Tuesday , May 24 2022

Dupa un “protest spontan”, profesorii suceveni isi vor primi salariile conform legii

Profesorii au protestat, ieri, in fata Trezoreriei si apoi in fata Prefecturii

N dup\ ce au protestat ore `ntregi `n fa]a Trezoreriei [i Prefecturii, profesorii de la mai multe [coli sucevene au ob]inut promisiunea de la prefectul Sorin Popescu c\ vor primi, `ncep=nd de m=ine, salariile a[a cum au fost c=[tigate `n instan]\ n “a[tept\m s\ o vedem [i pe asta”, spune liderul Sindicatului “Bucovina” din `nv\]\m=ntul preuniversitar, Gheorghe {orodoc

Trezoreria Suceava a fost asediat\ ieri de peste 100 de cadre didactice de la unele dintre cele mai importante unit\]i de `nv\]\m=nt din Suceava – Colegiile Na]ionale Mihai Eminescu, Petru Rare[, Dimitrie Cantemir dar [i de la [coli generale precum {coala 3 din municipiul re[edin]\ de jude].
Dasc\lii acestor institu]ii de `nv\]\m=nt au luat cu asalt Trezoreria dup\ ce unitatea financiar\ a refuzat s\ le pl\teasc\ salariile conform prevederilor legale [i a hot\r=rilor judec\tore[ti prin care s-a stabilit majorarea drepturilor b\ne[ti `n conformitate cu legisla]ia de anul trecut, coroborat\ cu deciziilor instan]elor de judecat\ emise anterior.
~ncep=nd cu ora 13.00, `n cursul zilei de ieri, `n fa]a Trezoreriei Suceava s-au adunat pete 100 de profesori care au protestat `mpotriva modului `n care unitatea fiscal\ a considerat c\ poate fi rezolvat\ problema salariz\rii profesorilor care au c=[tigat `n instan]\ drepturi suplimentare la salariu fa]\ de cei care au fost de acord s\ primeasc\ salarii mic[orate.
“Ru[ine!”, “Respecta]i legea!”, au fost lozincile clamate de cadrele didactice prezente la protest. O delega]ie format\ din trei profesori cu func]ii `n sindicatele unit\]ilor [colare a fost primit\ `n audien]\ la directorul Trezoreriei, Mihai Terte[. Cadrele didactice care la un moment dat, din cauza frigului de afar\, s-au refugiat `n holul Trezoreriei au aflat, c=nd reprezentan]ii lor s-au `ntors de la discu]ia cu Terte[ c\ nu se poate face nimic fiindc\ nu ar fi cadrul legal care s\ permit\ trezoreriei s\ efectueze aceste pl\]i.
~nfrigura]i [i sup\ra]i pe r\spunsul dat de conducerea Trezoreriei, protestatarii s-au `ndreptat c\tre Prefectur\ unde au solicitat o `ntrevedere cu prefectul jude]ului, Sorin Popescu. Pentru a clarifica lucrurile, prefectul a chemat la dialog pe [eful Trezoreriei dar [i pe [eful Inspectoratului {colar Jude]ean cu care, `mpreun\ cu liderii sindicali, au c\utat o solu]ie de comun acord.

N Problema salariilor profesorilor, rezolvat\ prin “protest spontan”
Liderii de sindicat din sistemul de `nv\]\m=nt sucevean au ]inut s\ precizeze c\ ceea ce s-a `nt=mplat ieri `n fa]a Trezoreriei [i a Prefecturii a fost un protest spontan. “A[teptarea a ajuns la o limit\, cadrele didactice au refuzat s\ `[i primeasc\ salariile diminuate. S-a refuzat plata salariilor a[a cum au dorit cei de la Ministerul Educa]iei. Avem hot\r=ri irevocabile care trebuie s\ fie puse `n aplicare”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul sindicatului Bucovina R\d\u]i. El a mai spus c\ ieri a fost cea de-a patra zi `n care s-au depus pl=ngeri penale la parchete `mpotriva celor care refuz\, din Ministerul Educa]iei [i din Ministerul Finan]elor, s\ pun\ `n aplicare hot\r=rile judec\tore[ti care stabilesc `nc\ de anul trecut, drepturile salariale legale dob=ndite `n instan]\. “{i-au ridicat salariile cei care au acceptat calculele f\cute gr\bit [i ilegal prin ordonan]a 41/2011. Cei care au avut r\bdare, vor primi veniturile `n conformitate cu prevederile legii”, a declarat Gheorghe {orodoc, ieri dup\ amiaz\.
N Prefectul Sorin Popescu: “~ncep=nd de m=ine se va debloca plata salariilor conform legii [i a hot\r=rilor judec\tore[ti irevocabile”
Dup\ un ceas de discu]ii cu liderii delega]i, prefectul jude]ului Suceava, Sorin Popescu, a confirmat a[tept\rile liderului de sindicat Gheorghe {orodoc. “~n urma discu]iilor purtate la Prefectur\, Trezoreria s-a pus de acord cu Inspectoratul {colar asupra documentelor care trebuie avizate [i transmise [i `ncep=nd de m=ine (ast\zi, n.r.) se va debloca plata salariilor conform legii [i a hot\r=rilor judec\tore[ti irevocabile”, a anun]at prefectul Sorin Popescu.
Angaja]ii din sistemul de `nv\]\m=nt sucevean erau, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, `mp\r]i]i `n dou\ categorii – cei care au primit salariile pentru luna ianuarie [i cei care nu le-au primit. ~mp\r]irea `n cele dou\ categorii venea dup\ ce mai multe mii de cadre didactice au c=[tigat `n instan]\, folosindu-se de actele normative `n vigoare,  drepturi pe care al]i membri ai breslei nu le-au cerut la timpul cuvenit [i nu le-au ob]inut.
Inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete a semnat documentele cerute de Trezorerie pentru a se face plata salariilor profesorilor. C=nd i-au fost ar\tate hot\r=rile judec\tore[ti definitive [i irevocabile `n baza c\rora statul rom=n trebuia s\ pl\teasc\ salariile majorate, inspectorul general a `n]eles c\ problema nu este nici la cadrele didactice, nici la Inspectoratul {colar, ci la Ministerul Finan]elor [i implicit la trezoreriile din teritoriu care aplic\ o not\ intern\ contestat\ de dasc\lii care de]in hot\r=ri judec\tore[ti
La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, Mihai Terte[, directorul Trezoreriei Suceava afirma c\ finan]i[tii din  subordinea sa au ac]ionat ca la carte, respect=nd `ntru totul dispozi]iile legale [i nu se tem deloc de eventuale consecin]e penale ale demersurilor pe care le-au `ntreprins. Terte[ a r\mas pe pozi]ie [i ieri, la `nt=lnirea cu profesorii protestatari dar a fost, se pare, domolit la prefectur\ unde, dup\ modelul din jude]ul vecin, Boto[ani, unde s-a luat `n discu]ie o problem\ asem\n\toare, decizia a fost luat\ `n favoarea angaja]ilor din `nv\]\m=nt.
P=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, 68% dintre angaja]ii unit\]ilor de `nv\]\m=nt din jude] [i-au `ncasat salariile, f\r\ cre[terile a[teptate. Restul de  32%, au refuzat s\ `[i ridice drepturile b\ne[ti, mai mici cu 25% fa]\ de cele pe care le a[teptau.  Inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete, a ar\tat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute c\ `n conformitate cu HG 1395/2011, obliga]ia inspectoratelor jude]ene este aceea de a viza statele de personal ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt. “Cei de la Trezorerie cer vizarea unor state de func]ii sau de plat\, ceea ce este ilegal. ~ntr-o not\ intern\ a lor, semnat\ de Gheorghe Gherghina, secretar de stat `n Ministerul Finan]elor, se stipuleaz\ c\ I{J vizeaz\ doar statele de personal. Conform unei note a Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Turismului [i Sportului, se cere ilegal vizarea statelor de personal [i de plat\ de c\tre Inspectoratul {colar. Aceast\ inadverten]\ a fost sesizat\ de c\tre organiza]iile sindicale [i m-au avertizat c\ `mi vor face pl=ngeri penale dac\ nu respect legisla]ia `n vigoare. Prin urmare, nu am mai vizat statele de plat\ sau de func]ii ci doar state de personal. Acesta este motivul pentru care unele cadre didactice [i-au putut lua salariile iar altele nu. Trezoreria nu respect\ legisla]ia `n vigoare [i cer documente `n plus care nu sunt prev\zute `n lege”, a declarat s\pt\m=na trecut\ [ispectorul general al  Inspectoratului {colar Jude]ean, Petru Carcalete.
Liderul sindical Gheorghe {orodoc consider\ c\ `n]elegerea de ieri de la Prefectur\ cu Trezoreria [i Inspectoratul {colar trebuie privit\ cu rezerv\ p=n\ c=nd salariile profesorilor vor intra `n cuantumul stabilit pe cardurile acestora.(Neculai RO{CA)

Vezi si

Niculai Barbă: Pregătim pentru județul Suceava un calendar de vară deosebit, plin cu evenimente culturale de top și oferte turistice „de poveste”

Seria evenimentelor va începe pe 2 iunie cu Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, care va fi …

No comments

  1. Unde era ieri Cernica, “Luceafarul” sindicatului sucevean???? Ca de obicei, a adoptat pozitia strutului. Rusine sa-i fie! Va ramane doar cu Ieremia, sluga credincioasa, majoritatea cadrelor didactice pleaca la sindicatul “Bucovina”.

  2. instantele ar trebui sa se sesizeze si sa acorde priooritate acestor procese pentru ca s-a creat discriminare in randul angajatilor din invatamant.Nu mi se pare normal.