Monday , October 3 2022

DSV a cumparat opt pistoale cu glont captiv pentru asomarea porcilor

Seful DSV Suceava, Petrea Dulgheru

N medicii veterinari nu mai trebuie s\ de]in\ permis de port arm\ deoarece asomatorul a fost scos din categoria armelor letale n “~nc\ ne afl\m `ntr-o perioad\ de tranzi]ie, le este greu oamenilor s\ renun]e la tradi]ie”, a spus [eful DSV,Petrea Dulgheru

Sucevenii  pot sacrifica [i `n acest an porcul de Cr\ciun prin metoda tradi]ional\ de `njunghiere, f\r\ s\ ]in\ cont de directivele Uniunii Europene, care prev\d asomarea animalului `nainte de t\iere. Cu toate c\ odat\ cu aderarea la UE `n 2007 [i Rom=nia avea obliga]ia s\ se alinieze practicilor comunit\]ii, renun]area la tradi]ii vechi de sute de ani nu merge chiar at=t de u[or. Pentru a sprijini popula]ia [i a o determina s\ renun]e la tradi]ia t\ierii porcului, Direc]ia Sanitar Veterinar\ Suceava a achizi]ionat opt  asomatoare care  vor fi distribuite la tot at=]ia medici veterinari, `n opt zone din jude]. Pistolul de asomare este un dispozitiv special, porcul fiind sacrificat f\r\ suferin]e inutile.
“Anul acesta am ob]inut anumite derog\ri de la UE, printre care [i aceasta cu asomarea porcilor. ~nc\ ne afl\m `ntr-o perioad\ de tranzi]ie, le este greu oamenilor s\ renun]e la aceast\ tradi]ie. Sper\m ca de anul viitor s\ acceler\m un pic implementarea, dar deocamdat\ porcii pot fi sacrifica]i `n mod tradi]ional `n gospod\rii. Este valabil doar pentru animalele sacrificate `n gospod\rii, exist\ o legisla]ie local\ care oblig\ abatoarele s\ utilizeze asomarea”, a explicat Petrea Dulgheru, [eful  Direc]iei Sanitar Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor.
Acesta a accentuat importan]a efectu\rii analizei c\rnii de porc `nainte de consum. “Recomandarea noastr\ este s\ se fac\ analiza la un medic veterinar autorizat `nainte s\ se consume carnea animalului sacrificat `n gospod\rie. Este interzis s\ se valorifice aceasta carne `n consumul public, pie]e, magazine sau alte mijloace, este destinat\ doar consumul familiei respective. Carnea din pie]e sau magazine provine  doar din surse autorizate, precum abatoare sau depozite”, a precizat  Dulgheru .

Asomarea porcului cost\ 25 de lei
Îndemna]i pînă mai ieri să asigure animalelor condiţii de via]\ nemaiînt=lnite pe plaiurile mioritice, f\r\ stres [i cu spa]ii în func]ie de vîrst\ sau greutate, ]\ranii au fost înv\]a]i c\ bun\starea porcului este mai presus de cea a omului. Iar cum normele europene nu au l\sat loc de interpret\ri nici m\car în gospod\riile ]\r\ne[ti, „Ghi]\” ar fi trebuit s\ moară cu pistolul la t=mpl\. Considerat\ o metod\ mai pu]in barbar\ [i pe placul UE,  metoda de sacrificare a porcului este valabilă, la fel ca [i anii preceden]i, doar pe h=rtie. De[i au trecut aproape  trei ani de c=nd se vorbe[te de metoda asom\rii porcului, ]\ranii nu sînt preg\ti]i pentru marea schimbare. Pentru  ca porcul s\ moar\ prin metoda asom\rii , sucevenii trebuie s\ achite  o tax\ de 25 de lei . „Prin aceast\ metod\  moartea animalelor are loc  f\r\ suferin]e suplimentare”, a spus Dulgheru . De altfel,  din acest an, pistocul cu glon] captiv  a fost scos din categoria armelor letale a[a c\ medicul veterinar sau oricine dore[te s\ achizi]ioneze  un asomator nu  mai trebuie s\ de]in\ permis de port arm\ de la Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie,  `ns\  trebuie s\ dea totu[i o declara]ie, tot `n fa]a oamenilor legii. Dac\ `n urm\ cu doi  ani un pistol  cu glon] captiv de 150 de cartuşe putea fi achizi]ionat cu 1000 de euro, `n prezent acesta  cost\ doar  80 de lei. Potrivit Direc]iei Sanitar Veterinare, `n jude]  sunt aproximativ 90.000 de porci din care cu ocazia s\rb\torilor de iarn\  ar putea din sacrifica]i  circa 80.000 de capete. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …