la bugetul de stat sunt deturnate `n buzunarele afaceri[tilor onero[i prin acte de evaziune fiscal\, al]ii au calculat [i au tras concluzia c\ procentul total a sumelor cu care bugetul de stat este prejudiciat reprezint\ chiar 40%. Dac\ aceste calcule sunt realizate pe fundamente corecte, ar trebui ca, cel pu]in statistic, jude]ul Suceava s\ nu fie exclus din marea ecua]ie economic\ rom=neasc\ iar rezultatele acestor calcule s\ fie oglindite [i prin num\rul dosarelor de evaziune fiscal\ instrumentate de organele de anchet\ [i trimise `n judecat\ precum [i prin valoarea prejudiciului adus bugetului de stat rezultat din opera]iunile de fraudare a bugetului de stat s\v=r[ite de c\tre oamenii de afaceri suceveni certa]i cu legea.
N Evazioni[tii fiscali de la `nceputul deceniului trecut nu au discipoli pe m\sur\
F\c=nd un inventar al dosarelor aflate pe rolul instan]elor din jude]ul Suceava, de la judec\torii la Tribunal [i Curte de Apel `n ultimii cinci ani sau mai mult, func]ie de post\rile fiec\rei dintre aceste instan]e pe site-ul unic  – Portalul Instan]elor de Judecat\, concluzia ce se trage este c\, dac\ nu cumva judec\torii au fost `ng\duitori cu “marii evazioni[ti” suceveni, ace[tia nu au prejudiciat `n ultimii cinci ani bugetul de stat dec=t cu sume infime, `n cea mai mare parte recuperate integral, pentru aceasta fiind mai mult dojeni]i dec=t pedepsi]i, primind ca sanc]iune majoritatea amenzi administrative sau `nchisoare de c=teva luni cu suspendare, dac\ nu au fost cumva achita]i.  Faptul c\ greii din r=ndul celor ancheta]i [i trimi[i `n judecat\ pentru fapte de evaziune fiscal\ – Severin Tcaciuc, fra]ii Dumitru [i Viorel Negru sau mai pu]in cunoscutul Cristian Ioan Ursu, afaceristul din zona C=mpulung –  Vatra Dornei care s-a ocupat de afaceri cu lemn, to]i trei p=n\ pe la jum\tatea deceniului trecut,  r\m=n `n continuare cap de afi[ `n ceea ce prive[te anii de condamnare la pu[c\rie acumula]i, ne-ar putea duce cu g=ndul c\ `n jude] marea evaziune fiscal\ a fost `n mod spectaculos eradicat\.
N Judec\toriile din zona montan\ `l au ca purt\tor de stindard `n dosare de evaziune fiscal\ pe Cristian Ioan Ursu
~ncep=nd cu anul 2007, a[a cum se prezint\ statistica pe Portalul Instan]elor de Judecat\, au fost `nregistrate pe rolul Judec\toriei Vatra Dornei un num\r de 7 dosare, ultimul fiind `nregistrat `n luna mai a anului 2010. Din 2007 [i p=n\ `n prezent, cea mai mare pedeaps\ pronun]at\ unei persoane vinovate de s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, [i singura pedeasp\ arhivat\ `n Portalul amintit, a r\mas cea de dou\ luni de `nchisoare cu suspendare administrat\ lui Daniel Mihai Paviliceanu.
La Judec\toria C=mpulung Moldovenesc, din 2006 [i p=n\ `n prezent sunt `nregistrate cinci dosare. Cea mai important\ condamnare s-a dat `n anul 2006, c=nd Cristian Ioan Ursu a fost condamnat `n luna octombrie a aceluia[i an, la o pedeaps\ rezultant\ de 4 ani de `nchisoare. {i un alt individ, Andrei {orodoc, judecat pentru aceea[i infrac]iune a primit, doi ani mai t=rziu, o pedeaps\ de doi ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\ ce a fost cumulat\ cu alte infrac]iuni, rezult=nd o pedeaps\ de 4 ani de pu[c\rie. ~n noiembrie 2009, Maria Piticaru a fost de asemenea condamnat\ la opt luni de `nchisoare.
N Evaziunea fiscal\, infrac]iune “aproape necunoscut\” afaceri[tilor din Humor, F\lticeni [i R\d\u]i
La judec\toria Gura Humorului, calculul este simplu, Din 2006 [i p=n\ `n prezent, pe rolul instan]ei este `nscris `n Portalul instan]elor de judecat\ un singur dosar, din 2006, o femeie pe nume M\rioara Lehaci care a fost obligat\ `n ianuarie 2007 s\ pl\teasc\ o amennd\ de 1000 de lei pentru evaziune fiscal\.
Nici la F\lticeni evaziunea fiscal\ nu pare a fi o practic\ `n r=ndul afaceri[tilor din zon\, dac\ trecem `n revist\ cazurile pe care judec\toria local\ le-a avut de rezolvat. Conform portalului, din 2007 [i p=n\ `n prezent, doar un localnic, Viorel Irimescu a fost condamnat, dup\ trei ani de procese, `n octombrie 2010 la dou\ luni de `nchisoare cu suspendare iar o alt\ persoan\ – Vasile Apopei a primit anterior, `n noiembrie 2007, o amend\ de 500 de lei pentru evaziune fiscal\.
Judec\toria R\d\u]i are `nregistrate din 2005 [i p=n\ `n prezent, [ase infrac]iuni de evaziune fiscal\, Ultima `nregistrat\  `n luna aprilie a anului 2009.
Cel mai important exponent al evaziunii fiscale din zona R\d\u]i este Ciprian Aurelian S\ncule] care a fost condamnat la [ase luni de `nchisoare cu suspendare.
Dosarul penal `nregistrat acum doi ani, pe numele lui Gheorghe Pitilec, fost patron la SC Iuri Dona SRL Volov\], este `nc\ pe rol.


N  La Judec\toria Suceava se a[teapt\ pronun]\ri `n dosarele lui Severin Tcaciuc
La Judec\toria Suceava, cum era de a[teptat, num\rul dosarelor de evaziune fiscal\ `nregistrate `n ultimii ani este mai mare. Acest lucru [i pentru c\ `n zona Sucevei sunt concentra]i cei mai mul]i agen]i economici din jude] iar probabilitatea ca printre ace[tia s\ se g\seasc\ [i patroni care doresc s\ faulteze bugetul de stat cre[te `n mod coresunz\tor. ~n intervalul 2005 – 2011 pe portal sunt postate 17 dosare. Majoritatea acestora sunt dosare `n apel [i `i putem reg\si aici pe condamna]ii de judec\torii deja aminti]i care au fost nemul]umi]i de solu]ia dat\ anterior la  instan]a de fond. Se mai afl\ aici `nc\ nesolu]ionate dou\ dosare de evaziune fiscal\ pe numele lui Severin Tcaciuc, rudelor [i colaboratorilor s\i, nesolu]ionate `nc\ dup\ trei ani de judecat\, dosare `n care fra]ii Viorel [i Dumitru Negru au fost condamna]i, unul la un an de `nchisoare, cel\lalt la doi ani de `nchisoare, cu suspendare, desigur. Ultimul dosar pentru aceast\ infrac]iune a fost `nregistrat la Judec\toria Suceava `n data de 6 aprilie a.c., pe numele lui Ilie Bosancu, fiind singurul de altfel din acest an.
N Mare parte din dosarele de evaziune fiscal\, trimise de instan]ele superioare `napoi la judec\torii, pentru rejudecare
Tribunalul Suceava este instan]a care a preluat, pentru judecarea `n fond, patru dosare de evaziune fiscal\ `n acest an. ~n total, num\rul dosarelor aflate ce au fost `nregistrate este de 32, `nregistrate `ncep=nd  cu anul 2004. Opt dintre acestea sunt `nc\ pe rol. La Curtea de Apel Suceava, num\rul acestui gen de dosare este mult mai mare – 78.  Cu precizarea c\ acestea provin din dou\ jude]e – Suceava [i Boto[ani, peste instan]ele din care  Curtea de Apel are responsabilitate. Este vorba despre dosare de recurs, trimise spre analiz\ de c\tre p\r]ile nemul]umite de solu]iile date de instan]ele inferioare, judec\torii sau tribunale. De re]inut c\ un mare num\r din aceste cauze, ajunse `n faza de apel sau recurs, au fost trimise spre rejudecare la instan]a de fond, ceea ce complic\ [i mai mult calcularea exact\ a num\rului de evazioni[ti fiscali din jude]ul Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Niculai Barbă: Pregătim pentru județul Suceava un calendar de vară deosebit, plin cu evenimente culturale de top și oferte turistice „de poveste”

Seria evenimentelor va începe pe 2 iunie cu Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, care va fi …

No comments

  1. ionica balanel

    Domnule cum sa fie prinsi evazionistii, cand cei ce ar trebui sa combata evaziunea sunt primii la pacalit statul. Pai comisarul Nichitoi pentru balul organizat a platit vreo taxa la stat. Va spun eu la Balul Gospodarilor trebuia sa retribuie finantelor sucevene peste 40 de milioane lei vechi si asa face zilnic. Si oare are el curaj sa mearga la cineva sa spuna de ce face evaziune? Sincer il scuipa in fata.
    Domnul Catalin Vartic la cafeneaua sa de vis-a-vis de Consiliu Judetean, are angajati “la negru” si in plus acel POS nu este fiscalizat. Acolo evaziunea fiscala este la ea acasa, dar doamna Vartic este presedinta UNPR. Si tot asa sunt altii.
    Cum sa aiba curaj ei sa ceara angajatilor sa combata evaziunea. Imi aduc aminte de un control la un Pub langa redactia Crai Nou si domnul director executiv a sunat pe seful de la Garda Financiara si i-a transmis cand Salzburg Cafee va fi in regula atunci si Pubul sau va fi in regula. Si asa a plecat dl Maxim cu mata intre coada de la domnul director executiv. Aceata este Suceava cea portocalie sau mai bine spus “bucovina inaripata in aripi de flutur”