Wednesday , October 5 2022

Dumitru Mihalescul a inaugurat, la Vicovu de Sus si la Marginea, doua sedii de campanie, viitoare cabinete parlamentare

Locuitori din Marginea au spus c\ vor vota cu Dumitru Mihalescul, „m\rgineanul nostru, nu cu turi[tii bucure[teni care au venit `n vacan]\ electoral\ `n Bucovina” n „Cred c\ au ajuns s\ candideze `n colegiul nostru pentru c\ nu au fost dori]i acolo, la casele lor, din motive obiective. V\ las pe dumneavoastr\ s\ decide]i, dar v\ rog s\ l\sa]i la o parte ambi]iile [i orgoliile [i s\ vota]i un bucovinean pe inima din buletinul de vot!”, a spus Dumitru Mihalescul

Dumitru Mihalescul, candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) pentru func]ia de deputat `n Colegiul 7 Vicov-Solca, a inaugurat, `n urm\ cu c=teva zile, dou\ sedii de campanie electoral\, `n ora[ul Vicovu de Sus [i `n comuna Marginea.
La inaugurarea de la Vicovu de Sus, al\turi de circa o sut\ de simpatizan]i din localitate, au participat primarul ora[ului Solca, Valeru] }\ranu Hofnar, primarul comunei Bilca, Zaharie Rusu, reprezentan]ii administra]iilor locale din comunele Putna, Voitinel, Horodnicu de Sus, precum [i din alte localit\]i care fac parte din Colegiul 7. Dumitru Mihalescul a lansat un apel c\tre to]i cet\]enii din ora[ul Vicovu de Sus, [i din localit\]ile situate `n vecin\tate, [i a precizat c\ sediul de campanie este pus la dispozi]ia tuturor celor care doresc s\ afle despre ini]iativele pe care el, `n calitate de deputat, le va aduce `n aten]ia Parlamentului Rom=niei, c=t [i pentru sesizarea problemelor pe care le `nt=mpin\ cet\]enii.
„Sediul de campanie de la Vicovu de Sus, va deveni, dup\ 9 decembrie, unul dintre birourile parlamentare care vor fi permanent la dispozi]ia cet\]enilor. V\ asigur c\ m\ ve]i g\si aici [i dup\ ce voi fi reprezentantul dumneavoastr\ `n Camera Deputa]ilor, pentru c\ eu voi fi cel care va duce mesajele [i semnalele dumneavoastr\ la Bucure[ti. A venit timpul ca vicovenii s\ simt\ c\ au un om de-al lor `n Parlament”, a precizat Dumitru Mihalescul.
Primarul ora[ului Solca, Valeru] Hofnar }\ranu, a ar\tat c\ inaugurarea sediului de campanie reprezint\ „un semn de mobilizare, un semn c\ Dumitru Mihalescul este la dispozi]ia tututor, [i c\ va reprezenta cu cinste Colegiul 7 la nivelul Parlamentului”. „~l cunosc bine pe domnul Mihalescul, [tiu c\ este un gospodar originar din Marginea care a pus pe picioare, [i a dezvoltat, o afacere prosper\. `n acela[i timp sunt convins c\ nu are alte interese [i c\ va merge la Bucure[ti doar pentru un singur lucru, pentru a face bine celor din Bucovina. De aceea vreau s\-l asigur c\ cet\]enii din ora[ul Solca `l vor vota!”, a concluzinat primarul ora[ului Solca.
Mai bine de dou\ sute de cet\]eni din comuna Marginea au participat la lansarea sediului de campanie a candidatului Dumitru Mihalescul, sediu care, la fel ca [i cel din Vicovu de Sus, va fi transformat `n birou parlamentar dup\ investirea lui Dumitru Mihalescul `n calitatea de deputat. La festivitate au venit prieteni din copil\rie, colegi, rude, oameni de afaceri, reprezentan]i ai administra]iei locale, sau pur [i simplu cet\]eni ai comunei care au dorit s\-[i exprime sprijinul, [i s\-[i fac\ public\ inten]ia de a vota cu „m\rgineanul nostru, nu cu turi[tii bucure[teni care au venit `n vacan]\ electoral\ `n Bucovina”, dup\ cum spunea localnicul Vasile Mafteian.
„Sunt fericit c\, `mpreun\ cu dumneavoastr\, inaugur\m sediul de campanie din comuna Marginea, comuna mea natal\. Sunt acela[i Dumitru Mihalescul pe care mul]i dintre dumneavoastr\ `l cunosc `nc\ din vremea c=nd eram copii, numai c\ anii au trecut [i, la r=ndul meu, ast\zi sunt p\rinte, am trei fiice, [i chiar bunic, pentru c\ una dintre fetele mele mi-a d\ruit o nepo]ic\. ~n urm\ cu mai mul]i ani am deschis o afacere care `n timp s-a dovedit prosper\, sunt bucuros c\ aceasta asigur\ suportul financiar pentru familia mea, [i `n acela[i timp asigur\ circa dou\ sute de salarii pentru angaja]i. ~n aceste condi]ii, cred c\ sunte]i convin[i de faptul c\ am decis s\ candidez pentru Parlamentul Rom=niei nu pentru a face din politic\ o afacere, ci pentru a face ceva `n folosul bucovinenilor”, a declarat Dumitru Mihalescul.
El crede c\ a venit timpul ca [i m\rginenii s\ aib\ la `ndem=n\ o posibilitate de comunicare cu Parlamentul, cu Camera Deputa]ilor. „Am inaugurat sediul de campanie, `n decembrie vom inaugura, tot aici, unul dintre birourile parlamentare pe care le voi deschide `n colegiu. Biroul meu va sta permanent la dispozi]ia dumneavoastr\, aici ve]i putea veni oric=nd pentru a sesiza problemele cu care v\ confrunta]i, [i tot aici ne vom `nt=lni [i dup\ ce voi merge la Parlament, pentru c\ eu nu voi fi altceva dec=t curierul mesajelor [i dolean]elor c\tre Bucure[ti, cel care va ini]ia proiecte `n sprijinul cet\]enilor din Bucovina”, a declarat candidatul ARD `n colegiul 7 de deputat.
El a precizat c\ `[i respect\ contracandida]ii, dar nu crede c\ bucure[tenii cu care concureaz\ acum pentru reprezentarea Bucovinei `n Parlament vor putea face mai mult dec=t un om de-al locului. „Cred c\ au ajuns s\ candideze `n colegiul nostru pentru c\ nu au fost dori]i acolo, la casele lor, din motive obiective. V\ las pe dumneavoastr\ s\ decide]i, dar v\ rog s\ l\sa]i la o parte ambi]iile [i orgoliile [i s\ vota]i un bucovinean pe inima din buletinul de vot!”, a spus Dumitru Mihalescul, la inaugurarea sediului de campanie din comuna Marginea.
De men]ionat c\ de la acest evenjiment nu a lipsit nici Marius vatavu, candidatul ARD pentru colegiul de senator nr. 4, al doilea ca num\r de locuitori din jude]ul nostru. ~n colegiul 4 de senator sunt `nglobate localit\]ile din trei colegii de deputat – 6, 7 [i 8. (D.P.)
 
 

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …