Friday , September 30 2022

Eurodeputatul Petru Luhan face demersuri ca CE sa aloce mai multi bani pentru prevenirea cancerului

N “Este vital ca lupta împotriva cancerului s\ devin\ o prioritate politic\ la nivel european [i implicit o prioritate a Parlamentului European”, sus]ine Luhan.
Europarlamentarul PDL de Suceava Petru Luhan face demersuri pe lâng\ Comisia European\ pentru m\rirea fondurilor alocate pentru prevenirea cancerului, considerând c\ este vital ca lupta împotriva acestei boli s\ devin\ o prioritate politic\ european\.
Luhan arat\, într-un comunicat, c\ a f\cut demersurile necesare pe lâng\ Comisia European\ în vederea includerii în perspectivele financiare viitoare a unor fonduri destinate ac]iunilor de prevenire a cancerului.
“S\pt\mâna trecut\ am solicitat Comisiei Europene lansarea în viitor a unor programe pentru ob]inerea de fonduri în vederea detect\rii cancerului în faz\ incipient\. Trebuie s\ ne asigur\m c\ al optulea Program cadru de cercetare va prioritiza problema cancerului”, sus]ine europarlamentarul.
El a men]ionat c\ societatea european\ continu\ s\ pl\teasc\ un tribut enorm cancerului, iar în conformitate cu estim\rile Agen]iei interna]ionale de cercetare în domeniu un european din trei este diagnosticat cu cancer, iar unul din patru moare din cauza acestei boli.
“În fiecare an, în Uniunea European\ sunt diagnosticate trei milioane de noi cazuri de cancer, aceast\ boal\ reprezentând a doua cauz\ de mortalitate, atât pentru b\rba]i, cât [i pentru femei. Este vital ca lupta împotriva cancerului s\ devin\ o prioritate politic\ la nivel european [i implicit o prioritate a Parlamentului European”, sus]ine Luhan.
El a ar\tat c\ UE î[i propune reducerea cu 15%, pân\ în 2020, a efectelor negative ale cancerului, una dintre solu]ii fiind detectarea timpurie, întrucât aproape 40% dintre bolnavi au mari [anse de supravie]uire dac\ boala este detectat\ din timp, iar cu tratamentul corespunz\tor, 80% din copiii bolnavi de cancer ar putea fi salva]i.
Luhan precizeaz\ c\ în perioada urm\toare Parlamentul European va avea în vedere câteva obiective concrete, precum crearea unei re]ele care s\ faciliteze schimbul de informa]ii, de expertiz\ [i de bune practici între statele membre [i alocarea de fonduri suplimentare pentru detectarea cancerului în faz\ incipient\. (O.S.)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …