Monday , September 26 2022

Escrocul sef al Sucevei, Ovidiu Rusu, a scapat de doi ani de pedeapsa

Dac\ judec\torii ICCJ vor confirma decizia Cur]ii de Apel Suceava, Ovidiu Rusu, cel care a escrocat din penitenciar mai multe persoane, d=ndu-se uneori chiar pre[edinte al Cur]ii de Apel sucevene, va fi pus `n libertate `n c=]iva ani 

Curtea de Apel Suceava a respins ieri apelurile declarate de Cristinel Rusu [i Adina Gabi Tiperciuc, ca fiind tardiv introduse. Instan]a sucevean\ a dispus desfiin]area `n parte a unei sentin]e a Tribunalului [i `n rejudecare a dispus reducerea sporului aplicat lui Ovidiu Rusu, considerar escrocul [ef al Sucevei, de la 2 ani [i patru luni de `nchisoare, la 1 an [i 4 luni de `nchisoare. Judec\torii Cur]ii de Apel au decis c\ pedeapsa de executat pentru inculpatul Ovidiu Rusu este de 9 ani de `nchisoare, `n loc de 10 ani de `nchisoare. Conform judec\torii Cur]ii de Apel Suceava, s-a sc\zut din pedeapsa principal\ de 9 ani de `nchisoare perioada executat\ deja `n penitenticar de un an [i 10 luni, urm=nd ca acesta s\ mai execute o pedeaps\ de 7 ani [i dou\ luni de `nchisoare.
Mai trebuie precizat c\ decizia nu este definitiv\, exist=nd, pentru procurori [i p\r]ile intimate posibilitatea de a face recurs `n termen de 10 zile de la comunicare. Aceast\ decizie a Cur]ii de Apel s-a dat `n dosarul 5066/86/2009, apelan]ii Cristinel Rusu [i Adina Gabi Tiperciuc pierz=nd procesul `n care apelant a fost inculpatul Rusu Ovidiu, cererile celor doi fiind considerate ca tardiv introduse.
N dac\ toate pedepsele s-ar aduna, Ovidiu Rusu ar trebui s\ fac\ 135 de ani de pu[c\rie
~n 35 de dosare penale, Ovidiu Rusu, de loc din R\d\u]i `n v=rst\ de 35 de ani, a fost condamnat deja la peste 135 de ani pe pu[c\rie, pentru `n[el\ciunile pe care le-a f\cut, av=ndu-l ca m=n\ dreapt\ pe fratele s\u Silvestru Rusu. Cele mai multe dintre aceste opera]ii de `n[el\torie le-a f\cut chiar din penitenciar. Anul acesta Ovidiu Rusu a fost condamnant definitiv la 10 ani de `nchisoare, cu executare, pentru faptele s\v=r[ite, dup\ ce infrac]iunile ce au fost puse pe seama lui au fost contopite. Recursurile `naintate de cei care au fost escroca]i de Ovidiu Rusu vin acum chiar `n ajutorul s\u `n condi]iile `n care el beneficiaz\ de reduceri a pdepselor la care a fost condamnat.
N [i-a `n[elat colegul de celul\ d=ndu-se prin intermediul fatelui s\u pre[edinte al Cur]ii de Apel Suceava
Acum un an, ziarele ar\tau c\ Ovidiu Rusu, individul din R\d\u]i care a devenit un adev\rat model `n istoria recent\ a escrocheriei rom=ne[ti, a fost prins la Ia[i [i adus `n fa]a judec\torie r\d\u]ene, pentru a fi re`ncarcerat, dup\ ce aceea[i instan]\ l-a sc\pat printre degete `n luna august a anului 2011. ~n vara anului trecut, fiind pus `n libertate Rusu a explicat unor femei naïve din Volov\] c\ este procurorul }ulu[ de la DNA dar [i adjunct al procurorului general al Rom=niei, escroc=ndu-le de sute de milioane de lei vechi. Dup\ ce judec\torii [i organele de anchet\ l-au sc\pat printre degete, Judec\toria R\d\u]i a admis cererea parchetului local de emitere a unui mandat de arestare interna]ional pe numele lui Ovidiu Rusu, mandat pus `n executare de poli]i[tii ie[eni. Închis în 2006 în Penitenciarul Boto[ani, dup\ ce s-a dat procuror de la Anticorup]ie [i reprezentant al Ligii de Ap\rare a Drepturilor Omului [i a p\c\lit trei persoane de la care a încasat 1.200 de euro, promi]ându-le c\ o s\ aib\ câ[tig de cauz\ în mai multe dosare aflate pe rolul instan]elor de judecat\ [i c\ o s\ scoat\ un tân\r din arestul poli]iei, „magistratul” [i-a instalat biroul în celul\. Cu o minte ager\, mai multe cartele de telefon, cuno[tin]e juridice, [i ajutat de fratele s\u, Silvestru Rusu, care se afla în libertate, [i care îi falsifica fel de fel de documente emise chipurile de unit\]i de parchet sau instan]e judec\tore[ti, Ovidiu Rusu a reu[it s\ pun\ la cale o megaescrocherie. Dându-se pre[edinte al Cur]ii de Apel Suceava ori procuror general al Sucevei, escrocul r\d\u]ean a reu[it s\ prosteasc\ o gr\mad\ de suceveni naivi care au crezut c\ într-adev\r vorbesc la telefon cu persoanele mai sus men]ionate [i c\, în schimbul unor comisioane grase, pot s\-[i scoat\ apropia]ii de dup\ gratii sau s\ câ[tige procese în instan]\. Astfel Ovidiu Rusu a pretins cu titlu de plat\ a influen]ei promise de la persoanele denun]\toare suma total\ de 107.600 euro [i 13.200 lei, din care a primit efectiv suma de 100.852 euro [i 3200 lei, transmiteau în vara lui 2009, când l-au trimis în judecat\, procurorii DNA –Serviciul Teritorial Suceava.Între timp, Ovidiu Rusu a fost eliberat din penitenciar [i a reu[it s\ tergiverseze judecata [i s\ întind\ procesul pân\ în ziua de ast\zi, continuându-[i cariera de „magistrat”.
Ovidiu Rusu a reu[it acum cinci ani performan]a s\ `l tapeze chiar pe colegul s\u de celul\ de la Penitenciarul din Boto[ani, Ioan Popovici – Coa]\, fost patron al pensiunii sucevene Casa de Piatr\ ce `[i isp\[ea arestul `n penitenciar dup\ ce a fost acuzat c\ a pus la cale incendierea pensiunii Dolce Vita. Apropia]ii lui Coa]\ au pl\tit atunci cam 55.000 de euro `ntr-un cont indicat de Ovidiu Rusu, crez=nd c\ ace[ti bani ajung de fapt la pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu, pe numele c\ruia [i `n numele institu]iei pe care el o reprezint\, fra]ii Ovidiu [i Silvestru Rusu plastografiau diferite `nscrisuri. Chiar `n prim\vara anului 2009, c=nd ancheta DNA `mpotriva lui Rusu, av=nd ca punct de plecare chiar cei 55 de mii de euro pl\ti]i de Coa]\ pentru a sc\pa de arest era `n plin\ desf\[urare, Popovici d\dea declara]ii despre Ovidiu Rusu, ca despre un adev\rat erou al luptei anticorup]ie, care au fost preluate de mai multe publica]ii na]ionale. (Neculai RO{CA)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …