Monday , November 28 2022

DSP si autoritatile locale – `n alerta `n perioada de canicula

Aten]ionarea de cod galben pentru perioada 14-17 iulie a mobilizat institu]iile [i autorit\]ile locale n DSP Suceava a alertat spitalele din jude] [i Serviciul Jude]ean de Ambulan]\, iar Prim\ria municipiului a deschis `n Pie]e cinci puncte de prim ajutor n medicii avertizeaz\ sucevenii `n leg\tur\ cu efectul radia]iilor puternice din aceast\ perioad\ asupra pielii [i a ochilor
Aten]ionarea de cod galben emis\ [i pentru jude]ul Suceava a pus `n alert\ autorit\]ile locale p=n\ duminic\. Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a trimis adrese c\tre spitalele din jude] [i c\tre Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ s\ fie preg\tite cu personal, cu materiale sanitare [i cu medicamente pentru a interveni `n orice situa]ie de risc cauzat\ de temperaturile ridicate. Chiar dac\ p=n\ `n prezent la Unitatea de Primire a Urgen]elor sau la Ambulan]\ nu s-au `nregistrat cazuri de suceveni cu hipertermie, `n mod cert simptome mai pu]in grave, cum ar fi durerile de cap, ame]elile [i gre]urile, au contribui la crearea unei st\ri de disconfort.
Purt\torul de cuv=nt al DSP, Adrian Popescu, a explicat c\ `n astfel de situa]ii fiecare unitate sanitar\ are un plan propriu de interven]ie, variabil `n func]ie de cod. “Noi am trimis `n jude] recomand\rile pentru gestionarea caniculei, dar `n func]ie de specificul zonei conducerea fiec\rei unit\]i are libertatea s\ ac]ioneze dup\ cum consider\. ~n zona de munte, spre exemplu, nu sunt necesare acelea[i m\suri de precau]ie”, a precizat Adrian Popescu.
Pentru codul galben, emis c=nd temperaturile evolueaz\ `ntre 35 [i 38 grade Celsius `n intervalul orar 11.00 – 17.00, DSP a formulat o serie de recomand\ri generale pentru popula]ie. Persoanele v=rstnice, copiii [i bolnavii cu afec]iuni cronice, în special cardiace [i respiratorii, trebuie s\ evite deplas\rile în spa]ii libere sau locuri aglomerate, în intervalul orar 11-17. ~n cazul expunerii la soare este obligatorie folosirea unor mijloace de protec]ie: p\l\rii, umbrele, ochelari de soare, îmbr\c\minte sub]ire din ]es\turi naturale (in, c=nep\, bumbac) [i în culori deschise. Persoanele care vor s\ fac\ plaj\ trebuie s\ foloseasc\ o crem\ cu factor de protec]ie solar\ mare. Se recomand\ evitarea sc\ldatului pentru prevenirea [ocului termic, precum [i consumarea de lichide la temperatura camerei, între 2-4 litri pe zi – ap\ mineral\, ap\ plat\, ceaiuri. ~n ceea ce prive[te alimentele, este recomandat\ consumarea de legume [i fructe proaspete, bine sp\late, pentru asigurarea necesarului de vitamine [i minerale [i evitarea alimentelor bogate în gr\simi, reducerea consumului de cafea, de sucuri racoritoare carbogazoase [i de b\uturi alcoolice. Bolnavii cronici trebuie s\-[i ia la timp medica]ia recomandat\ de c\tre medici. Recomand\ri mai speciale se refer\ la alimenta]ia sugarilor, `n care nu trebuie introduse alimente noi `n aceast\ perioad\. De asemenea, copiii cu v=rste sub trei ani nu trebuie sco[i afar\ dec=t `nainte de 09.00 [i dup\ ora 20.00, pentru a evita expunerea direct\ la soare, periculoas\ la aceast\ v=rst\.
Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ [i SMURD au mobilizat la capacitate maxim\ ambulan]ele de tip A, B [i C, dotate cu aer condi]ionat care este pus `n func]iune pe perioada de transport a pacien]ilor, dar [i resursele umane [i materiale necesare pentru a face fa]\ solicit\rilor. Spitalele din jude] au `n sarcin\ identificarea sec]iilor [i a pacien]ilor cu risc crescut [i acoperirea tuturor liniilor de gard\ la nivelul optim de func]ionare. La Spitalul Jude]ean Suceava spa]iile `n care sunt interna]i pacien]ii vulnerabili, `n special cei din sec]iile de pediatrie, chirurgie [i din maternitate, sunt climatizate.
N Prim\ria municipiului Suceava a deschis cinci puncte de prim ajutor
Ca urmare a instituirii codului galben de canicul\ pentru perioada 14-17 iulie, autorit\]ile administra]iilor locale au luat [i ele m\suri pntru monitorizarea evolu]iei fenomenelor meteorologice, `n vederea asigur\rii interven]iei `n timp util de la apari]ia unei situa]ii de urgen]\, dup\ cum comunic\ purt\torul de cuv=nt al Prefecturii jude]ului Suceava, Monica Tataru.
~n acest sens `n ora[ul Suceava au fost `nfiin]ate un num\r de cinci puncte de prim ajutor, amplasate `n zonele aglomerate ale municipiului – `n Pia]a Central\, `n Pia]a Mic\, `n Pia]a Burdujeni, Pia]a En-gross Burdujeni [i `n Bazarul Suceava. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a anun]at c\ `n fiecare punct este prezent c=te un asistent `ntre orele 10.00 – 14.00, care are la dispozi]ie o trus\ de prim ajutor pentru persoanele afectate de canicul\. De asemenea, s-au luat m\suri [i pentru stropirea str\zilor cu ap\. Firma de salubrizare Rosal are `n sarcin\ acest lucru `n fiecare diminea]\. ACET, furnizorul de servicii de ap\ [i canalizare, a verificat toate ci[melele din ora[, pentru a se asigura c\ sunt `n stare de func]ionare.
{i `n Gura Humorului func]ioneaz\ un punct de prim ajutor, care a fost amplasat `n fa]a Muzeului Tradi]iilor Populare din localitate. Prefectura jude]ului a precizat c\ p=n\ `n prezent nu sunt `nregistrate cazuri de hipertermie [i nici avarii `n sistemele centralizate de distribuire a utilit\]ilor, respectiv ap\ potabil\, electricitate [i gaze naturale.
N Radia]iile ultraviolete, la nivelul maxim `n jude]ul Suceava, cu efecte asupra s\n\t\]ii pielii [i a ochilor
Nu numai temperaturile ridicate pot cauza nepl\ceri `n aceast\ perioad\, ci [i radia]iile ultraviolete. Purt\torul de cuv=nt al DSP a explicat c\ pentru jude]ul Suceava acestea se situeaz\ la nivelul 8-10 pe o scar\ de la 1 la 11. ~n zonele de munte, unde temperaturile sunt mai sc\zute, radia]iile sunt mai puternice. Dr. Mihaela Ivaniciuc, medic specialist dermato-venerolog, avertizeaz\ c\ expunerea la soare f\r\ m\surile necesare de precau]ie, cum ar fi ]inuta corespunz\toare, folosirea cremelor cu fotoprotec]ie [i hidratarea constant\, pot duce la apari]ia erup]iilor cutanate, a urticariei solare, dar [i la boli mult mai grave, cum sunt melanomul sau carcinomul, forme ale cancerului de piele, sau lupusul. “Persoanele cu risc crescut de cancer de piele sunt cele cu multe aluni]e, copiii care sunt expu[i la soare direct [i care ajung la arsuri solare [i persoanele a c\ror activitatea se desf\[oar\ majoritar `n aer liber”, a explicat dr. Ivaniciuc. Aceasta a ad\ugat c\ se confrunt\ des cu apari]ia carcinoamelor la persoanele `n v=rst\ din mediul rural, care au cumulat “capital solar” de-a lungul timpului, pielea pierz=ndu-[i capacitatea de a se ap\ra. Pe l=ng\ riscul real de cancer cutanat, uscarea [i `mb\tr=nirea pielii sunt alte efecte provocate de folosirea aparatelor de bronzare, total nerecomandate pentru c\ emit doze mari de radia]ii. Sunt `ns\ [i boli care reac]ioneaz\ bine la soare, cum ar fi psoriazisul [i dermatitele atopice, dar [i `n aceste cazuri expunerea trebuie s\ fie moderat\. Copiii sub trei ani nu trebuie expu[i direct la soare sub nicio form\.
Radia]iile ultraviolete puternice sunt periculoase [i pentru ochi. Dr. Anca Trifina, medic primar oftalmolog la Spitalul Jude]ean de Urgen]\, a explicat c\ razele ultraviolete au cel mai d\un\tor efect asupra vederii, afect=nd straturile superficiale [i interne ale ochiului. La nivelul pleoapelor pot ap\rea arsuri cu eritem sau afec]iuni mai severe, premaligne, `n special la persoanele `n v=rst\, la cele cu pielea deschis\ [i la cele care se expun excesiv la soare. Arsuri superficiale pot ap\rea [i la nivelul conjunctivei [i al corneei. “Sindromul de ochi uscat este mai frecvent `n aceast\ perioad\ a anului  [i poate avea complica]ii severe. De asemenea, expunerea prelungit\ la soare poate duce, `n timp, la opacifierea critalinului, instal=ndu-se cataracta”, a mai explicat dr. Anca Trifina.
Sucevenii trebuie s\ fie aten]i [i la medicamentele fotosensibilizante – antibiotice precum tetraciclina [i doxicilina, alopurinol sau psoralen. Acestea pot induce reac]ii cutanate, dar pot provoca [i afectarea cristalinului [i a retinei `n urma reac]iilor interne provocate de absorb]ia de radia]ii solare. {eful sec]iei de oftalmologie, dr. Georgeta Martiniuc, a precizat c\ metodele de protec]ie recomandate sunt lentilele fotocromatice, lentilele care absorb radia]iile UV [i lentilele intraoculare cu filtru UV pentru cei care au fost opera]i de cataract\. “Ochelarii de soare sunt, de asemenea, recomanda]i, `n condi]iile `n care o zi la plaj\ f\r\ ochelari poate afecta apoi adaptarea la `ntuneric pentru mai mult de dou\ zile”, a mai ad\ugat dr. Martiniuc. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …