Monday , April 15 2024

Eurostrade, firma abonata la lucrarile de drumuri din judet, emite bilete la ordin fara acoperire pentru CJ Suceava

.
N EUROSTRADE Company Frasin a beneficiat ani `n [ir lucr\ri `ncredin]ate de c\tre Drumuri [i Poduri SA – societate a Consiliului Jude]ean Suceava n  Eurostrade a emis `n data de 4 mai a.c. un bilet la ordin `n valoare de 3 miliarde de lei vechi pentru plata unor datorii c\tre Drumuri [i Poduri iar `n ziua scaden]ei, 5 iulie, biletul respectiv fost refuzat la plat\ de c\tre banc\ pe motiv ca „în contul pl\titorului este o lipsa totala de disponibil” n firma din Frasin este cunoscut\ `n mediul de afaceri sucevean ca fiind “protejata” unor [efule]i de prin Finan]e [i din administra]ia local\ n mai grav este faptul c\ EUROSTRADE d\ acum mari rateuri `n importantul proiect de refacere a drumului Panaci – Bilbor, proiect cu finan]are european\ `n valoare de 9,9 milioane de euro
Una dintre firmele de construc]ii cunoscut\ `n mediul de afaceri sucevean mai mult pentru protec]ia de care se bucur\ din partea unor [efule]i de la finan]e [i de prin administra]ia sucevean\ dec=t prin lucr\rile efectuate, EUROSTRADE  Company Frasin a reu[it luna trecut\ “performan]a” de a trage ]eap\ exact institu]iei care-i de “m=ncare”, Consilul Jude]ean Suceava.  A[a cum OBIECTIV a scris `n edi]ia de ieri, EUROSTRADE a emis pe 5 mai a.c. un bilet la ordin `n valoare de 300.000 de lei pentru societatea „Drumuri [i Poduri” SA Suceava, al c\rui ac]ionar unic este Consiliul Jude]ean. Ghinionul celor de la Eurostrade a fost c\, `n lips\ total\ de bani, societatea Consiliului Jude]ean Suceava a girat biletul respectiv unei societ\]i private, `n contul unei datorii, [i a[a s-a descoperit pe data de 5 iulie 2010, ziua scaden]ei respectivului bilet, c\ firma EUROSTRADE, abonat\ la o mul]ime de lucr\ri pe bani publici, nu are niciun leu] `n conturi [i c\ nu poate face pl\]i nici m\car pentru institu]ia care poate fi considerat\ principalul “finan]ator” al Eurostrade, societatea de drumuri [i poduri a Consiliului Jude]ean Suceava.
P=n\ pe 21 septembrie, c=nd Tribunalul Suceava va stabili dac\ EUROSTRADE intr\ sau nu `n insolven]\ din cauza acestei “]epe” de 300.000 de lei tras\ de fapt Consiliului Jude]ean, trebuie amintit faptul c\ respectiva firm\ este una dintre cele care c=[tig\ frecvent contracte de execu]ie [i reabilitare a drumurilor din jude]ul Suceava. Probabil “cirea[a de pe tortul” afacerilor sprijinite din umbr\ de diver[i [efi de prin administra]ia local\ o reprezint\ pentru EUROSTRADE contractul de modernizare, `mpreun\ cu alte dou\ firme, a 22 de kilometri de drum, pe por]iunea Panaci – Bilbor, lucrare cu finan]are europeana nerambursabil\ în valoare de 9,9 milioane de euro. C\ EUROSTRADE a `nceput s\ “g=f=ie” serios se vede din faptul c\ [i aceast\ important\ lucrare, generos finan]at\, este `n mare `nt=rziere. C\ EUROSTRADE lucreaz\ extrem de greu, cu mari dep\[iri de termen la acest important proiect a fost semnalat, exact acum o s\pt\m=n\, de `n[u[i [eful Consiliului Jude]ean. “Sunt suficiente p=rghii pentru a-i determina s\ munceasc\ mai repede. ~n loc s\ fie bucuro[i c\ au de lucru vedem c\ au înt=rzieri foarte mari. Ar trebui s\ munceasc\ [i s=mb\ta, [i noaptea, pentru a recupera timpul pierdut”, spunea atunci, revoltat, Gheorghe Flutur dup\ ce a inspectat lucr\rile la drumul Panaci – Bilbor. Probabil c\ acum EUROSTRADE ar vrea s\-l asculte pe Flutur, s\ munceasc\ [i s=mb\t\ [i noaptea dar, cu asemenea probleme financiare, firma pare `n imposibilitate s\-[i mai respecte obliga]iile asumate prin contracte.
Exemplul EUROSTRADE poate fi considerat un caz tipic de blocare a unor importante proiecte finan]ate cu bani mul]i din cauza unor firme care au ca principal atu faptul c\ beneficiaz\ de sprijinul unor [efi de prin Finan]e sau administra]ia local\. Eurostrade a ajuns la acest nivel, `n care `[i permite s\ nu pl\teasc\ datoriile sau s\ `ncurce proiecte cu finan]are european\ pentru c\ niciuna dintre autorit\]ile Sucevei nu a luat nicio m\sur\ atunci c=nd presa semnala c\ EUROSTRADE e plin\ de probleme. Ba mai mult, dup\ ce `n ziarele sucevene au ap\rut semnale cum c\ EUROSTRADE a beneficiat de mari favoruri din partea DGFP Suceava la recuperarea TVA-ului, c\ Societatea de Gospod\rire a Apelor a prins utilaje ale EUROSTRADE la furat balast din albia Sucevei, c\ ARR amendeaz\ [oferii basculantelor EUROSTRADE pentru diferite nereguli, firma respectiv\ a beneficiat `n ultimii doi ani, din partea SC Drumuri [i Poduri SA, de contracte de executare [i reabilitare de drumuri `n valoare de multe miliarde de lei.  Acum  `ns\, firma din Frasin a ajuns `n punctul `n care nu-[i mai poate onora pl\]ile [i, mai grav, firma cocolo[it\ ani `n [ir de [efule]ii din Suceava pune `n pericol un important proiect cu finan]are european\. (O.S.)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …

No comments

  1. Atentie sunt TEPARI

    Sunt niste tepari ordinari, care nu platesc si isi bat joc de muncitori. Au dat tepe prin tot judetul Suceava. Atentie cine se incurca cu ei!!

  2. De ce nu spuneti si restul adevarului? Eurostrade a fost o firma ridicata de niste baieti actuali, care s-a folosit de ea si apoi s-au sters la …cu ea. Adica, firma se afla in aceasta situatie deoarece a dat spaga inainte de a incasa, pentru o serie de lucrari primite prin incredintare directa. A fost santajat patronul sa scoata banii daca vrea sa scape fara dosar penal. Asta e adevarul domnilor reporteri, si daca veti avea curajul veti scrie.