Saturday , June 22 2024

Elevi si profesori din 24 de judete au participat la Tabara Nationala de Chimie de la Gura Humorului

au participat 100 de elevi din toata ]ara, 20 de profesori înso]itori [i 11 profesori lectori, care au fost g\zdui]i de Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului fiecare diminea]a a oferit elevilor [i profesorilor posibilitatea de a participa la cursuri sus]inute de profesori lectori din toata ]ara, pe niveluri de studiu, începând cu clasa a VII-a [i pâna la clasa a XII-a Un moment inedit le-a fost oferit participan]ilor din toata ]ara într-una din seri, c=nd au mers la o stâna din zona n premierea s-a f\cut pe clase, elevii au fost l\uda]i [i încuraja]i sa continue sa studieze [i sa aprofundeze cuno[tin]ele de chimie
În perioada 29 august – 5 septembrie, la Gura Humorului, jude]ul Suceava, a avut loc Tab\ra Na]ionala de Chimie, la care au participat 100 de elevi din toata ]ara, 20 de profesori înso]itori [i 11 profesori lectori. Colegiul „Alexandru cel Bun”, în colaborare cu sponsorii, a asigurat cazarea [i masa elevilor [i a cadrelor didactice. Au participat la tab\ra elevi din 24 de jude]e: Arad, Arge[, Bac\u, Bihor, Bucure[ti, Buz\u, Boto[ani, C\l\ra[i, Covasna, Constan]a, Ialomi]a, D=mbovi]a, Olt, Prahova, Satu Mare, Timi[, Ia[i, S\laj, Vrancea, Vâlcea, Suceava, Cluj [i Neam]. Mul]i dintre elevii participan]i au fost premia]i la Olimpiada Interna]ionala de Chimie din Japonia, precum [i la alte concursuri na]ionale [i interna]ionale.
Conform organizatorilor, un eveniment de o asemenea amploare a presupus, în primul rând, o organizare impecabil\, întocmirea de programe zilnice pentru elevi [i profesori [i asigurarea spa]iilor de desf\[urare a tuturor activit\]ilor. Inspectorul Gina Carmen Ciobâca a coordonat de la nivelul Inspectoratului {colar Jude]ean toata activitatea [i a fost în [coal\, la Gura Humorului, de diminea]a pâna seara.
Programul Taberei Na]ionale a fost foarte variat. Fiecare diminea]a a oferit elevilor [i profesorilor posibilitatea de a participa la cursuri sus]inute de profesori lectori din toata ]ara, pe niveluri de studiu, începând cu clasa a VII-a [i pâna la clasa a XII-a. În acest scop, participan]ii au avut la dispozi]ie [ase s\li de clasa dotate cu calculator, flipchart [i aparate de proiec]ie. În continuarea cursurilor, experimentele de laborator pe clase au presupus utilizarea unui num\r foarte mare de solu]ii [i de sticl\rie, organizate [i preg\tite cu o zi înainte în laboratorul de chimie. Acest lucru a fost posibil prin implicarea celor trei profesoare de chimie de la Colegiul “Alexandru cel Bun”, prof. Mariana Zup, prof. Lucica Purc\rea]a [i prof. Niculina Cioltan, ajutate în permanen]a de laboranta Areta Ani]\.
gazdele au oferit participan]ilor o seara de neuitat la o st=na din zon\
Programul taberei le-a oferit participan]ilor posibilitatea de a se bucura [i de frumuse]ea [i bog\]ia zonei, atât de apreciata în toata ]ara, prin organizarea unor activit\]i deosebite de c\tre gazde. În primul rând, parcul Arini[ a fost locul unde, datorita vremii prielnice, invita]ii au folosit sala polivalent\, terenurile de sport, piscina acoperit\, au fost la pârtie, s-au bucurat de un spa]iu care ofera lini[te, agrement [i aer curat. Tot acolo, în Arini[, au participat la concertele trupelor Direc]ia 5, HI Q [i ale vechilor [i noilor membri ai Cenaclului Flac\ra, concerte organizate cu prilejul Nop]ilor Humorului. Vizitele la M\n\stirea Vorone],  M\n\stirea Humorului, M\n\stirea Dragomirna au devenit adev\rate lec]ii de istorie [i de religie pentru elevi [i profesori. Vizita la Suceava a oferit celor prezen]i momente memorabile la Muzeul de Istorie [i la Cetatea de Scaun, unde, din nou, vremea a ]inut cu participan]ii la tab\r\.
Un moment inedit le-a fost oferit participan]ilor din toata ]ara într-una din seri, c=nd au mers la o stâna din zon\. Potrivit profesorilor organizatori, prof. Lumini]a Cîmpan [i prof. Adriana Mihorianu, în mijlocul naturii, s-a discutat despre s\pt\mâna care trecuse, despre tot ce s-a întâmplat [i urma sa se întâmple, totul într-un cadru r\corit de o ploaie calda [i încadrat de un curcubeu cum nu mai v\zuse nimeni de foarte mult timp. Câinii ciob\ne[ti adev\ra]i, produsele tradi]ionale, muzica specifica zonei au creat o seara deosebita pentru to]i cei prezen]i.
Seara de sâmb\ta a reunit grupul folcloric al elevilor de etnie polona de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – „Solonceanka”, din Solone]u Nou, [i grupul „Dor de la Humor”, coordonat de interpreta Maria Macovei, care [i-a s\rb\torit 40 de ani de cariera în muzica populara româneasc\. Într-un cadru festiv, la o pensiune din Vorone], cadrele didactice au avut posibilitatea sa se bucure de programul preg\tit de elevi [i de surprizele preg\tite de participan]i, dar [i sa serveasca produse tradi]ionale bucovinene.
În ultima zi a taberei, duminic\, festivitatea de închidere [i premiere a taberei a demonstrat înca o data d\ruirea [i pasiunea acestor elevi pentru chimie. Premierea s-a f\cut pe clase, elevii au fost l\uda]i [i încuraja]i sa continue sa studieze [i sa aprofundeze cuno[tin]ele de chimie. Inspectorul General din Ministerul Educa]iei, prof. Daniela Bogdan, a mul]umit gazdelor [i a oferit premiile, înso]ite de aplauze.
Tab\ra Na]ionala de Chimie a reunit în acest an un grup compact de elevi [i profesori care au f\cut dovada unei preocup\ri reale pentru chimie [i care, cel mai probabil, au r\mas m\car cu o amintire pl\cut\.
De men]ionat ca ora[ul-sta]iune Gura Humorului a fost gazda mai multor evenimente na]ionale, interna]ionale sau cu ecou na]ional, printre care Festivalul interna]ional de film, diaporama [i fotografie „Toamna la Vorone]”, aflat la a XXX-a edi]ie, Festivalul “Umor…la Gura Humorului” aflat la a XX-a edi]ie, {coala de Iarna a Educa]iei de Excelen]a 2009, Olimpiada Na]ionala de Limba germana [i rusa moderna 2010. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …