Saturday , February 4 2023

Escrocul Ovidiu Rusu, prins la Iasi

Individul care s-a dat r=nd pe r=nd, pre[edinte al Cur]ii de Apel Suceava, procurorul }ulu[ de la DNA, adjunct al procurorului general etc,  a fost re]inut ieri `n Ia[i [i transportat la R\d\u]i, pentru confirmarea re`ncarcer\rii n el are pe cap un nou dosar penal `n care este acuzat c\ a `n[elat ni[te femei din Volov\] cu sute de milioane de lei vechi, `n scurtul interval `n care a stat `n libertate

 
Ovidiu Rusu, individul din R\d\u]i care a devenit un adev\rat model `n istoria recent\ a escrocheriei rom=ne[ti, a fost prins ieri la Ia[i [i adus `n fa]a judec\torie r\d\u]ene, pentru a fi re`ncarcerat, dup\ ce aceea[i instan]\ l-a sc\pat printre degete `n luna august a acestui an. Atunci, Ovidiu Rusu, personaj notoriu `n analele instan]elor sucevene, le-a spus poli]i[tilor care `l p\zeau c\ merge s\ bea un suc, [i dus a fost. Anterior el fusese `ncarcerat `n Penitenciarul Boto[ani pentru c\ s-a dat pre[edinte al Cur]ii de Apel Suceava. Pus `n libertate `n var\, Rusu a devenit pentru ni[te femei naive din zona Volov\] – procurorul }ulu[ de la DNA dar [i adjunct al procurorului general al Rom=niei, escroc=ndu-le de sute de milioane de lei vechi. Dup\ ce judec\torii [i organele de anchet\ l-au sc\pat printre degete, Judec\toria R\d\u]i a admis cererea parchetului local de emitere a unui mandat de arestare interna]ional pe numele lui Ovidiu Rusu, mandat pus `n executare de poli]i[tii ie[eni.
Ovidiu Rusu a fost prezentat judec\torilor `n data de 18 august a.c.,  fiind acuzat c\ a `n[elat trei femei din Volov\], spun=ndu-le c\ este procurorul }ulu[ `ntr-un caz ori c\ este adjunctul procurorului general al Rom=niei, `n alt caz, [i c\ le rezolv\ cazurile `n care femeile erau implicate. De la una dintre acestea a `ncasat suma de 600 de milioane de lei vechi, sub promisiunea c\ va influen]a judec\torii pentru ca femeia s\ ob]in\ documente pentru o cas\ [i 28 de ari de teren. De la alte dou\ femei a `ncasat 115 milioane de lei, dup\ ce le-a convins c\ vor fi `ntabulate cu o suprafa]\ de 50 de ari de teren,  urm=nd s\  rezolve [i pensionarea medical\ a uneia dintre acestea.
N Ovidiu Rusu “rezolva” din celul\ cazuri juridice importante
Închis în 2006 în Penitenciarul de Maxim\ Siguran]\ Boto[ani, dup\ ce s-a dat procuror de la Anticorup]ie [i reprezentant al Ligii de Ap\rare a Drepturilor Omului [i a p\c\lit trei persoane de la care a încasat 9,2 milioane de lei vechi, respectiv 1.200 de euro, promi]ându-le c\ o s\ aib\ câ[tig  de cauz\ în mai multe dosare aflate pe rolul instan]elor de judecat\ [i c\ o s\ scoat\ un tân\r din arestul poli]iei, „magistratul” [i-a instalat biroul în celul\. Cu o minte ager\, mai multe cartele de telefon, cuno[tin]e juridice, [i ajutat de fratele s\u, Silvestru Rusu, care se afla în libertate, [i care îi falsifica fel de fel de documente emise chipurile de unit\]i de parchet sau instan]e judec\tore[ti, Ovidiu Rusu a reu[it s\ pun\ la cale o megaescrocherie. Dându-se pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava ori procurorul general al Sucevei, escrocul r\d\u]ean a reu[it s\ prosteasc\ o gr\mad\ de suceveni naivi care au crezut c\ într-adev\r vorbesc la telefon cu persoanele mai sus men]ionate [i c\, în schimbul unor comisioane grase, pot s\-[i scoat\ apropia]ii de dup\ gratii sau s\ câ[tige procese în instan]\.  Astfel Ovidiu Rusu a pretins cu titlu de plat\ a influen]ei promise de la persoanele denun]\toare suma total\ de 107.600 euro [i 13.200 lei, din care a primit efectiv suma de 100.852 euro [i 3200 lei, transmiteau în vara lui 2009, când l-au trimis în judecat\, procurorii DNA –Serviciul Teritorial Suceava.Între timp, Ovidiu Rusu a fost eliberat din penitenciar [i a reu[it s\ tergiverseze judecata [i s\ întind\ procesul pân\ în ziua de ast\zi, continuându-[i cariera de „magistrat”.
N Popovici – Coa]\, victima lui Ovidiu Rusu
Ovidiu Rusu a reu[it performan]a s\ `l transforme `n purt\tor de cuv=nt `n fa]a presei, c=nd era `n penitenciarul din Boto[ani, chiar pe Ioan Popovici – Coa]\, fostul patron de la Casa de Piatr\ din Suceava care cotiza  cu zeci de mii de euro `n conturile lui Ovidiu Rusu [i a fratelui s\u Silvestru, crez=nd c\ ace[ti bani ajung de fapt la pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu, pe numele c\ruia [i `n numele institu]iei pe care el o reprezint\, fra]ii Rusu plastografiau diferite `nscrisuri. Ajuns `n penitenciar, Ioan Popovici – Coa]\ a avut ocazia s\ fie coleg `n celul\ cu experimentatul Ovidiu Rusu. Chiar `n prim\vara anului 2009, c=nd ancheta DNA `mpotriva lui Rusu, av=nd ca punct de plecare chiar cei 55 de mii de euro pl\ti]i de Coa]\ pentru a sc\pa de arest  era `n plin\ desf\[urare, Popovici d\dea declara]ii despre Ovidiu Rusu, ca despre  un adev\rat erou al luptei anticorup]ie, care au fost preluate de mai multe publica]ii na]ionale.
N Inventatorul de procese din penitenciar
Ovidiu Rusu nici nu avea 22 de ani c=nd `n august 2001 era prezentat `n pres\ ca un campion al  ac]iunilor judec\tore[ti formulate pentru te miri ce, scopul fiind doar acela de a ie[i din penitenciar, la procese. Ziarul de Ia[i relata `n urm\ cu nou\ ani despre o stare de lucruri instituit\ de Rusu `n penitenciarul Boto[ani.
“Pentru a nu fi transfera]i la un alt penitenciar sau doar ca hobby, pu[c\ria[ii au `nceput s\ dea `n judecat\ pe oricine li se n\zare. Ovidiu Rusu, un soi de guru al acestora, a intentat p=na `n prezent 36 de procese”, consemna atunci Ziarul de Ia[i. Ovidiu Rusu, avea de executat atunci  mai multe pedepse pentru s\v=r[irea infrac]iunii de furt, cuprinse `ntre 3, 6 si 4 ani. El detinea  suprema]ia, fiind parte v\t\mat\ `n 36 de procese. Ovidiu Rusu devenise `nc\ de atunci “profesorul” penitenciarului, fiind mai tot timpul ocupat cu intocmirea de peti]ii [i pl=ngeri pentru colegii de deten]ie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …