Elena Udrea spune ca Romania a avut crestere pe turism chiar daca este varful celei mai mari crize economice

reportersite
17 decembrie 2010, 21:27

N Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului a spus c\ Rom=nia ar trebui vizitat\ `n primul r=nd de rom=ni, fiind o pia]\ de 22 de milioane, preciz=nd c\ este p\cat ca, `n condi]iile `n care ]ara este bogat\ din punct de vedere al traseelor turistice, s\ nu fie vizitat\ de cei c\rora le place s\ fac\ turism

Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, a declarat, vineri, la C=mpulung Moldovenesc, c\ `n acest an s-a `nregistrat o cre[tere a num\rului de turi[ti, `n condi]iile `n care a fost cel mai greu an, fiind „v=rful celei mai mari crize economice de 80 de ani `ncoace”. Elena Udrea a declarat c\ o prezentare detaliat\ a cifrelor din domeniul turismului va fi f\cut\ mar]i, `ns\ a men]ionat c\ `n 2010 s-a `nregistrat o cre[tere a num\rului de turi[ti. „Anul acesta a fost un num\r mai mare de turi[ti. Lucr\m acum la statistici. Avem cre[tere [i pe turism intern [i pe incoming. Vom avea, probabil, un bilan], mar]i, pe turism. Am avut un bilan] pe POR, facem [i bilan]ul pe turism [i vom putea s\ preciz\m cifre exacte. Am avut cre[tere pe turism chiar dac\ este foarte greu s\ ai cre[tere `n v=rful celei mai mari crize economice de 80 de ani `ncoace. Dar a fost o cre[tere”, a spus Udrea.

De asemenea, ministrul a spus c\ ar trebui ca mai mul]i rom=ni s\ fac\ turism intern [i s\-[i cunoasc\ ]ara. „Asear\, c=nd m\ plimbam cu moc\ni]a prin p\dure, `n feeria aceea m\ g=ndeam c=]i rom=ni [tiu ce frumoas\ e Bucovina [i c=]i rom=ni cunosc acel loc [i mi-am dat seama c\ foarte pu]ini. Noi, cel pu]in, reprezentan]ii turismului nu cunoscusem posibilitatea de a tr\i momentul acela dac\ nu ne ducea George (Gheorghe Flutur – n.r.) la 12 noaptea s\ vedem”, a spus Udrea.

Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului a spus c\ Rom=nia ar trebui vizitat\ `n primul r=nd de rom=ni, fiind o pia]\ de 22 de milioane, preciz=nd c\ este p\cat c\ `n condi]iile `n care ]ara este bogat\ din punct de vedere al traseelor turistice s\ nu fie vizitat\ de cei c\rora le place s\ fac\ turism. Ea a afirmat c\ ]inta ministerului este [i promovarea ]\rii `n afara [i c\ `n acest sens se lucreaz\ la o strategie profesionist\. „}inta noastr\ e s\ ne promov\m `n afara ]\rii, s\ aducem turi[tii str\ini `n Bucovina s\ o vad\ [i pentru asta vom porni o campanie de promovare a brandului turistic na]ional dup\ ce la mijlocul lui ianuarie vom avea finalizat planul de ac]iune, campanie care se face profesionist, pentru prima dat\, dup\ toate regulile de marketing [i sper\m ca efectele pe care le ]intim [i care vor fi m\surabile s\ fie atinse la finalul acestei campanii”, a spus Udrea. Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, a venit, joi sear\, `n jude]ul Suceava. Ministrul s-a plimbat cu moc\ni]a la Gura Humorului, la miezul nop]ii, spun=nd c\ a avut o experien]\ de neuitat. (D.P.)