Thursday , September 28 2023

Dupa ce au castigat 60 de procese, 2.200 de profesori din judet au lefuri cu 33% mai mari fata de restul colegilor

N Sindicatul Bucovina R\d\u]i, care ap\r\ interesele cadrelor didactice din `nv\]\m=ntul preuniversitar din zon\, a ob]inut, `n 60 de procese desf\[urate concomitent, c=[tig de cauz\ `n ceea ce prive[te aproape uitata lege 221/2008, care stabilea majorarea cu 50% a salariilor profesorilor n Curtea de Apel Suceava a consfin]it, prin decizie definitiv\ [i irevocabil\, obliga]ia de a fi pl\tite drepturile  salariale pentru 2200 de cadre didactice angajate la unit\]ile [colare din  R\d\u]i, Siret, Solca, Vicov [i comunele din zon\ `n conformitate cu legea de acum doi ani

O situa]ie f\r\ precedent la nivel na]ional [i o dovad\ c\ perseveren]a `n b\t\lia sindical\ pentru drepturile oamenilor se poate solda cu ob]inerea unor drepturi concrete o ofer\ liderul Sindicatului Bucovina R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, care ap\r\ interesele cadrelor didactice din `nv\]\m=ntul preuniversitar ce lucreaz\ `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din zon\. Grupele sindicale din 60 de unit\]i [colare, peste 2.200 de cadre didactice [i personal didactic auxiliar au c=[tigat `n instan]\, prin tenacitatea liderului sindical Gheorghe {orodoc, dreptul de a ob]ine salarii mai mari dec=t cele stabilite prin m\surile luate de Parlament [i Guvern `nainte de data de 1 iulie a.c., c=nd a intrat `n vigoare Legea 118/2010  privind unele m\suri necesare `n vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care s-a dispus diminuarea cu 25% a salarilor bugetarilor, inclusiv a personalului din `nv\]\m=nt.
Anul trecut, la Tribunalul Suceava au fost depuse ac]iuni de c\tre cele 60 de grupe sindicale afiliate  Sindicatului “Bucovina” din unit\]ile de `nv\]\m=nt din ora[ele R\d\u]i, Siret, Solca, Vicovu de Sus [i din localit\]ile din zon\, prin care s-a cerut plata salariilor cadrelor didactice [i a personalului didactic auxiliar, `n conformitate cu prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea unitar\, lu`ndu-se `n considerare salariile de aprobate la sf=r[itul lunii decembrie 2009, rezultate din aplicarea legii 221/2008, act normativ prin care s-a decis majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%. S-a cerut, de asemenea, s\ se calculeze [i s\ se acorde diferen]ele dintre drepturile salariale efectiv `ncasate [i cele cuvenite, pentru perioada 1 aprilie 2010 – 6 iulie 2010, actualizate cu rata infla]iei, p=n\ la data pl\]ii efective a sumelor datorate angaja]ilor, inclusiv men]ionarea `n carnetele de munc\ ale celor viza]i, a acestor salarii.
N Conducerile [colilor, obligate s\ calculeze, s\ pl\teasc\ [i s\ `nscrie `n c\r]ile de munc\ drepturile salariale cuvenite
Tribunalul Suceava a admis ac]iunile formulate de reclaman]i – cadrele didactice [i personal didactic auxiliar de la cele 60 de unit\]i [colare, reprezentate de liderul sindical Gheorghe {orodoc [i a dispus conducerilor acestor unit\]i de `nv\]\m=nt s\ re`ncadreze salarial pe reclaman]i [i i-a obligat pe directori ca `ncep=nd cu data de 1 aprilie a.c., s\ calculeze [i s\ acorde cadrelor didactice diferen]ele dintre drepturile salariale efectiv `ncasate [i cele cuvenite, potrivit re`ncadr\rii conform Legii 330/2009, rezultate din aplicarea Legii 221/2008 – legea care viza majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%. Conducerile unit\]ilor [colare au fost obligate de instan]\ s\ pl\teasc\ drepturile b\ne[ti, actualizate `n raport cu rata infla]iei [i s\ efectueze men]iunile corespunz\toare `n carnetele de munc\ ale cadrelor didactice  care au depus pl=ngeri la instan]\.
N 2. 200 de cadre didactice [i personal didactic auxiliar a[teapt\ s\ primeasc\ drepturile b\ne[ti c=[tigate `n instan]\ de la unit\]ile [colare unde lucreaz\
La Sindicatul Bucovina R\d\u]i, sunt `nscrise 60 de grupe sindicale, de la tot at=tea unit\]i [colare din localit\]ile din preajm\. Cadrele didactice [i personalul didactic auxiliar de la Colegiul Na]ional Eudoxiu Hurmuzachi, Colegiul Andronic Motrescu, Colegiul Tehnic din R\d\u]i, grupurile [colare Ion Nistor din Vicovu de Sus, Tom[a Vod\ din Solca, La]cu Vod\ din Siret [i mai toate [colile generale din zon\ au ob]inut `n instan]\ drepturi b\ne[ti suplimentare fa]\ de cele ob]inute de colegii de breasl\ de la celelale unit\]i [colare din jude].
Liderul sindical Gheorghe {orodoc este realist. Cele peste 2200 de cadre didactice [i personal didactic auxiliar sunt con[tien]i c\ nu vor putea  ob]ine sumele c=[tigate anterior ca drepturi b\ne[ti, dup\ ce Curtea Constitu]ional\ a stabilit c\ Legea 221/2008 nu poate fi pus\ momentat `n aplicare, dec=t dup\ 2012. Dar drepturile ob]inute punctual prin instan]\, pentru anul [colar anterior, trebuie s\ fie onorate.
“Avem 60 de grupe sindicale. Pentru toate acestea am f\cut c=te un proces. Am cerut ca prevederile Legii 221/2008 cu majorarea salarial\ pentru cadrele didactice s\ fie preluate `n re`ncadrarea pe Legea salariz\rii unitare, 330/2009. Am cerut de asemenea, ca deciziile luate de unit\]ile [colare care au prev\zut salarizarea personalului didactic conform ordonan]ei 48/2009, ce vizeaz\ mic[orarea salariilor la nivelul lunii octombrie 2009, s\ fie anulate [i s\ se emit\ decizii noi, conform Legii 221/2008.  Pe parcursul anului finaciar 2010, au fost f\cute rectific\ri bugetare negative, astfel `nc=t, `n anumite unit\]i [colare, sumele necesare pentru cheltuielile de personal suplimentare `n vederea punerii `n aplicare a acestor hot\r=ri judec\tore[ti au ajuns s\ fie insuficiente. Dar acolo unde exist\ bani, directorul, ca ordonator de credite [i ca angajator, este obligat s\ aplice hot\r=rea judec\toreasc\. ~ncadrarea juridic\ pe care am cerut-o noi `n procese este  obliga]ia de a face. Directorul de unitate [colar\ este obligat s\ fac\ ceea ce scrie `n dispozitivul hot=r=rii”, a avertizat liderul sindical Gheorghe {orodoc.
N C=[tig salarial mai mare cu 33% pentru cadrele didactice din zona R\d\u]i, fa]\ de restul jude]ului
Cu ce sunt mai presus `n ceea ce prive[te drepturile salariale c=[tigate `n instan]\ cadrele didactice afiliate ca membri ai Sindicatului Bucovina R\d\u]i,  rezult\ dintr-un calcul simplu. Legea 221/2008, prevedea majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%. S-a f\cut, de la `nceputul anului 2009, o majorare salarial\ cu 17 procente.  A r\mas o diferen]\ de 33% neacoperit\. Aceast\ diferen]\ a fost c=[tigat\ `n instan]\ de cele 2200 de cadre didactice `nscrise `n Sindicatul Bucovina. La aceasta `ns\ au fost aplicate prevederile Legii 118/2010 privind austeritatea, care diminueaz\ salariile bugetarilor cu 25%. Chiar [i a[a, profesorii din zona R\d\u]i trebuie s\ primeasc\ salarii cu 8% mai mari fa]\ de cele ob]inute de colegii lor din celelalte zone ale jude]ului, `nainte de diminuarea salarial\ cu 25% stabilit\ prin Legea 118 privind auteritatea bugetar\, `n compara]ie cu  cei afilia]i la alte structuri sindicale ale c\ror lideri nu au avut inspira]ia s\ ac]ioneze `n instan]\, la momentul potrivit, actele normative prin care veniturile membrilor de sindicat au fost diminuate drastic. Pentru cadrele didactice afiliate la Sindicatul Bucovina, rezult\ un c=[tig salarial  mai mare cu 33% fa]\ de restul jude]ului, cel pu]in pe h=rtie.
Cei care au avut inspira]ia s\ combat\ `n instan]\ prevederile Legii 330/2009, au avut la dispozi]ie un termen total de 45 de zile. “Cine nu a fost pe faz\, a pierdut” a explicat Gheorghe {orodoc, care reprezint\ 2563 de mebri de sindicat din cele 60 de unit\]i [colare ai c\ror angaja]i sunt afilia]i la Sindicatul Bucovina R\d\u]i. Din r=ndul acestora, peste 2200 beneficiaz\ de prevederile cuprinse `n hot\r=rile judec\tore[ti r\mase definitive [i irevocabile `n baza deciziei Cur]ii de Apel Suceava din 21 octombrie 2010. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …

No comments

 1. Cum la Radauti se aplica asa de usor hotararile si in alte scoli nu.?Nu este un acord tacit pentru viitoarele alegeri la primaria Radautiului???

 2. Banuiesc ca sunteti membrii Sindicatului Spiru Haret…. Cernica inca nu a finalizat dosarele pentru proces!!!!! Si Sorodoc are procesele castigate, iar colegii din Sindicatul Bucovina au banii in buzunar!!!!!!!!!!!!

  • Ma poate ajta cineva cu numele avocatului ce a reprezentat Sindicatul in instanta? Va rog foarte mult. Sunt disperata si sper sa ma poate ajuta. Va multumesc mult

 3. alti profesori scarbiti

  Pt profesor scarbit: Crezi ca numai la scola Salcea sunt asfel de probleme?… Sa vedeti la Scoala Udesti ce probleme sunt…

 4. profesor scarbit

  Si la Scoala Salcea am obtinut hotararea definitiva si irevocabila insa primarul refuza semnarea statelor de plata …motivul neoficial ar fi ca profesorii au salarii mai mari decat functionarii din primarie care au studii superioare de sambata si duminica, unele finalizate inainte de a invata alfabetul.
  Pe motive de inteligenta a unei sau a unor persoane …la aceasta scoala nu s-au acordat niciodata tichete cadou, bonuri sau alte diferente salariale. Consider ca traim intr-o tara in care analfabetii sunt mai presus de lege iar oamenii de valoare au ajuns bataia de joc a unor hoti !