Saturday , December 2 2023

Dupa doua luni si jumatate de tergiversari, lotul lui Iova a fost pus integral in libertate

N la fel ca [i vara trecut\, Regele maneli[tilor a ie[it triumf\tor pe poarta Palatului de Justi]ie n avoca]ii ap\r\rii au mizat pe echitate juridic\ [i egalitate de tratament, reu[ind s\ ob]in\ libertatea pentru clien]ii lor

Magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava au decis `n cursul zilei de ieri, s\-i pun\ `n libertate sub control judiciar, pe Gheorghe Pl\cint\ [i Paul Iova, ultimii doi inculpa]i afla]i `n arest sub acuza]ia de contraband\ cu ]ig\ri.
~n ultimele dou\ s\pt\m=ni au fost pu[i `n libertate al]i doi membri ai grup\rii, Ioan Sava – presupus ca fiind coordonatorul re]elei [i Mihail Mihai, `ns\rcinat cu preluarea [i transportul de ]igarete. Acesta este modul `n care s-a stins un caz de trafic cu ]ig\ri, cu o captur\ destul de `nsemnat\.
La mijlocul lunii noiembrie 2010, IPJ Suceava f\cea cunoscut faptul c\ în  urma activit\]ilor desf\[urate pentru destructurarea respectivei grup\ri infrac]ionale specializat\ în contrabanda cu ]ig\ri, poli]i[tii au ridicat în vederea confisc\rii aproximativ 2.000.000 de ]igarete de provenien]\ extracomunitara (Ucraina, Republica Moldova [i Rusia), cinci autoturisme, 30 telefoane mobile, 92.959 lei [i 6.380 euro, valoarea total\ a confisc\rilor dep\[ind suma de 500 de mii de euro. De asemenea, la Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT au fost conduse 13 persoane, identificate ca f\c=nd parte din gruparea infrac]ional\, presupus\ a fi condus\ de Paul Iova. Tribunalul Suceava [i-a însu[it propunerea procurorilor  [i a dispus arestarea preventiv\ pe o perioada de 29 zile a lui Paul Iova `n v=rst\ de 49 ani din Bucure[ti, Ioan Sava de 39 ani din municipiul F\lticeni, Mihail Mihai de 31 ani din comuna Gr\me[ti, Mihai Vicovanu de 39 ani din municipiul F\lticeni, Gheorghe Pl\cint\ de 44 ani din comuna M\lini, Constantin Varga de 48 ani, din municipiul Bucure[ti, Adrian Dumitru Eftin de 41 ani din municipiul Sighi[oara, jude]ul Mure[, Alexandru Nagy de 41 ani, din municipiul Turda, jude]ul Cluj [i Cristinel Alexandru {oitu de 42 ani din municipiul Târgu Mure[, jude]ul Mure[.
Din grupul ini]ial de nou\ persoane prezentate `n fa]a instan]ei, dup\ c=teva zile mai r\m\seser\ `n arest doar patru persoane, care timp de dou\ luni de zile au f\cut nenum\rate cereri de liberare sub control judiciar [i recursuri peste recursuri p=n\ c=nd lui Ioan Sava i s-a admis cererea [i a fost pus `n libertate. Dup\ nici dou\ s\pt\m=ni ceilal]i trei au plecat liberi, dup\ ce au cerut `n instan]\, prin ap\r\torii ale[i, echitate juridic\ pentru solu]ii similare `n situa]ii similare.

N Circ de nedescris la Palatul de Justi]ie
~n cursul dimine]ii de ieri, de cum a ajuns pe sc\rile Palatului de Justi]ie, Paul Iova autoproclamat “regele maneli[tilor”, a p\[it cu capul sus, cer=nd `n gura mare s\ fie fotografiat de pres\. Reprezenta]ia acestuia a continuat chiar din boxa acuza]ilor. “Hai, f\-mi poz\. Azi m-am `mbr\cat frumos pentru c\ m\ preg\tesc s\ plec acas\. M=ine la ora 4 ne vedem la mall” a spus acesta c\tre reprezentan]ii presei afla]i `n sala de judecat\.
Dup\ c=teva minute a ap\rut `n sal\ [i Roxana Dana Rotar, `nso]it\ de c=]iva prieteni [i un bodyguard, dorind s\ fie al\turi de Paul Iova `n ziua `n care acesta a fost eliberat. La un moment dat, regele maneli[tilor a `nceput s\ strige c\tre ace[tia s\ ias\ afar\ din sal\, pe motiv c\ ziari[tii doresc s\ o fotografieze pe Roxana, cunoscut\ sub numele de scen\ “Prin]esa Ardealului”, gest care a provocat panic\ `ntre agen]ii de poli]ie `ns\rcina]i cu paza aresta]ilor [i care au `nceput s\ evacueze sala de judecat\, parc\ pentru a-i face pe plac lui Iova.
Incidentul nu s-a `ncheiat aici, parlament\rile continu=nd pe holurile institu]iei, bodyguard-ul prin]esei scr=[nind printre din]i o serie de amenin]=ri c\tre reprezentan]ii presei, f\r\ a se jena nici o clip\ de prezen]a jandarmilor [i a poli]i[tilor.
N {edin]a de judecat\, scurt\ [i concis\
Pledoariile avoca]ilor din partea ap\r\rii au fost extrem de scurte [i la obiect, cer=ndu-se egalitate de tratament cu ceilal]i inculpa]i [i simetrie juridic\, iar `n cazul lui Paul Iova men]ion=ndu-se doar c\ implicarea acestuia `n traficul de ]ig\ri a fost una tangen]ial\ [i nu direct\, acesta neav=nd un rol central `n desf\[urarea activit\]ii de contraband\.
Procurorul DIICOT a avut o expunere la fel de concentrat\, exprim=nd succint c\ trebuie s\ se aib\ `n vedere antecedentele inculpatului Paul Iova [i de asemenea a subliniat c\ exist\ temerea c\ dac\ va fi pus `n libertate, chiar [i cu obliga]ia de a respecta anumi]i termeni, regele maneli[tilor ar putea s\ re`nceap\ activita]ile ilegale, a[a cum a procedat [i `n urm\ cu acum aproximativ un an. (Cezar P|UN)

Vezi si

Drapel impresionant, desfășurat în fața Cazinoului din Vatra Dornei

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Tricolorul a fost arborat pe Cazinoul din …

No comments

  1. Faceti publice numele judecatorilor corupti care dau asa solutii! Nenorocitii astia vor a fi respectati chiar si dupa dau solutii scandaloase. Din cauza lor are romanul incredere aproape zero in justie!

  2. se pare ca astia au o pila buna pe care o platesc din greu la sv

  3. ce se intampla fratilor cu justitia romana? e a hotilor ? cu cat s-a mai cotizat?