Thursday , December 1 2022

Eugen Bejinariu, potrivit ARD, are sub 50% din optiunile electoratului

In colegiul de deputat „Siret – Dumbr\veni”, electoratul cu v=rsta `ntre 18 [i 40 de ani `l prefer\ mai mult pe t=n\rul Daniel Ungurian care este devansat `n total op]iuni de vot doar cu 3% de c\tre actualul deputat Eugen Bejinariu n colegiul respectiv de deputat este cel mai mic din jude] ca num\r de aleg\tori [i unul din cele mai mici ca prezen]\ la vot, conform alegerilor locale din acest an, ceea ce `l pune `n dificultate pe Eugen Bejinariu

Conform unui sondaj de opinie realizat de c\tre Institutul de Cercetari Sociologice (ICS) la comanda candidatului Alian]ei Rom=nia Dreapt\, lupta dintre primii doi competitori din colegiul 8 de deputat – „Siret – Dumbr\veni” – pentru alegerile parlamentare din data de 9 decembrie, Eugen Bejinariu din partea USL, respectiv Daniel Ungurian din partea ARD, este una foarte str=ns\.
Astfel, rezultatele sondajului arat\ faptul c\ Eugen Bejinariu avea, dup\ primele dou\ s\pt\m=ni de campanie electoral\, un avans de aproximativ 3% `n fa]a lui Daniel Ungurian, candidatul USL `nregistr=nd o inten]ie de vot de 43,11%, `n timp ce candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ era preferat de 40,21% dintre aleg\tori.
Potrivit Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD), sondajul de opinie a m\surat inten]ia de vot a aleg\torilor pentru to]i candida]ii `nscri[i `n cursa electoral\, dup\ cum urmeaz\: Eugen Bejinariu (USL) – 43,11%; Daniel Ungurian (ARD) – 40,21%; Br=ndu[a Magdalena Humeniuc (PPDD) – 12,43%; Mihai Marcel Acatrinei (PRM) – 3,12%; Iren Baraba[i (UDMR) – 1,13%.
~n ceea ce prive[te rezultatele `nregistrate pe grupe de v=rst\, democrat liberalul Daniel Ungurian conduce `n preferin]ele electoratului t=n\r, pe intervalul 18 – 40 ani. Astfel, candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ fiind preferat de c\tre 43,05% dintre cei intervieva]i, `n timp ce pentru candidatul Uniunii Social Liberale, Eugen Bejinariu, au optat doar 37,48% dintre responden]i.
Sondajul a fost realizat `n s\pt\m=na 19-25 noiembrie 2012, `n toate cele 14 localit\]i din colegiul 8 de deputat – „Siret-Dumbr\veni”, pe un e[antion de 1.023 persoane adulte, ceea ce reprezint\ aproximativ 5% din popula]ia cu drept de vot a colegiului. „Din punct de vedere tehnic, e[antionul a fost unul de tip multistadial cluster, cu selec]ia probabilistic\ a persoanelor, av=nd o eroare tolerat\ de 3% la un nivel de probabilitate de 95%”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al ARD.
Este de remarcat faptul c\ la jum\tatea campaniei electorale, democrat liberalul Daniel Ungurian a recuperat, conform acestui sondaj, diferen]a de notorietate fa]\ de contracandidatul s\u, Eugen Bejinariu, deputat `n func]ie aflat la cel de-al doilea mandat, despre care se spunea c\ de]ine „prima [ans\” pentru a c=[tiga colegiul. Aceast\ evolu]ie s-ar putea datora campaniei electorale active f\cut\ de Daniel Ungurian, bazat\ pe `nt=lniri organizate [i campanie ”din u[\ `n u[\”, dar [i pe atitudinea ofensiv\ a acestuia la adresa contracandidatului s\u de la USL, Eugen Bejinariu, c\ruia i-a repro[at deseori lipsa de activitate `n cei opt ani c=t a avit dou\ mandate de deputat.
~n acest context, va fi interesant de urm\rit, `n ultima s\pt\m=n\ de campanie electoral\, modul cum va evolua competi]ia dintre cei doi candida]i [i cine-[i va adjudeca `n final victoria, `n condi]iile `n care Daniel Ungurian, candidatul ARD, `nregistreaz\ un trend cresc\tor `n inten]ia de vot a aleg\torilor. (D.P.)

Vezi si

Peste 80 de polițiști suceveni sunt prezenți în trafic pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor rutiere

În cursul zilei de joi, 1 Decembrie, peste 80 de polițiști rutieri și de ordine …