Thursday , December 8 2022

Elevii suceveni participa, `ncep=nd de astazi, la “Scoala altfel”

Elevii vor l\sa, pentru o s\pt\m=n\, uniformele [i ghiozdanele acas\, vor `nv\]a jucându-se, vor deveni voluntari sau cerceta[i [i vor lua parte la o serie de activit\]i cu caracter non-formal N timp de cinci zile, [colile din tot jude]ul se întrec în proiecte inedite: de la educa]ie media [i cinematografic\, la activit\]i de voluntariat, dezbateri sau concursuri sportive

Clopo]elul “{colii altfel” va suna pentru prima dat\ ast\zi c=nd, pentru o s\pt\m=n\, elevii vor l\sa uniformele [i ghiozdanele acas\, vor `nv\]a jucându-se, vor deveni voluntari, cerceta[i [i vor lua parte la o serie de activit\]i cu caracter non-formal. Programul ”{coala altfel” debuteaz\ din anul [colar 2011- 2012 [i const\ în derularea, la nivelul fiec\rei unit\]i de înv\]\mânt, în s\pt\mâna 2- 6 aprilie, a unui orar special format doar din activit\]i cu caracter non-formal. Timp de cinci zile, [colile din tot jude]ul se întrec în proiecte inedite: de la educa]ie media [i cinematografic\, la activit\]i de voluntariat, dezbateri sau concursuri sportive.
{colile sucevene au pus la punct ultimele detalii ale activit\]ilor ce vor fi demarate `ncep=nd de ast\zi, `n vederea planific\rii activit\]ilor din s\pt\m=na „{coala altfel” organiz=ndu-se [i o serie de schimburi de experien]\ cu coordonatorii de programe, în toate zonele jude]ului, cu tema „Educa]ia altfel”. Ateliere de teatru, dans, muzic\, arte plastice, educa]ie media [i cinematografic\, competi]ii, activit\]i de voluntariat, proiecte comunitare [i de responsabilitate social\, vizite [i excursii de studii sunt doar c=teva dintre activit\]ile cuprinse `n programul [colilor sucevene.
La sfâr[itul anului [colar, inspectoratele [colare vor include în raportul privind starea înv\]\mântului un capitol referitor la relevan]a [i valoarea formativ\ a tuturor activit\]ilor desf\[urate în cadrul programului ”{coala altfel”, eviden]iind nivelul interesului manifestat de elevi [i cadre didactice fa]\ de organizarea [i desf\[urareaprogramului. Toate costurile aferente activit\]ilor desf\[urate `n perioada 2- 6 aprilie vor fi suportate de c\tre p\rin]i.
S\pt\m=na “{coala altfel” va continua cu vacan]a de prim\var\, urm=nd ca `n data de 22 aprilie elevii s\ revin\ la cursuri. Semestrul al II-lea al anului [colar 2011- 2012 va continua p=n\ la data de 22 iunie.
N concursul “Student pentru o zi”, aprobat de c\tre MECTS ca parte a proiectului “{coala altfel”
Universitatea „{tefan cel Mare” organizeaz\ a V-a edi]ie a concursului pentru elevi „Student pentru o zi” oferind liceenilor din Regiunea Nord-Est oportunitatea de a tr\i o experien]\ academic\ universitar\, într-un context competitiv. Manifestarea a fost aprobat\ de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului ca parte a programului „{coala Altfel” [i va avea loc în perioada 3- 5 aprilie 2012, pentru elevii claselor a XII-a, [i în perioada 12- 13 mai 2012, pentru elevii claselor a XI-a. Domeniile de concurs destinate elevilor din clasele a XII-a sunt: Economie, Istorie, Geografie, {tiin]e socio-umane (pentru data de 3 aprilie), Român\, Englez\, Francez\, German\, Spaniol\ (pentru data de 4 aprilie) [i Informatic\, Electronic\-Automatiz\ri, Biologie vegetal\ [i Fizic\ (pentru data de 5 aprilie).
Premiile totale însumeaz\ peste 25.000 lei, la care se adaug\ 42 de certificate de agrementare, ce permit admiterea pe locurile f\r\ tax\ la specializarea dorit\, în fruntea listei de admitere, la unul dintre programele Universit\]ii „{tefan cel Mare”. Elevii participan]i [i profesorii înso]itori vor fi invita]i s\ viziteze campusul universitar [i oferta educa]ional\ a USV, s\ asiste la o prelegere a unui cadru universitar, s\ serveasc\ masa de prânz la restaurantul USV [i s\ participe la diverse activit\]i recreative al\turi de studen]ii [i profesorii USV.
Pentru elevii care nu ob]in certificate de agrementare în cadrul concursului pe domenii, dar au rezultate notabile [i argumenteaz\ conving\tor op]iunea de a fi student al universit\]ii sucevene, concursul de eseuri le ofer\ o nou\ [ans\ pentru câ[tigarea unui loc f\r\ tax\ [i a unei burse de studii la USV.
„Propunerile de proiecte ale elevilor din clasele a XI-a pot fi trimise pân\ pe 6 aprilie 2012, preg\tirea contribu]iei preliminare fiind, de asemenea, recunoscut\ ca parte a programului „{coala altfel” aprobat de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului”, a men]ioan coordonatorul concursului, prof. univ. dr. Mihai Dimian. (Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

  1. In primul rand pentru elevi am gandit acest site. Dar siteul de carte romaneasca, invatcarte.ro, nu se adreseaza doar elevilor ci tuturor iubitorilor de carte romaneasca. Aici pot intra sa ofere sau sa ceara o carte dorita, mai greu de gasit in biblioteca sau librarie. Aici va functiona o bursa a cartii romanesti