Saturday , December 3 2022

Echipa lui Flutur validata la Consiliul de Coordonare al PDL

Pre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, Gheorghe Flutur, a insistat asupra faptului c\ to]i cei 114 candida]i la func]ia de primar, despre care a avut numai cuvinte de `ncurajare [i/sau de laud\ pentru ce au f\cut, sunt „echipa lui Flutur”, al\turi de to]i membrii de partid care vor candida pe listele pentru cele 114 consilii locale sau pe lista pentru Consiliul Jude]ean Suceava n primarul de Suceava, Ion Lungu a fost denumit de Gheorghe Flutur „c\pitan” [i „matc\” a echipei PDL de candida]i la alegerile locale n prezentarea oficial\, la sala mare a Casei de Cultur\, a candida]ilor la cele 114 prim\rii sucevene a avut un efect mobilizator pentru candida]ii care au v\zut o sal\ arhiplin\ de sus]in\tori, cum la pu]ine astfel de evenimente se mai `nt=mpl\, dar [i pentru membrii de partid care au venit `n num\r foarte mare

PDL Suceava a lansat, oficial, candida]ii la alegerile locale pentru func]ia de primar `n toate cele 114 localit\]i ale jude]ului Suceava. ~n cadrul unui eveniment politic organizat, s=mb\t\, cu `ncepere de la ora 11.00, – Consiliul Jude]ean de Coordonare al PDL – la Casa de Cultur\ a Sucevei, `n fa]a unui num\r foarte mare de sus]in\tori care au umplut p=n\ la refuz sala mare a Casei de Cultur\ au fost prezenta]i candida]ii de primar [i au fost rostite discursuri de `ncurajare at=t a candida]ilor, c=t [i a membrilor de partid.
To]i cei 114 candida]i de primar au fost invita]i s\ stea pe scena s\lii mari a Casei de Cultur\, iar `n spatele lor au fost proiectate imagini cu ace[tia pentru ca s\ fie asigurat\ o vizibilitate c=t mai bun\ pentru to]i democrat liberalii prezen]i la eveniment. Al\turi de candida]i au urcat pe scen\ pre[edintele PDL al Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a c\ruia candidatur\ pentru un nou mandat la [efia administra]iei jude]ene a fost validat\ `n unanimitate. De asemenea, pe scen\ au mai urcat, al\turi de cei 114 candida]i de primar, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, Daniel Constantin Cadariu, C\t\lina Culipei – pre[edintele organiza]iei jude]ene de femei a PDL, senatorii Orest Onofrei, Sorin Fodoreanu [i Tiberiu Aurelian Prodan, europarlamentarul Petru Luhan, deputa]ii Ioan B\lan, Dumitru Pard\u, Dan Gabriel Gospodaru, Eugen Constantin Uricec [i Gheorghe Coroam\, acesta din urm\ fiind invitat [i `n calitate de candidat la func]ia de primar al comunei natale – Putna.
Dup\ rostirea unui discurs, Gheorghe Flutur a dat citire listei candida]ilor pentru func]iile de primar `n toate cele 114 de localit\]i ale jude]ului Suceava, `n aplauzele mul]imii adunate la Casa de Cultur\, organizatorii estim=nd c\ sunt aproximativ 1.300 de participan]i. Gheorghe Flutur l-a prezentat scurt pe fiecare din candida]ii de primar, despre fiecare av=nd de spus cuvinte de laud\ sau de `ncurajare legate de activitatea depus\ de candida]i, de devotamentul pentru partid sau de curajul cu care a reu[it s\ r\zbat\ prin aceast\ perioad\ dificil\ [i s\ aib\ realiz\ri notabile `n comunit\]ile din care fac parte. „Oameni `ntreprinz\tori [i harnici au venit, ast\zi (s=mb\t\ – n.red.), la start [i vreau s\ le mul]umesc [i s\ `i felicit”, a declarat Gheorghe Flutur.
Ironii la adresa `ncerc\rii PNL de a organiza un contra-eveniment `n sala mic\ a Casei de Cultur\ [i mul]umiri pentru cei care au fost al\turi de PDL la greu
De men]ionat c\ la alegerile din 10 iunie 2012, PDL va sus]ine candidaturile unor primari care, `n 2008, au fost ale[i fie independen]i cum este cazul la Vicovu de jos [i Com\ne[ti, fie din partea altor partide cum ar fi C=mpulung Moldovenesc, Dorne[ti, Horodniceni, Poieni Solca, Cornu Luncii [i {erb\u]i unde edilii erau de la PNL, sau din localit\]ile Solca, Dolhasca, Vere[ti, Ipote[ti, M\lini [i Bune[ti unde primarii candidaser\ cu succes, `n 2008, din partea PSD, lor ad\ug=nduli-se [i primarul PNG din Pojor=ta, Bogdan Codreanu.
Gheorghe Flutur a spus, `n ropotele de aplauze ale celei peste o mie de sus]in\tori prezen]i la evenimentul de s=mb\t\, c\ `[i prezint\ cu recuno[tin]\, respect [i admira]ie echipa sa [i, de altfel, de-a lungul `ntregului discurs pe care l-a avut a insistat pe ideea c\ to]i candida]ii la func]ia de primar sunt „echipa lui Flutur” [i la fel se poate spune despre ceilal]i candida]i la func]iile de consilier locali `n toate municipiile, ora[ele [i comunele, dar [i despre cei care vor candida la func]ia de consilier jude]ean. „Echipa trebuie s\ `nceap\ cu c\pitanul, cu cel care este matca noastr\ aici, la Suceava, Ion Lungu primarul Sucevei. For]\ [i curaj!”, a spus Gheorghe Flutur. Astfel, lista de candida]i pentru func]iile de primar din partea PD-L Suceava are pentru Suceava pe actualul primar Ion Lungu, iar la F\lticeni PDL merge `n continuare cu actualul primar Vasile Tofan, la fel ca la R\d\u]i unde democrat liberalii `l sus]in pe Aurel Ol\rean [i C=mpulung Moldovenesc, unde actualul primar, Constantin Gabriel {erban candideaz\ din partea PDL. Lui Aurel Ol\rean, Gheorghe Flutur a ]inut s\ `i spun\ public c\ este „primar de sala mare a Casei de Cultur\, nu de sala mic\”, aluzie la faptul c\ `n timp ce democrat liberalii umpleau la refuz sala mare a Casei de Cultur\, liberalii anun]aser\ c\ organizeaz\ o [edin]\ a delega]iei permanente a organiza]iei municipale, chiar `n sala mic\ a Casei de Cultur\. La Vatra Dornei democrat liberalii merg `n alegerile pentru func]ia de primar cu Ilie Bonche[, iar la Bro[teni cu primarul Stelian Chiril\. „Ilie Bonche[ este un om despre care sunt convins c\ va scoate Dorna din bezna `n care au l\sat-o cei care o conduc acum. Dorna trebuie s\ fie ceea ce merit\: ora[ sta]iune, o capital\ a turismului local”, a ]inut s\ spun\ Gheorghe Flutur. ~n alegerile pentru func]ia de primar, la Cajvana PDL merge cu Gheorghe Iacoban iar la Dolhasca va candida actualul primar Maria Cojocariu – c\reia Gheorghe Flutur i-a mul]umit pentru c\ a avut „curajul” s\ li se al\ture democrat liberalilor. La Frasin, unde primar este Marinel Balan – „omul cu poarta bucovinean\”, democrat liberalii vor merge pe m=na acestuia.
La Gura Humorului candidatul PDL este Ionu] Radu Cre]uleac, fost subprefect [i actualmente [ef la Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava. La Liteni PDL merge `n alegeri cu actualul primar Tomi]\ Onisii, iar pentru Mili[\u]i a intrat `n curs\ Mihai Vi]ega, `n vreme ce pentru Salcea democrat liberalii `n sus]in pe actualul primar Ilie Lungu, fratele primarului de Suceava, Ion Lungu. La Siret, PDL a trimis `n curs\ pe fostul primar Vasile Tablan – „un om care [tie administra]ie [i este singurul care poate scoate Siretul din blocajul care este acum” – iar la Solca democrat liberalii merg `n continuare cu actualul primar Valeru] }\ranu Hofn\r, `n timp ce la Vicovu de Sus candidat din partea PDL este omul de afaceri Vasile Iliu].
Flutur d\ miei de Pa[te candida]ilor PDL [i c=rlani pentru Opozi]ie
~n comuna Ad=ncata va candida din partea PDL Viorel Cucu, actualmente director al sucursalei sucevene a Regiei de Protocol. „Este un om de mare isprav\ [i despre care sunt sigur c\ va c=[tiga alegerile `n aceast\ localitate care a primit multe fonduri p=n\ acum [i pe care nu a [tiut s\ le foloseasc\, dar un primar gospodar sigur va [ti s\ le foloseasc\”, a declarat Gheorghe Flutur. ~n comuna Arbore, democrat liberalii intr\ `n cursa pentru alegeri cu actualul primar Ionel Hrincescu, la fel ca la Baia unde primar este Mihail C=rlan. La B\lc\u]i va candida din partea PDL Iulian Chide[a, directorul [colii din localitate, iar la B\l\ceana va candida pentru func]ia de primar Grigore Melniciuc. La Berchi[e[ti va candida din partea PDL primarul actual, Violeta Zenovia }\ran, la fel ca la Bogd\ne[ti unde PDL sus]ine pe Traian Rogojin\. La Bilca PDL va fi `n continuare cu actualul primar Zaharie Rusu.
La Boroaia democrat liberalii sus]in pe Gheorghe Rusu iar la Bosanci pe actualul primar Anton Curic – „un primar gospodar care a f\cut multe lucruri [i tot spune c\ mai vrea s\ fac\”, la fel ca la Boto[ana unde PDL `l sus]ine pe Ioan Ghia]\. La Breaza candidatul PDL este Petru }\ranu, iar la Brodina este actualul primar Vasile Petru Popescu. De asemenea, [i la Bune[ti PDL va merge `n alegeri al\turi de actualul primar Gheorghe Beraru. „Nu [tiu dac\ mai are multe uli]e de asfaltat. A f\cut tot ce a putut pentru localitatea sa. Bravo, Vasile Beraru”, i-a spus Gheorghe Flutur primarului din Bune[ti. Acesta din urm\, z=mbind, l-a corectat respectuos spun=ndu-i c\ numele s\u este Gheorghe, nu Vasile. Spontan, Gheorghe Flutur a spus, ]in=nd cont c\ a mai gre[it prenumele altui candidat [i c\ruia i-a promis un miel de Pa[te, c\ dup\ aceast\ a doua gre[eal\ va trebui s\ dea un c=rlan, dar a spus c\ `l va da celor din Opozi]ie. Pentru comuna Burla va candida la func]ia de primar, din partea PDL, Viorel Pintiliuc, iar la Cacica democrat liberalii vor merge cu primarul `n func]ie Petru Todosi.
La Calafinde[ti va fi din partea PDL candidat la func]ia de primar Vasile Ciobanu, un om de afaceri care are o fabric\ de c\r\mid\, iar la Capu C=mpului democrat liberalii vor merge `n continuare cu primarul `n func]ie, Gheorghe Cajvan, la fel ca la Ciprian Porumbescu unde candidat este primarul actual Dumitru Nimi]ean. La Cioc\ne[ti va candida din partea PDL inginerul Radu Ciocan, `n vreme ce la C`rlibaba democrat liberalii merg pe m=na actualului primar Gabriel Danciu, la fel ca la Com\ne[ti unde candidatul de primar este actualul edil Grigora[ P\str\v – „un om de mare isprav\ [i cu multe realiz\ri”. Aceea[i abordare a fost [i `n cazul comunelor Cornu Luncii [i Co[na unde PDL sus]ine `n alegeri pe actualii primari Petru Vod\ [i, respectiv, Iliu]\ Ivan. Pentru func]ia de primar al comunei Crucea va candida inginerul [i omul de afaceri Marcel P\v\leanu iar la D\rm\ne[ti, democrat liberalii merg al\turi de primarul actual Dan Chidove]. „Merge]i `n aceast\ localitate care arat\ ca una de nivel european datorit\ primarului D\nu] Chidove]”, i-a `ndemnat Gheorghe Flutur pe cei prezen]i, prezent=ndu-l pe primarul comunei D\rm\ne[ti.
Candida]ii PDL, de la tineri `ntreprinz\tori la gospodari venerabili
Pentru func]ia de primar al comunei Dolhe[ti, candideaz\ din partea PDL C\t\lin Gheorghe Darab\ iar la Dorna Arini candidatul democrat liberal este Liviu Paul Chirilu, ambii fiind prezenta]i ca fiind tineri `ntreprinz\tori de care comunit\]ile lor au mare nevoie pentru a se putea dezvolta. „E[ti t=n\r [i eu am fost ca tine, dar nu mi-a trecut”, a glumit Gheorghe Flutur cu unul din candida]ii tineri, asigur=ndu-i c\ va fi al\turi de ei la alegerile locale. La Dorna Candrenilor va candida din partea PDL actualul primar Mafteiu Candrea – „un gospodar din inima mun]ilor care ne face nou\ cinste”, tat\ al deputatului Dumitru Pard\u.
La Dorne[ti va candida din partea PDL actualul primar Gheorghe Lu]\ c\ruia liderul PDL i-a mul]umit pentru c\ „a ales sala mare a Casei de Cultur\” – o alt\ aluzie ironic\ la demersul politic al USL din sala mic\ a Casei de Cultur\. La Dr\goie[ti va candida din partea PDL pentru un mandat de primar Vasile Petroaie, primar `n func]ie, `n vreme ce la Dr\gu[eni candidatul PDL este Romic\ Ghe]u, fostul secretar al Prim\riei, c\ruia Gheorghe Flutur i-a mul]umit pentru c\ venise din Italia cu o sear\ mai devreme pentru a putea participa la lansarea oficial\ a candida]ilor PDL la func]ia de primar. Pentru comuna Dumbr\veni, PDL va avea candidat pe Costel Gafi]escu. „Este un gospodar hot\r=t care dore[te s\ fac\ din Dumbr\veni o comun\ care s\ fie poarta de intrare din jude]ul Boto[ani [i, de ce nu?, cureaua de centur\ spre Boto[ani `n noua regiune cu capitala la Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur. La F=nt=na Mare, PDL `l sus]ine pe Constantin {tef\noaie. La F=nt=nele va candida fostul primar Vasile H=j iar la For\[ti omul de afaceri Emil Grigora[.
Pentru func]ia de primar al comunelor Fr\t\u]ii Noi [i Fr\t\u]ii Vechi, democrat liberalii merg `n curs\ cu primarii actuali [i anume Constantin Galan [i, respectiv, Vasile Artimon Ionesi – de profesie avocat, la fel ca [i `n comuna Frumosu unde PDL va sus]ine pe actualul primar Tiron Maftei.
  Flutur c\tre un primar [icanat de USL: „{tiu c\ stai cu soacra `n cas\, dar tu vei c=[tiga mandatul”
Pentru func]ia de primar al comunei Fundu Moldovei, candidatul democrat liberalilor este Gavril Ursescu, iar la G\l\ne[ti este o femeie de afaceri [i anume Elena Coroam\, la fel ca [i `n comuna Gr\me[ti unde va candida din partea PDL Mariana Nimerschi. La Gr\nice[ti va candida pentru func]ia de primar, din partea PDL, Florea Du]u, iar la H=n]e[ti candidatul democrat liberalilor este viceprimarul Daniel Olaru. Toader Gr\dinaru, actualul primar al comunei H=rtop, va fi candidatul PDL la alegerile din aceast\ var\, la fel ca la Horodnic de Jos unde primarul actual Petric\ Onic\ este sus]inut `n continuare de PDL pentru un mandat. „Petric\, [tiu c\ avem multe lucruri de f\cut `n continuare, c\ ai f\cut multe lucruri bune [i mai [tiu c\ „e[ti cu soacra `n cas\”, acolo `n Prim\rie. Am vrut s\ spus cu Opozi]ia (precizarea a fost f\cut\ de Gheorghe Flutur c=nd `n sal\ lumea a `nceput s\ r=d\ `n hohote la auzul zicalei populare c\ primarul „st\ cu soacra `n cas\” – n.red.). Sunt convins c\ vei mai c=[tiga un mandat. Te sus]inem [i vom sus]ine localitatea”, a mai declarat Gheorghe Flutur. Gavril Grigorean este candidatul PDL pentru func]ia de primar al comunei Horodnic de Sus, `n vreme ce pentru func]ia de primar al comunei Horodniceni este sus]inut actualul edil Neculai Florea, la fel ca la Iacobeni unde Angelica F\dor candideaz\ pentru un nou mandat, despre care Gheorghe Flutur a spus c\ este convins c\ va c=[tiga alegerile. La Iaslov\] va candida omul deafaceri Petric\ Bila[evschi iar la Ili[e[ti inginerul agronom Radu Avas\loaie – „un om fioros `n aparen]\, dar cu un suflet bun” – va fi candidatul din partea PDL. Pentru func]ia de primar al comunei Ipote[ti va candida din partea PDL actualul primar Dumitru Corjuc, la fel ca la Izvoarele Sucevei unde va candida actualul edil Mihail Mehno, `n vreme ce la Marginea din partea PDL va candida viceprimarul Dumitru Nichitean.
La M\lini – „o sta]iune absolut remarcabil\ din zona de munte”, PDL va merge al\turi de actualul primar Petru Nistor, la fel ca la M\n\stirea Humorului, Mitocu Dragomirnei [i Moara unde vor candida actualii primari C\t\lin Ionel Tomasciuc, D\nu] Solcan [i, respectiv, Constantin Prodaniuc. La Moldova-Suli]a [i Moldovi]a vor candida, de asemenea, din partea PDL, primarii actuali Petru Jecalo, de profesie medic veterinar [i, respectiv, Traian Iliesi. „Moldovi]a a devenit una din cele mai puternice localit\]i de dreapta. Este o localitate a celor care [i-au f\cut singuri [i corect\ri de toren]i [i gabioane [i diguri. Bravo lor! Ini]iativa este la ei [i la Marginea”, a declarat Gheorghe Flutur. La Mu[eni]a va candida din partea PDL la func]ia de primar Gheorghe Iftimie iar la Ostra actualul primar Grigore Coperza. La Panaci va candida pentru func]ia de primar actualul viceprimar Andrei Acatrinei `n vreme ce la P\ltinoasa PDL va merge `n alegeri pe m=na actualului primar Dumitru Cristian Carpiuc. La P\tr\u]i, candidatul PDL este viceprimarul Vasile Breab\n iar la Poiana Stampei va candida din partea PDL, pentru func]ia de primar, omul de afaceri Gheorghe }iganea. La Poieni Solca, actualul primar Simion Jucan va candida pentru un nou mandat din partea PDL, la fel ca la Pojor=ta [i P`rte[tii de Jos unde actualii primari Bogdan Codreanu, respectiv, Constantin Marcel Strugariu vor candida pentru un nou mandat. De asemenea, la Preute[ti va candida din partea PDL primarul Alexandru Ani]a iar la Putna candidatul democrat liberalilor la func]ia de primar este deputatul Gheorghe Coroam\.
Pentru func]ia de primar al comunei R\d\[eni va candida din partea PDL Nicolae Perju, angajat la APIA, iar la R`[ca va candida din partea PDL Neculai Rusu, „primarul nostru patriot cu care am f\cut multe lucruri bune”, dup\ cum l-a prezentat Gheorghe Flutur pe scen\, la lansarea oficial\ a candidaturilor la func]ia de primar. La Sadova candidatul pentru func]ia de primar este Mihai Constantinescu – „un t=n\r care la Sadova va produce marea surpriz\: schimbarea de gard\”, `n vreme ce la Satu Mare va candida din partea PDL, pentru un nou mandat, actualul primar {tefan Valerian Cramarciuc.
Flutur sus]ine, pe l=ng\ primari `n func]ie, mul]i viceprimari ce „[i-au `ncheiat stagiatura”, „camarazi” din domeniul silvic [i tineri ce vor produce „mari surprize”
Pentru func]ia de primar al comunei Siminicea va candida din partea PDL {tefan Clim. La Slatina, PDL va merge pe m=na lui Ilie Gherman `n vreme ce la Straja va candida din partea PDL actualul primar Vasile Juravle. Pentru func]ia de primar al comunei Stroie[ti va candida din partea PDL viceprimarul Mihai Senic. „Sper c\ t=n\rul viceprimar a realizat c\ a terminat cu stagiatura. Este bine s\ ai ansamblu folcloric, dar este bine ca la Stroie[ti s\ fie [i pietruite drumurile, adic\ ceea ce face domnul viceprimar zilele acestea. Conta]i pe mine”, a spus Gheorghe Flutur. La Stulpicani, PDL va merge la alegeri pentru func]ia de primar cu inginerul silvic Vasile Cotlarciuc, „prieten [i camarad” de-al lui Gheorghe Flutur. La Sucevi]a candidatul PDL la func]ia de primar este Ionel Vatamaniuc, economist care lucreaz\ de mai mult\ vreme la Prim\rie, iar la {aru Dornei este actualul primar Ioan C\t\lin Iordache desrpe care liderul PDL a avut printre cele mai frumoase cuvinte de laud\.
La {cheia, PDL sus]ine pe actualul primar Vasile Andriciuc pentru un nou mandat, la fel ca la {erb\u]i unde democrat liberalii `l sus]in pe C\t\lin S\nduleac. La Todire[ti, candidatul pentru func]ia de primar este Mugurel Bocancea, Gheorghe Flutur preciz=nd c\ actualul primar democrat liberal Gheorghe Avram a optat s\ meearg\ `n tandem cu candidatul PDL pentru un mandat de viceprimar.
La Ude[ti va candida din partea PDL fostul primar Mihai Moraru, la fel ca la Ulma unde candidatul sus]inut de PDL este Constantin Vlad Cobili]a. La Vadu Moldovei va candida pentru un mandat de primar Vasile Sofronie „un vbechi om de administra]ie” iar la Vere[ti [i Vama actualii primari D\nu] Gavriliuc [i, rspectiv, Nicolae Baltag. Vasile Flori[teanu este candidatul PDL la func]ia de primar al comunei Valea Moldovei, `n vreme ce la Vatra Moldovi]ei va candida din partea PDL actualul primar Virgil Saghin, la fel ca la Vicovu de Jos unde candidat este Constantin Mutescu. La Voitinel, democrat liberalii vor merge la alegeri cu Ioan Hur\ iar Ioan Halip, primarul `n func]ie, va candida la Volov\]. La Vulture[ti, PDL va sus]ine la func]ia de primar pe Mihai Gr\dinariu, Gheorghe Flutur ]in=nd s\ mul]umeasc\ [i actualului primar interimar care s-a al\turat echipei democrat liberale. Viceprimarul comunei Zamostea, Vasile Haliuc, va candida din partea PDL pentru func]ia de primar. „Cu el am fost la greu, la inunda]ii, acolo unde Siretul ie[ea din matc\ [i a trebuit s\ evacu\m oamenii. Am mare `ncredere `n tine pentru ce ai f\cut [i sunt convins c\ vei face `n continuare, dar de data aceasta `n calitate de primar”, i-a spus Gheorghe Flutur lui Vasile Haliuc. La Zvori[tea, candidat al PDL pentru func]ia de primar este Virgil Sfichi, un om de afaceri, silvicultor la baz\, despre care Gheorghe Flutur a sus c\ este convins c\ PDL va face o figur\ foarte bun\ la alegeri [i va c=[tiga [i aceast\ prim\rie de pe valea r=ului Siret. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …

No comments

  1. Spre norocul nostru , nu sunt chiar asa de multi ( sau nu mai sunt ) cei care mai cred ce spun preotii . Biserica , oricare ar fii ea , lasa de dorit in ceea ce priveste morala si speranta oamenilor nu mai poate veni de acolo . Cum dealtfel , nici n-a venit vreodata pe adevaratelea . Oamenii trebuie sa stie ca prosperitatea vine doar din munca fiecaruia .

  2. Ai mare dreptate si e cel mai logic mod de a gandi, dar la noi in judet sunt mici sansele ca acest mod de a vedea lucrurile sa aiba drept finalitate o guvernare locala de aceeasi culoare ca si guvernarea centrala..
    Cata vreme PDL-ul merge in campanie cu promovarea primarilor proprii de catre preotii din biserica locala, de exemplu, oamenilor simpli nu le va pasa ca deputatul de burdujeni e un fost bisnitar care abia si-a luat bacalaureatul haaat departe, inaintat in varsta, ci vor lua de bune recomandarile preotului care ii roaga sa il asculte pe domnu’ lungu, ca-i mare crestin si vrea sa le vorbeasca in fata bisericii, dupa terminarea slujbei…

  3. Vai de mama lor cei care vor castiga sub sigla PDL . Defapt , stiu ce-i asteapta si multi n-au incotro . Altii , au batut palma pe sub masa cu cei din USL si vom vedea acest lucru foarte repede . Sunt cazuri in care primarii PDL in functie au declarat neoficial ca vor candida impotriva vointei lor pentru ca se tem de represalii , pana la alegerile generale , se tem sa nu le sara in cap DNA ( inca mai cred ca se fac controale la comanda ) , ca vorba aia , motive sunt o gramada . Una peste alta , lumea a invatat ca primar de o culoare si guvern de alta , inseamna seceta de bani .