Friday , December 2 2022

Dumitru Mihalescul si-a incheiat campanaia electorala acasa, in comuna Marginea

„Dac\ `mi ve]i acorda votul dumneavoastr\, nu v\ voi dezam\gi. Nu doresc ca peste patru ani s\-mi fie ru[ine s\ v\ privesc `n ochi”, a ar\tat candidatul ARD, Dumitru Mihalescul n „E greu de crezut c\ bucovinenii vor accepta s\ fie reprezenta]i la Parlament de „exila]i din Bucure[ti”, care nu [tiu nici m\car ei cum au ajuns pe plaiurile noastre”, a spus consilierul local m\rginean Dumitru Nichitean n „Candida]ii de la Capital\ au aflat, de o lun\-dou\, c\ `n Rom=nia exist\ Solca, Vicov sau Ulma, sunt `n stare s\ pun pariu cu oricine c\ Dumitru Mihalescul a fost de zeci, sau sute, de ori prin toate localit\]ile din Colegiul 7, [i c\ `n fiecare din aceste a[ez\ri are rude, prieteni, sau cunoscu]i, oameni care `l cunosc, [i `l apreciaz\”, a spus [i primarul ora[ului Solca, Valeru] }\ranu-Hofner care a data asigur\ri c\ va vota „un vecin bun din Marginea”

Candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) pentru un mandat de deputat `n Colegiul uninominal 7 pe regiunea Vicov-Solca, Dumitru Mihalescul, a `ncheiat ultima s\pt\m=n\ din campania electoral\ `ntr-o not\ de optimism argumentat de modul cum a fost primit de c\tre cet\]eni, `n toate cele 14 localit\]i din colegiul `n care el candideaz\. Bucovinenii l-au asigurat c\ sunt con[tien]i de faptul c\ reprezentantul lor `n Parlament nu poate fi dec=t un om n\scut [i format `n ]inutul `nc\rcat de istorie de aici, din vecin\tatea morm=ntului Marelui {tefan.
Consilierul local Dumitru Nichitean a explicat cet\]enilor comunei de ce s\-l voteze pe Dumitru Mihalescul. „Noi bucovenii avem ceva deosebit `n suflet, [tim s\ fim gospodari, [tim s\ ne mobiliz\m atunci c=nd unul dintre noi este `n necaz, p=n\ la urm\ [tim s\ fim, cu adev\rat, oameni. Dumitru Mihalescul este n\scut `n Marginea, `n Bucovina, `ntr-o familie cu mul]i copii, [i, prin for]e propri a ajuns „sus”, ~ns\ nu i-a uitat niciodat\ pe cei de „jos”, ba mai mult, i-a respectat tot timpul. ~mi aduc aminte de momentele dramatice de la inunda]ii, c=nd Mihalescul a venit aici din proprie ini]iativ\ [i ne-a ajutat. Atunci nu era nicio campanie electoral\, iar el a venit f\r\ s\ fie solicitat, sau `ndrumat de cineva. M\ `ntreb acum unde erau actualii candida]i pentru Colegiul 7? Acestea sunt motivele pe care le-am explicat m\rginenilor, vizavi de votul meu pentru Dumitru Mihalescul, [i din acest motiv l-am recomandat tuturor cet\]enilor comunei. Noi nu avem nimic cu contracandida]ii lui Mihalescul, dar e greu de crezut c\ bucovinenii vor accepta s\ fie reprezenta]i la Parlament de „exila]i din Bucure[ti”, care nu [tiu nici m\car ei cum au ajuns pe plaiurile noastre. Le dorim succes [i celorlal]i candida]i, `ns\ trebuie `n]eles c\ la Marginea se va vota Dumitru Mihalescul… ”, a concluzionat Dumitru Nichitean. „Dac\ `mi ve]i acorda votul dumneavoastr\, nu v\ voi dezam\gi. Nu doresc ca peste patru ani s\-mi fie ru[ine s\ v\ privesc `n ochi”, a ar\tat candidatul ARD.
De asemenea, el a primit asigur\ri cu privire la decizia solcanilor de a vota „un vecin bun din Marginea”. La o recent\ `nt=lnire care a avut loc `n ora[ul Solca, candidatul Dumitru Mihalescul a fost primit de peste o sut\ de localnici, oameni care l-au informat pe cel care `i va reprezenta, dup\ 9 decembrie la Camera Deputa]ilor, despre realit\]ile [i neajunsurile comunit\]ii, [i despre decizia solcanilor de a vota „un vecin bun din Marginea”, dup\ cum a afirmat o pensionar\ din ora[.
„Dumitru Mihalescul este cunoscut de majoritatea dintre dumneavoastr\ ca un om de afaceri care a reu[it `n via]\. La fel de mul]i [tiu c\ domnul Mihalescul este un om vrednic, originar din Marginea, care `n urm\ cu patru ani, de[i a ob]inut scorul cel mai bun, a fost la doar un pas de a fi reprezentantul Colegiului nostru `n Parlament. V\ propun ca de aceast\ dat\ s\ mergem cu to]ii la vot [i s\ vot\m Dumitru Mihalescul, pentru c\ numai un om de-al nostru este la curent cu problemele de aici, din Bucovina. Spun aceste cuvinte pentru c\ niciunul dintre contracandida]ii domniei sale, candida]i bucure[teni, nu ar fi mai `n m\sur\, [i mai nimerit, s\ ne reprezinte `n Parlamentul Rom=niei. Dac\ domnii candida]i de la Capital\ au aflat, de o lun\-dou\, c\ `n Rom=nia exist\ Solca, Vicov sau Ulma, sunt `n stare s\ pun pariu cu oricine c\ Dumitru Mihalescul a fost de zeci, sau sute de ori prin toate localit\]ile din Colegiul 7, [i c\ `n fiecare din aceste a[ez\ri are rude, prieteni, sau cunoscu]i, oameni care `l cunosc, [i `l apreciaz\. ~n aceste condi]ii este corect, este normal, ca la 9 decembrie s\ vot\m omul nostru, s\ alegem un bucovinean pentru Bucovina!”, a spus `n fa]a celor peste o sut\ de solcani, primarul ora[ului, Valeru] Hofner-}\ranu.
~n comuna Marginea, la C\minul Cultural, Dumitru Mihalescul a fost a[teptat de o sal\ plin\ de cet\]eni, care l-au `ncurajat `n „b\t\lia electoral\”, [i care [i-au exprimat sprijinul pentru candidatul originar din Bucovina. Cet\]enii i-au povestit candidatului ARD despre o serie de nereguli din activitatea administra]iei locale, despre „jaful” din p\durile Bucovinei [i de necesitatea revigor\rii me[tesugurilor locale. Mihalescul [i-a notat problemele m\rginenilor [i a promis c\ imediat ce va ajunge la Camer\ va c\uta cele mai bune c\i pentru rezolvarea acestora.

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …