Thursday , December 1 2022

Dupa scumpirea din ianuarie, vanzarile de bilete de autobuz au scazut cu o treime

N societatea TPL SA Suceava a lucrat `n pierdere [i `n cursul lunii ianuarie n Darie Romaniuc, directorul societ\]ii sucevene de transport public, este de p\rere c\ solu]ia ar fi cea de cre[tere a pre]ului abonamentelor n mii de suceveni au optat, de la scumpirea biletelor de autobuz, pentru c\l\toria cu maxi-taxi, `ns\ Darie Romaniuc este de p\rere c\ pre]ul de 1,5 lei nu reflect\ realitatea `n condi]iile economice actuale [i nu exclude varianta unei practici evazioniste

Num\rul de bilete de c\l\torie pe autobuzele societ\]ii TPL SA Suceava s-au v=ndut `n luna februarie 2011 cu o treime `n compara]ie cu perioada similar\ a anului trecut. Astfel, dac\ `n cea de-a doua lun\ a anului trecut s-au v=ndut 496.677 de bilete de c\l\torie, `n perioada similar\ a acestui an s-au v=ndut numai 367.447 de bilete.
De asemenea, societatea de transport public `n comun care apar]ine municipalit\]ii sucevene, a `nregistrat [i `n ianuarie 2011 o sc\dere cu aproape 20 de procente `n ce prive[te v=nzarea biletelor, comparativ cu luna ianuarie a anului 2010. Conform eviden]elor societ\]ii de transport `n comun, `n ianuarie 2010 s-au v=ndut 497.249 de bilete pe c=nd `n ianuarie 2011 au fost v=ndute 427.604 de bilete.
Justific\ri cum ar fi vacan]ele elevilor [i studen]ilor pot fi acceptate doar par]ial. Situa]ia halucinant\ vine pe fondul scumpirii biletelor `ncep=nd cu data de 1 ianuarie 2011 c=nd de la 1,5 lei pentru o c\l\torie, pre]ul a urcat la doi lei, ajung=nd cel mai scump din zona Moldovei. Ini]ial, se conta pe o cre[tere a num\rului de abonamente la transportul `n comun, dat fiind faptul c\ pre]ul nu a crescut, fiind cel mai ieftin din toat\ Moldova.
Calculele nu au confirmat, `ns\, acest lucru iar speran]ele s-au n\ruit, societatea intr=nd `n pierdere. De[i la abonamente s-a `nregistrat o cre[tere, aceasta nu a fost at=t de mare `nc=t s\ poat\ s\ acopere deficitul `nregistrat pe v=nzarea de bilete [i, prin urmare, `n luna ianuarie TPL SA Suceava a `nregistrat o pierdere de aproximativ 150.000 de lei.
~n ianuarie 2011, s-au dat `n plus fa]\ de ianuarie 2010 numai 29 de abonamente de 50 de lei, 452 de abonamente de 30 de lei, 172 de abonamente de 18 lei [i doar 8 de 25 de lei. ~n februarie 2011 s-au dat `n plus fa]\ de februarie 2010, 60 de abonamente a c=te 30 de lei bucata, 34 de abonamente a c=te 18 lei bucata [i numai 4 abonamente a c=te 25 de lei bucata.
Totodat\, `n ianuarie 2011 s-au dat cu aproape 1.500 de abonamente de 50 de lei mai pu]in dec=t `n ianuarie 2010. Pe de alt\ parte, `n ianuarie [i februarie 2010, precum [i `n ianuarie 2011 nu s-au dat abonamente de 15 lei bucata. ~n schimb, `n februarie 2011 s-au dat 3.773 de astfel de abonamente.
Acestea sunt datele care explic\, la suprafa]\, motivele pentru care `n ianuarie TPL SA Suceava a continuat s\ func]ioneze `n pierdere ca [i `n ultima parte a anului trecut. Cu toate acestea, situa]ia nu se rezum\ doar la at=t, ci un fapt interesent este legat de pierderea num\rului de c\l\tori care au optat `n num\r mare pentru maxi-taximetrele private. Este vorba, dup\ aprecierile f\cute de directorul societ\]ii TPL, Darie Romaniuc, la circa 10.000 de c\l\tori `n ianuarie [i 30.000 de c\l\tori `n februarie.
Darie Romaniuc este de p\rere c\ una din cauzele pentru care mul]i dintre sucevenii care obi[nuiau s\ circule cu autobuzele au optat pentru maxi-taxi este pre]ul unui bilet de c\l\torie, pre] men]inut `nc\ la nivelul de 1,5 lei. ~n opinia directorului TPL, acest pre] nu se justific\ dec=t prin practici evazioniste. „~n ianuarie, d\rile pe care a trebuit s\ le dea TPL la bugetul de stat a fost de 380 de mii de lei, din care 160 de mii reprezint\ TVA-ul. A[ fi curios s\ v\d ce TVA au pl\tit `n ianuarie transportatorii `n comun, dar care s\ coincid\ cu declara]ia”, a declarat Darie Romaniuc.
~n opinia acestuia, mai exist\ [i alte solu]ii de evitare a pl\]ilor c\tre bugetul de stat pe care ar putea s\ le practice operatorii priva]i de maxi-taxi, `ncep=nd de la munca la negru sau la gri [i p=n\ la reflectarea corect\ `n acte a `ncas\rilor. „Consider c\ 1,5 lei pe o c\l\torie nu est eun pre] corect, real, ci este unul de dumpping care nu include toate pl\]ile c\tre bugetul statului”, a declarat Darie Romaniuc.
Pe de alt\ parte, din punctul de vedere al directorului TPL SA Suceava, solu]ia nu ar fi neap\rat legat\ de alinierea pre]ului la biletul de c\l\torie, ci de o eventual\ majorare a pre]ului la abonamente. Conform celor afirmate de Darie Romaniuc, `n func]ie de unele rezultate financiare ce vor fi la mijlocul acestei luni, este posibil ca s\ fie formulat\ c\tre Consiliul Local [i Prim\ria Suceava o cerere de aprobare a cre[terii pre]ului la abonamente din aceast\ prim\var\.
~n opinia lui Darie Romaniuc, pre]ul unui abonament pentru o lun\ de zile ar trebui s\ fie de 60 de lei, unul pentru dou\ s\pt\m=ni s\ fie de 36 de lei iar altul pentru o s\pt\m=n\ s\ ajung\ la 22 de lei. Asta `n condi]iile `n care motorina nu se va scumpi foarte mult. Directorul TPL SA Suceava a spus c\ din 16 decembrie [i p=n\ `n 4 martie, pre]ul unui litru de motorin\ a crescut cu 40 de bani iar furnizori nu mai particip\ la licita]ii pe o durat\ mai mare de dou\ luni ca s\ evite pierderile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …

No comments

  1. ESTE FOARTE CLAR ca, “pierderea numarului de calatori care au optat în numar mare pentru maxi-taximetrele private” se datoreaza EXCLUSIV faptului ca PRETUL PREA MARE AL BILETELOR a condus la PIERDERI, si IN NICI UN CAZ pretul mic al abonamentelor. Explicatia este simpla: in economia concurentiala, marirea pretului este SINUCIDERE. Dar. de unde sa stie DARIE (“Sa nu uiti Darie…”) ce este economia de piata ? Sorry, n-am nimic cu Darie, dar ASTA e economia. Daca TPL ar reveni acum la 1,5 lei/bilet apoi daca ar constitui un traseu mai aproape de SCOLI (Petru Rares, Stefan cel Mare), cum au traseele de maxi, atunci ar creste exponential si numarul de bilete si de abonamente ! Insa, repet, astea sunt solutiile NORMALE, nu cele mafiote aplicate in romanica noastra. Raman totusi o SUGESTIE pentru nepriceputii astia ce conduc destinele noastre…