Sunday , November 27 2022

Englezii sunt interesati de investitii la Suceava `n agricultura, infrastructura si energie

O delega]ie a Ambasadei Marii Britanii a vizitat, ieri, jude]ul Suceava av=nd `ntrevederi cu primarul municipiului re[edin]\ de jude], Ion Lungu, dar [i cu Vasile Ilie, vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean [i cu subprefectul Angela Zarojanu, to]i sus]in=nd c\ un avantaj mare pentru investitori `l reprezint\ parteneriatul public – privat n delega]ia a fost condus\ de Esther Blythe, adjunctul [efului Misiunii Diplomatice a Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, prima `ntrevedere fiind cu primarul Ion Lungu, care a sus]inut at=t derularea investi]iilor `n energie, vizat fiind actualul CET, c=t [i `n infrastructur\ [i `n proiecte de agricultur\ din localit\]i `nvecinate Sucevei [i care fac parte din zona metropolitan\ n Vasile Ilie a precizat c\ a primit confirmarea c\ ambasadorul va fi prezent, de Pa[te, `n zona Bucovinei
Ieri, `n jude]ul Suceava, a avut loc vizita unei delega]ii diplomatice a Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, municipiul Suceava fiind una din localit\]ile vizitate `n mod deosebit pentru a se purta discu]ii cu reprezentan]i ai administra]iei `n vederea concretiz\rii unor proiecte de investi]ii. Cu aceast\ ocazie vice-ambasadorul Esther Blythe a avut `ntrevederi la Prim\ria municipiului Suceava, Prefectur\ [i Consiliul Jude]ean Suceava, prima institu]ie vizitat fiind Prim\ria, unde au avut loc discu]ii cu primarul Ion Lungu. Concluzia care a fost tras\ `n urma `ntrevederii a fost c\ domeniile de interes pentru Ambasada Marii Britanii au fost cele referitoare la infrastructur\, agricultur\ [i dezvoltare rural\, precum [i energie, cum ar fi cea regenerabil\. De asemenea, autorit\]ile locale [i jude]ene au mar[at pe ideea prezent\rii nu doar a unor posibile obiective, ci [i a unor facilit\]i precum legea parteneriatului public – privat.
Ion Lungu a prezentat avantajele nu doar legate de municipiul re[edin]\ de jude], ci [i de localit\]ile `nvecinate acestuia [i care fac parte din asocierea de tip zon\ metropolita\. Pe l=ng\ avantajele legate de parteneriatul public – privat, edilul-[ef al municipiului re[edin]\ de jude] a dat asigur\ri c\ sunt f\cute demersuri foarte importante `n direc]ia acord\rii de facilit\]i pentru investitori, scopul declarat fiind crearea de locuri de munc\ care s\ conduc\, treptat, la o mai mare autonomie din punct de vedere financiar. Atuurile prezentate de primar ar fi aeroportul situat `n apropiere [i pentru care s-au ob]inut fonduri de modernizare [i asocierea de tip zon\ metropolitan\. Obiectivele de investi]ii prezentate au fost legate de centrala electric\ de termoficare, a doua rut\ ocolitoare care s\ devieze traficul greu din [i dinspre Boto[ani [i care trece prin localit\]ile Suceava, Ipote[ti [i Salcea, precum [i complexul sportiv pe care municipalitatea dore[te s\ `l ridice la ie[irea spre F\lticeni [i care include un stadion modern, o sal\ polivalent\ [i dou\ bazine de `not, fiind dispus\ ca `n parteneriat public – privat s\ cedeze actualul stadion, dar s\ [i pun\ la dispozi]ie actualul stadion Areni. O alt\ tem\ de interes a fost legat\ de investi]ii `n agricultur\, primarul suger=nd c\ sunt posibile astfel de investi]ii `n localit\]ile care sunt incluse `n zona de tip metropolitan. Unul din aspectele care a fost discutat foarte mult a fost cel legat de centrala electric\ de termoficare, Ion Lungu preciz=nd c\ o eventual\ investi]ie cu capital britanic este mai atractiv\ cu c=t Guvernul are `n vedere construirea unei linii electrice de `nalt\ tensiune de la Suceava `n ora[ul B\l]i din Republica Moldova, al doilea ca m\rime din aceast\ ]ar\.
~n schimb, Excelen]a Sa, Esther Blythe, s-a ar\tat `nc=ntat\ de primirea f\cut\ [i `ncrez\toare `n oferta sucevean\, preciz=nd c\, deocamdat\, domeniile care ar putea fi considerate cel mai atractive pentru investitorii britanici ar fi legate de infrastructur\ [i agricultur\. De asemenea, Esther Blythe a precizat c\ Marea Britanie vrea s\ fac\ investi]ii `n Rom=nia, Suceava fiind o zon\ unde ar putea s\ fie investi]ii de calitate, cu condi]ia ca mediul de afaceri s\ fie unul curat.
Dup\ `ntrevederea care a avut loc la Prim\rie, Esther Brythe a avut o `ntrevedere cu subprefectul Angela Zarojanu. Ea a precizat c\ discu]iile au inclus [i domenii de activitate cum ar fi cel legat de industria alimentar\, jude]ul Suceava av=nd un poten]ial considerabil `n acest domeniu, ca [i `l cel de prelucrarea lemnului. Nu au fost omise nici aspecte legate de cultur\ [i/sau de educa]ie, dar [i avantajele unor investi]ii f\cute legate de parteneriatul public – privat.
A urmat apoi o `nt=lnire la Consiliul Jude]ean Suceava cu vicepre[edintele Vasile Ilie, fiindu-i prezentate oportunit\]ile de investi]ii `n jude]ul Suceava. Administra]ia jude]ean\ sucevean\ s-a axat pe aspecte ce ]in de poten]iale investi]ii `n domenii ca agricultura coroborat cu dezvoltarea rural\, energia [i infrastructura. ~n final s-a convenit organizarea la Suceava unor `nt=lniri cu reprezentan]i ai mediului de afaceri din Marea Britanie [i derularea unor aplica]ii concrete de colaborare `n turism, educa]ie [i protec]ie social\. „Pa[ii urm\tori vor fi lega]i de men]inerea unor leg\turi str=nse cu Ambasada astfel `nc=t s\ ni se precizeze, ulterior, `n mod concret care ar fi domeniile de interes pentru oamenii de afaceri. ~n func]ie de r\spunsurile primite, va urma ca noi s\ ne consult\m cu factorii intersa]i de pe plan local [i jude]ean [i s\ comunic\m un r\spuns Ambasadei. Urm\torul pas va fi legat de organziarea unei `nt=lniri a celor interesa]i de proiecte comune de investi]ii”, ne-a declarat Vasile Ilie
De asemenea, vice-ambasadorul Esther Blythe a transmis mul]umiri pre[edintelui Gheorghe Flutur pentru implicarea prompt\ `n rezolvarea problemelor privind alimentarea cu ap\ la F=nt=na Mare, unde activeaz\ [i Funda]ia FARA. Aceasta are o ferm\ la Sp\t\re[ti care func]ioneaz\ sub patronajul Prin]ului Charles [i, din cauza unor probleme la nivelul autorit\]ii locale [i a furnizorului de ap\, a fost sistat\ [i la ferma respectiv\ apa potabil\, `ntreaga problem\ fiind prezentat\ la aceea dat\ de cotidianul Obiectiv de Suceava.
De asemenea, a fost remrcat de c\tre Esther Blythe [i progresul vizibil `n ceea ce prive[te dezvoltarea infrastructurii [i locul frunta[ al jude]ului Suceava `n atragerea fondurilor europene. „Ne-a `ntrebat de ce este decalajul acestaat=t de mare `ntre Suceava [i celelalte jude]e `n ceea ce prive[te fondurile europene iar eu i-am r\spuns c\ pre[edintele Gheorghe Flutur, chiar [i dup\ perioada `n care a fost ministru al Agriculturii, a depus un efort de informare a tuturor candida]ilor de primar care au avut ca tem\ prezentarea a trei proiecte europene. De aceea, dup\ ce au ajuns primari, lucrurile au fost ceva mai simple [i a fost un avantaj ce s-a concretizat `n numeroase proiecte depuse [i aprobate”, a mai spus Vasile Ilie.
De men]ionat c\ at=t Ion Lungu, c=t [i Vasile Ilie au lansat invita]ii delega]iei britanice de a petrece s\rb\torile pascale `n Suceava. Potrivit celor spuse de Vasile Ilie, administra]ia jdue]ean\ ar fi transmis o invita]ie scris\ `n acest sens iar r\spunsul dat, ieri, de Esther Blythe a fost c\ at=t ea, c=t [i ambasadorul Martin Harris vor petrece Pa[tele `n Bucovina. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …

No comments

  1. Acest mod de abordare a afacerilor de catre englezi ne aminteste de vechile metehne comuniste . Afacerile adevarate se fac fara autoritati , mai ales in Romania . Ce rost are sa intrebi pe la politruci ce si cum ? Un adevarat bussinesman nu amesteca politicul in afacere decat daca are din start gandul sa spaguiasca si atunci avem toti de pierdut .Chiar si el , ceva mai tarziu . Daca au de gand sa investeasca in Termoelectrica , n-au decat sa vina la licitatie si punct . In rest , sa caute si ei oportunitati asa cum cautam toti romanii si sa se descurce singuri . Personal , voi trimite o scrisoare de protest catre ambasador .