Friday , May 24 2024

Elevii suceveni, fruntasi la concursurile de matematica

~n perioada 11-14 noiembrie 2010 a avut loc la Colegiul Na]ional „Ferdinard I”, din Bac\u edi]ia a XI-a a Concursului na]ional de matematic\ [i fizic\ „Vr=nceanu Procopiu”, concurs nominalizat `n calendarul concursurilor [colare al Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (MECTS) pentru anul 2010. Concursul a fost destinat elevilor din clasele IX-XII [i a constat `n dou\ probe scrise. Prima prob\ a constat `n dou\ probleme de matematic\ [i dou\ de fizic\ din programa de liceu aferent\ candidatului, iar la a doua prob\ elevul a avut posibilitatea de a opta pentru matematic\ sau fizic\, problemele fiind din programa pentru olimpiada intern]ional\. Din jude]ul Suceava a participat un lot format din patru elevi, care au fost distin[i cu premii sau men]iuni la olimpiadele (de matematic\ sau fizic\) din anul [colar precedent. La acest concurs, jude]ul Suceava a ob]inut dou\ distinc]ii: un premiul III [i o men]iune. Premiul III i-a revenit lui Eugen Tudor Pahomi de la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” Suceava, elev `n clasa a XI-a, iar men]iunea a ob]inut-o Ionel Mur\ra[u, elev `n clasa a XII-a la Colegiul Na]ional „Nicu Gane” din F\lticeni.
Totodat\, `n intervalul 12-14 noiembrie a avut loc [i Concursul Interjude]ean „Petru Moro[an-Trident”. Acest concurs a fost organizat de c\tre Colegiul Na]ional „Gheorghe Munteanu-Murgoci” [i Revista de Matematic\ din Br\ila „Trident” `n parteneriat cu ISJ Br\ila, Societatea de {tiin]e Matematice din Rom=nia-filiala Br\ila, Colegiul Na]ional „Nicolae B\lcescu” [i Colegiul Economic „Ion Ghica” din Br\ila. Cea de-a VIII-a edi]ie a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „Petru Moro[an-Trident” a fost adresat elevilor din clasele V-VIII [i IX-XII (programele M1 [i M2). Au participat 800 de elevi din zece jude]e [i anume: Br\ila, Gala]i, Suceava, Vrancea, Ia[i, Vaslui, D=mbovi]a,V=lcea,Constan]a [i Bac\u. Lotul sucevean a ob]inut trei premii I, marele premiu pentru gimnaziu [i nou\ men]iuni. Astfel, premiul I [i Marele premiu pentru gimnaziu a fost ob]iunut de Lucian Bicsi, elev `n clasa a VIII la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, iar celelalte dou\ premii I au fost ob]inute de Diana Mihalela Am\rculesei, din clasa a X-a [i Maria Moisuc din clasa a XI-a, ambele eleve la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”. ~n acela[i timp, cele nou\ men]iuni sunt ob]inute tot de elevi ai Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Două noi locuri de joacă în cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi: Pentru mine, promisiunea devine obligație! Continuăm!

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat darea în folosință a două noi locuri de …