Saturday , November 26 2022

Echipe mixte de control pentru depistarea transportatorilor de lemn si piatra care distrug soselele

Pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur a dispus constituirea de echipe ARR, Registrul Auto [i lucr\tori ai Poli]iei Rutiere care s\ sanc]ioneze transportatorii ce nu respect\ `nc\rc\tura pe osie

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut s\ se constituie echipe mixte de control care s\ fac\ ordine pe drumurile publice. El a formulat solicitarea `n cadrul unei `nt=lniri pe care a avut-o cu prefectul Sorin Popescu [i cu reprezentan]i ai Autorit\]ii Rutiere din Rom=nia, Registrului Auto Rom=n, Poli]iei Rutiere [i reprezentan]ilor sec]iilor din jude] a companiei de drumuri na]ionale. Gheorghe Flutur a spus c\ dore[te ca echipele de control s\-i determine pe transportatori s\ intre `n legalitate, dar [i s\ `mpiedice accesul c\ru]elor [i al animalelor pe [osele.
~n leg\tur\ cu primul aspect, [eful administra]iei jude]ene a precizat c\ se impune ca s\ existe un control cu privire la cantit\]ile de lemn [i de piatr\ transportate, control care s\ nu fie realizat doar „cu c=ntarul la marginea drumului”, ci [i prin verificarea la destinatar a cantit\]ilor de marf\ livrate. Pre[edintele CJ Suceava a declarat c\ Garda Financiar\ este o alt\ institu]ie care, al\turi de cele cu responsabilit\]i pe linie de mediu, s-ar putea implica mai mult `n verificarea agen]ilor economici care distrug drumurile odat\ cu transporturile care nu respect\ `nc\rc\tura pe osie. „Sunt camioane care au o greutate mult peste cea admis\ [i dac\ nu sunt `nc\rcate cu bu[teni sau alte materiale de construc]ie, dar\mite atucni c=nd car\ astfel de produse. Nici nu [tiu cum au putut intra `n ]ar\ astfel de ma[ini”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus c\ trebuie s\ se insiste cu privire la controlul agen]ilor economici care trebuie s\ primeaszc\ m\rfurile, nu doar la cei care le transport\, ad\ug=nd c\ exist\ o recent\ hot\r=re de Guvern `n acest sens.
~n ce prive[te cel de-al doilea aspect, legat de activit\]ile agricole care implic\ `n mod deosebit circula]ia animalelor de pe un teren pe altul sau a utilajelor [i c\ru]elor, Gheorghe Flutur a declarat c\ se impun [i `n aceast\ privin]\ m\suri. El a dat ca exemplu situa]ia des `nt=lnit\ de pe DN 17, `n zona Ili[e[ti, unde vitele sau oile merg nestingherite pe drum, periclit=nd traficul. De asemenea, Gheorghe Flutur a precizat c\ se impune o disciplinare a celor care intr\ de pe drumurile agricole pe cele na]ionale cu c\ru]ele sau cu utilajele a c\ror ro]i sunt pline de noroi.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `n cadrul unei conferin]e de pres\ c\ a solicitat institu]iilor statului s\ fac\ ordine `n circula]ia cu transporturi agabaritice. Gheorghe Flutur a declarat c\ `mpreun\ cu prefectul jude]ului, Sorin Popescu, a avut o `nt=lnire cu proprietarii drumurilor na]ionale [i jude]ene [i cu [efii mai multor institu]ii cu atribu]ii `n controlul ma[inilor de mare tonaj, pentru stabilirea unor m\suri concrete de identificare a camioanelor care circul\ pe drumurile jude]ene [i care dep\[esc greutatea maxim\ admis\ pe osie.
Din punctul de vedere al [efului administra]iei jude]ene, nerespectarea legii cu privire la `nc\rc\tura maxim\ admis\ pe osie este unul dintre motivele care duc la degradarea drumurilor jude]ene [i na]ionale, de[i el admite c\ nu este de neglijat nici respectarea de c\tre constructori a datelor tehnice stabilite `n proiect. „~n ultima perioad\ constat\m o intensificare a transporturilor agabaritice, dar [i nerespectarea normelor care prev\d o anumit\ greutate pe osie pentru transporturile grele `n jude]ul Suceava. Ne `ngrijoreaz\ pentru c\ aceste ma[ini de mare tonaj pun `n pericol calitatea drumurilor. Oric=]i bani ai aduce `n jude] pentru modernizarea drumurilor na]ionale, jude]ene sau comunale, dac\ nu se respect\ aceste reguli ne trezim cu surprize”, a spus Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …