Thursday , December 8 2022

Emanuel Diaconescu a fost `nmorm=ntat, ieri, cu onoruri militare

Academicianul Emanuel Diaconescu, primul rector al Universit\]ii “{tefan cel Mare” din Suceava,  a plecat la  ceruri, fiind `nso]it pe ultimul drum de sute de oameni N “A fost, este [i va fi pentru noi, familia, so]ul, tat\l [i `ndrum\torul pe care ni l-am dorit. A [tiut s\ zideasc\ [i, mai ales, s\ dea tr\inicie lucrului bine f\cut [i pentru aceasta va d\inui `n memoria tuturor celor care i-au fost aproape”, au declarat ieri membri ai familiei `ndoliate
Sute de oameni l-au condus ieri pe academicianul Emanuel Diaconescu pe ultimul drum.  Printre cei care [i-au luat r\mas bun s-au num\rat rude, cadre universitare din Suceava, Ia[i [i Bucure[ti, fo[ti studen]i ai regretatului academician [i prieteni. Slujba de `nmorm=ntare de la Biserica Sf. Simion –Turnu Ro[u din Suceava, acolo unde a fost depus sicriul cu o zi `nainte, a fost oficiat\ de cinci preo]i `n frunte cu preotul paroh, Ciupu Constantin. Sute de coroane au fost depuse din partea celor care i-au fost aproape [i l-au cunoscu.
Emanuel Diaconescu a fost `morm=ntat cu onoruri militare, iar sicriul a fost purtat pe bra]e de jandarmi [i studen]i ai universit\]ii sucevene. Personalitate marcant\ a `nv\]\m=ntului academic sucevean, Emanuel Diaconescu a l\sat `n urm\ o so]ie [i doi copii iar ace[tia din urm\ l-au urmat `n pasiunile sale `n domenii diferite, fizic\ respectiv, filologie.  Profesorul universitar doctor Emanuel Diaconescu, cel care, la `nceputul anilor 70 a pus bazele `nv\]\m=ntului superior tehnic la Suceava [i dup\ 1990 a condus, p=n\ `n 2004, nou `nfiin]ata Universitate „{tefan cel Mare”din Suceava, a pierdut lupta cu boala nemiloas\ ce `i m\cina trupul [i a intrat `n eternitate vineri, 9 iulie,2011. S=mb\t diminea]\, trupul ne`nsufle]it al fostului rector a fost depus ,pentru  c=teva ore, `n holul  Universit\]ii „{tefan Cel Mare”, iar dup\ o slujb\ „Te Deum”, colegii, studen]i [i apropia]i i-au adus un ultim omagiu. De aici, Emanuel Diaconescu a fost transportat la capela bisericii Sf. Simion.
Profesorul  universitar Emanuel Diaconescu, membru corespondent al Academiei Rom=ne [i personalitate marcant\ a [tiin]ei rom=ne[ti a [tiut s\ atrag\ studen]ii [i s\ le insufle pasiunea pentru [tiin]\.  ~n 2004, pre[edintele Rom=niei, Ion Iliescu l-a decorat cu Ordinul Na]ional  „Serviciul Credincios” `n Grad de Cavaler, pentru merite deosebite `n activitatea [tiin]ific\ [i didactic\ [i pentru contribu]ia avut\ la ridicarea prestigiului institu]iei de `nv\]\t=mint superior.
„A fost, este [i va fi pentru noi, familia, so]ul, tat\l [i `ndrum\torul pe care ni l-am dorit. A [tiut s\ zideasc\ [i, mai ales, s\ dea tr\inicie lucrului bine f\cut [i pentru aceasta va d\inui `n memoria tuturor celor care i-au fost aproape. A d\ruit din [tiin]a [i din sufletul s\u cu generozitatea mo[tenit\ de la tat\l s\u, tot ce a avut mai bun [i mai frumos”,  au declarat ieri, `ndurera]i, membrii familiei `ndoliate.
La r=ndul s\u, decanul Facult\]ii de Istorie-Geografie din cadrul Universit\]ii {tefan cel Mare din Suceava, conf. univ. Mihai  Laz\r,  a spus c\ Emanuel Diaconescu a fost [i va r\m=ne o personalitate emblematic\ a culturii [i [tiin]ei rom=ne[ti care a creat o aur\ academic\ a universit\]ii de stat sucevene. „A creat universitatea `n martie 1990, dup\ ce a parcurs etapele anterioare, unele mai bune, altele dicatate de vitregia vremurilor. Prin dispari]ia lui comunitatea academic\ sucevean\ pierde un adev\rat st=lp, un  punct de referin]\ greu de egalat. Datoria celor ce am r\mas este s\-i respect\m aura [i s\-i ducem mai departe proiectele pe care le-a g=ndit [i din cauza sf=r[itului s\u dramatic [i prematur nu le-a putut duce p=n\ la cap\t. Cel mai frumos omagiu este s\-i p\str\m memoria [i s\-i disemin\m obiectivele `n r=ndul sucevenilor [i al universitarilor `n special. A fost un prieten al istoricilor pe care i-a ajutat `n toate momentele evolu]iei Facult\]ii de istorie-geografie”, a afirmat conf.univ. Mihai Laz\r. Cheltuielile de `nmorm=ntare au fost sprijinite de institu]ia de `nv\]\m=nt superior sucevean\.
La suljba de ieri a fost prezent\ [i o delega]ie din cadrul Universit\]ii Tehnice „Gheorgh Asachi” din Ia[i.
Fiind `nmorm=ntat cu onoruri militare, s-au tras trei salve de foc de c\tre militari din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Suceava. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …