Elevii „indibidiguidibili” ai Colegiului “Al. I. Cuza” si-au ales cea mai frumoasa bobocita

reportersite
28 octombrie 2011, 23:49

Elevii Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava au preg\tit pentru edi]ia din 2011 a Balului Bobocilor o tem\ inedit\, aceasta intitul=ndu-se „Indibidiguidibilii”, semnifica]ia termenului fiind descifrat\ pe parcursul spectacolului de joi sear\ N `n cadrul spectacolului, arti[ti talenta]i ai colegiului au prezentat scurte momente artistice, de la dansuri populare p=n\ la momente de pantomim\ sau teatru  N Titlul de Miss Boboc 2011 a fost adjudecat Ana Maria Guranda

Joi sear\, suita de baluri organizate de liceele sucevene a continuat cu spectacolul oferit de bobocii Colegiului Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” care au ales ca `n cadrul spectacolului s\ lanseze o provocare celor prezen]i, [i anume descifrarea termenului de “indibidiguidibil”, termen ce a reprezentat light motivul `ntregului show.

A[adar, balul nu a expus publicului doar clasica competi]ie `n cadrul c\reia fetele r=vnesc pentru Titlul de Miss Boboc 2011, ci [i o provocare lansat\ publicului de a deslu[i sensul cuv=ntului de indibidiguidibil. Cele [apte boboace care au intrat `n competi]ia c=[tig\rii tilului de Miss au fost vedetele serii, al\turi de trupe de dans, interpre]i de muzic\ popular\, momente de pantomim\ [i scenete de teatru. Seria momentelor artistice a debutat o dat\ cu performan]a Trupei Second Vals, format\ din elevi ai colegiului, care s-au dovedit a fi pe gustul colegilor din sal\ care le-au apreciat performan]a. Din folclorul [i inima Moldovei, C\t\lina Baltariu [i Ioana {tefan au interpretat melodii apar]in=nd folclorului bucovinean, primind la final aplauzele mult cuvenite. Dup\ dans, pentru ca juriul s\ poat\ delibera în mod corect, boboacele aspirante la titlul de Miss au preg\tit o scurt\ prezentare, `n care [i-au consemnat calita]ile, defectele, n\zuin]ele, pasiunile [i alte `nsu[iri prin care au `ncercat s\ se individualizeze de celelalte competitoare. Balul a fost completat de un moment coregrafic preg\tit de Grupul de Balet coordonat de prof. coregraf Mirela Duminic\ care a expus publicului, pe l=ng\ clasicele mi[c\ri de balet, [i noile valen]e ale acestui dans. Claudia Baciu a demonstrat de dou\ ori pe parcursul spectacolului preg\tit de liceeni, c\ talentul nu ]ine cont de v=rst\, mica artist\ interpret=nd dou\ melodii. Prin intermediul unei scenete de teatru interpretate de Trupa de Dans a colegiului, coordonat\ de prof. Elena Br\d\]an [i Simona S\uc\, tinerii actori au dorit s\ transmit\ un puternic mesaj colegilor spectatori, acela al beneficiilor dob=ndite `n urma lectur\rii. Sus]inut\ cu aplauze a fost [i proba ‚Gospodinele’, `n cadrul c\reia concurentele la Miss au prezentat juriului, pre] de c=teva minute, cum se poate orna un tort `n cel mai atractiv cu putin]\ mod, pentru ca mai apoi s\ r\spund\ la o `ntrebare din domeniul gastronomiei. Din p\cate unele concurente au omis s\ camufleze mica regie din spatele momentului, l\s=nd impresia c\ [tiau dinainte r\spunsurile la `ntreb\rile preg\tite de organizatori.Un moment care a expus `n mod fidel via]a plin\ de opreli[ti ale unei familii obi[nuite a fost cel oferit de Trupa de Teatru a liceului care prin sceneta ‘Vai ce copil’ de Ferdinand Reynaud a reu[it s\ c=[tige aplauzele [i aprecierea publicului.

Ansamblul Arcanul [i Ansamblul Kozaciok au oferit cele mai bine cotate momente `n ceea ce prive[te reac]ia publicului
Boboci]ele de la „Ioan Cuza” au demonstrat c\ nu s-au preg\tit doar în materie de ]inute ci [i în ceea ce prive[te proba de dic]ie [i mimic\. Pentru proba men]ionat\, concurentele pentru titlul de Miss au fost nevoite s\ citeasc\ `ntr-un mod c=t mai conving\tor c=te o fraz\ ceva mai sinuoas\, precum [i s\ imite unui personaj timp de un minut. Iar pentru c\ elegan]a, gra]ia [i romantismul sunt specifice juni]elor, tinerele boboace s-au prezentat în fa]a juriului înso]ite de partenerii lor, pentru proba ]inutelor de sear\ [i proba de dans. „O `nt=mplare neobi[nuit\” a fost un alt moment teatral oferit de Trupa de Teatrului a colegiului, autorul scenetei fiind chiar o elev\ a institu]iei- Alexandra Hrubariu. Atmosfera oriental\ a Chinei a fost transpus\ `n scen\ de trupa de dans a [colii, coordonat\ de Lumini]a Cazan Unul din cele mai bine cotate momente  `n ceea ce prive[te reac]ia pubicului a fost performan]a Ansamblului “Kozaciok”, coordonat de Petru {oiman, dansul acestora reu[ind s\ le smulg\ ropote de aplauze la scen\ deschis\ pentru minute bune. La fel de bine gustate de public au fost [i momentele de dans modern [i dans sportiv ale trupei de la Palatul Copiiilor, respectiv ale trupei Fly Dance. Sub atenta îndrumare a prof.  Mirela Duminic\, elevele din trupa de dans a  Palatului copiilor au stârnit numeroase aplauze [i laude din partea  celor ce i-au urm\rit dansând `n momentul intitulat Chicago. Frumuse]ea c=ntecului [i a dansului popular rom=nesc a fost redat\ de Ansamblul Arcanul din cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare”, scena de spectacol de la Dom’ Polski vibr=nd pre] de c=teva zeci de minute pe ritmuri de dans [i muzic\ popular\, invita]i speciali ai evenimentului reu[ind s\ anime `ntreg auditoriul. Provocarea descifr\rii termenului de indibidiguidibil a fost lansat\ din nou spre finalul spectacolului, din p\cate niciun spectator nereu[ind s\ defineasc\ expresia. R\spunsul a venit din partea moderatorilor showului indibidiguidibilii fiind „cei mai originali, cei mai talenta]i, cei mai frumo[i [i mai carismatici elevi ai Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza””.

Titlul de Miss Boboc 2011 a fost adjudecat de Ana Maria Guranda
~ntreaga succesiune de momente artistice a culminat cu anun]area c=[tig\torilor titulului de Miss, anun] care a electrizat `ntreaga sal\. Portalul ‚Tu [i Rom=nia’ [i-a premiat mai `nt=i favori]ii, desemn=ndu-o c=[tig\toare pe Ana Maria Gurada. Titlul de Miss Popularitate a fost adjudecat de Diana Andreea Ple[ca, iar Miss Dance a fost ob]inut de Cristina Pris\cariuTitlul de Miss al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” 2011 a mers c\treAna Maria Guranda. În alegerea celor mai frumoase boboci]e a contribuit juriul prezidat de prof ing. Beatrice Filipiuc- director adjunct al Colegiului Tehnic. (Adelina TALPALARIU)