Monday , March 27 2023

Elevi si profesori din 24 de judete au participat la Tabara Nationala de Chimie de la Gura Humorului

au participat 100 de elevi din toata ]ara, 20 de profesori înso]itori [i 11 profesori lectori, care au fost g\zdui]i de Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului fiecare diminea]a a oferit elevilor [i profesorilor posibilitatea de a participa la cursuri sus]inute de profesori lectori din toata ]ara, pe niveluri de studiu, începând cu clasa a VII-a [i pâna la clasa a XII-a Un moment inedit le-a fost oferit participan]ilor din toata ]ara într-una din seri, c=nd au mers la o stâna din zona n premierea s-a f\cut pe clase, elevii au fost l\uda]i [i încuraja]i sa continue sa studieze [i sa aprofundeze cuno[tin]ele de chimie
În perioada 29 august – 5 septembrie, la Gura Humorului, jude]ul Suceava, a avut loc Tab\ra Na]ionala de Chimie, la care au participat 100 de elevi din toata ]ara, 20 de profesori înso]itori [i 11 profesori lectori. Colegiul „Alexandru cel Bun”, în colaborare cu sponsorii, a asigurat cazarea [i masa elevilor [i a cadrelor didactice. Au participat la tab\ra elevi din 24 de jude]e: Arad, Arge[, Bac\u, Bihor, Bucure[ti, Buz\u, Boto[ani, C\l\ra[i, Covasna, Constan]a, Ialomi]a, D=mbovi]a, Olt, Prahova, Satu Mare, Timi[, Ia[i, S\laj, Vrancea, Vâlcea, Suceava, Cluj [i Neam]. Mul]i dintre elevii participan]i au fost premia]i la Olimpiada Interna]ionala de Chimie din Japonia, precum [i la alte concursuri na]ionale [i interna]ionale.
Conform organizatorilor, un eveniment de o asemenea amploare a presupus, în primul rând, o organizare impecabil\, întocmirea de programe zilnice pentru elevi [i profesori [i asigurarea spa]iilor de desf\[urare a tuturor activit\]ilor. Inspectorul Gina Carmen Ciobâca a coordonat de la nivelul Inspectoratului {colar Jude]ean toata activitatea [i a fost în [coal\, la Gura Humorului, de diminea]a pâna seara.
Programul Taberei Na]ionale a fost foarte variat. Fiecare diminea]a a oferit elevilor [i profesorilor posibilitatea de a participa la cursuri sus]inute de profesori lectori din toata ]ara, pe niveluri de studiu, începând cu clasa a VII-a [i pâna la clasa a XII-a. În acest scop, participan]ii au avut la dispozi]ie [ase s\li de clasa dotate cu calculator, flipchart [i aparate de proiec]ie. În continuarea cursurilor, experimentele de laborator pe clase au presupus utilizarea unui num\r foarte mare de solu]ii [i de sticl\rie, organizate [i preg\tite cu o zi înainte în laboratorul de chimie. Acest lucru a fost posibil prin implicarea celor trei profesoare de chimie de la Colegiul “Alexandru cel Bun”, prof. Mariana Zup, prof. Lucica Purc\rea]a [i prof. Niculina Cioltan, ajutate în permanen]a de laboranta Areta Ani]\.
gazdele au oferit participan]ilor o seara de neuitat la o st=na din zon\
Programul taberei le-a oferit participan]ilor posibilitatea de a se bucura [i de frumuse]ea [i bog\]ia zonei, atât de apreciata în toata ]ara, prin organizarea unor activit\]i deosebite de c\tre gazde. În primul rând, parcul Arini[ a fost locul unde, datorita vremii prielnice, invita]ii au folosit sala polivalent\, terenurile de sport, piscina acoperit\, au fost la pârtie, s-au bucurat de un spa]iu care ofera lini[te, agrement [i aer curat. Tot acolo, în Arini[, au participat la concertele trupelor Direc]ia 5, HI Q [i ale vechilor [i noilor membri ai Cenaclului Flac\ra, concerte organizate cu prilejul Nop]ilor Humorului. Vizitele la M\n\stirea Vorone],  M\n\stirea Humorului, M\n\stirea Dragomirna au devenit adev\rate lec]ii de istorie [i de religie pentru elevi [i profesori. Vizita la Suceava a oferit celor prezen]i momente memorabile la Muzeul de Istorie [i la Cetatea de Scaun, unde, din nou, vremea a ]inut cu participan]ii la tab\r\.
Un moment inedit le-a fost oferit participan]ilor din toata ]ara într-una din seri, c=nd au mers la o stâna din zon\. Potrivit profesorilor organizatori, prof. Lumini]a Cîmpan [i prof. Adriana Mihorianu, în mijlocul naturii, s-a discutat despre s\pt\mâna care trecuse, despre tot ce s-a întâmplat [i urma sa se întâmple, totul într-un cadru r\corit de o ploaie calda [i încadrat de un curcubeu cum nu mai v\zuse nimeni de foarte mult timp. Câinii ciob\ne[ti adev\ra]i, produsele tradi]ionale, muzica specifica zonei au creat o seara deosebita pentru to]i cei prezen]i.
Seara de sâmb\ta a reunit grupul folcloric al elevilor de etnie polona de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – „Solonceanka”, din Solone]u Nou, [i grupul „Dor de la Humor”, coordonat de interpreta Maria Macovei, care [i-a s\rb\torit 40 de ani de cariera în muzica populara româneasc\. Într-un cadru festiv, la o pensiune din Vorone], cadrele didactice au avut posibilitatea sa se bucure de programul preg\tit de elevi [i de surprizele preg\tite de participan]i, dar [i sa serveasca produse tradi]ionale bucovinene.
În ultima zi a taberei, duminic\, festivitatea de închidere [i premiere a taberei a demonstrat înca o data d\ruirea [i pasiunea acestor elevi pentru chimie. Premierea s-a f\cut pe clase, elevii au fost l\uda]i [i încuraja]i sa continue sa studieze [i sa aprofundeze cuno[tin]ele de chimie. Inspectorul General din Ministerul Educa]iei, prof. Daniela Bogdan, a mul]umit gazdelor [i a oferit premiile, înso]ite de aplauze.
Tab\ra Na]ionala de Chimie a reunit în acest an un grup compact de elevi [i profesori care au f\cut dovada unei preocup\ri reale pentru chimie [i care, cel mai probabil, au r\mas m\car cu o amintire pl\cut\.
De men]ionat ca ora[ul-sta]iune Gura Humorului a fost gazda mai multor evenimente na]ionale, interna]ionale sau cu ecou na]ional, printre care Festivalul interna]ional de film, diaporama [i fotografie „Toamna la Vorone]”, aflat la a XXX-a edi]ie, Festivalul “Umor…la Gura Humorului” aflat la a XX-a edi]ie, {coala de Iarna a Educa]iei de Excelen]a 2009, Olimpiada Na]ionala de Limba germana [i rusa moderna 2010. (Oana PAULIUC)

Vezi si

O comisie va face timp de 10 zile verificări în municipiului Suceava ale modului în care cetățenii folosesc instalațiile de gaze  

În urma  exploziei produse în dimineața zilei de luni la un apartament din municipiul Suceava, …