Thursday , December 1 2022

DSP desfasoara controale la unitatile turistice din judet

La solicitarea Ministerului S\n\t\]ii, p=n\ `n luna septembrie Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava va desf\[ura ac]iuni de control la unit\]ile de turism din jude], incluz=nd locuri de cazare, dar [i restaurante [i baruri

Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a intrat `n perioada de control tematic al unit\]ilor turistice, la solicitarea Ministerului S\n\t\]ii. Primul punct pe lista acestor ac]iuni de control ar fi trebuit s\ fie taberele pentru copii, dar Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava nu a comunicat dac\ au fost sau nu organizate astfel de tabere `n aceast\ vacan]\ de var\. “Din datele noastre, [tim c\ nu avem tabere autorizate [i `n func]iune sub tutela Ministerului S\n\t\]ii `n jude], deci nu am avut ce ac]iune s\ desf\[ur\m privind controlul taberelor”, a declarat directorul DSP Suceava, dr. Ludovic Abi]ei.
~n schimb, controalele se desf\[oar\ la toate celelalte unit\]i de turism din jude]. Inspectori DSP verific\ fiecare c=te un num\r minim de [apte localit\]i pentru a se asigura c\ cei care se cazeaz\ `n zonele turistice nu au s\n\tatea pus\ `n pericol de alimente p\strate `n condi]ii improprii sau de igiena deficitar\ `n camere. “Avem `n vedere cazare, camere, echipament [i lenjerie, dotarea instala]iilor sanitare, dar [i restaurante [i baruri, cu tot ceea ce `nseamn\ aprovizionarea cu alimente, depozitare, prelucrare [i servirea clientului, `n func]ie [i de schimb\rile de temperatur\”, a precizat dr. Abi]ei. Prima raportare la Ministerul S\n\t\]ii va fi f\cut\ de DSP `n data de 15 august, iar ac]iunile de control vor fi finalizate `n luna septembrie.
~n ceea ce prive[te alimentele din pie]ele jude]ului, `n special `n condi]iile actuale de canicul\, directorul DSP a anun]at c\ pe acest sector controalele sunt mai pu]ine. “~n general produsele de origine animalier\ sunt verificate `n mod constant de c\tre medicii veterinari angaja]i ai Direc]iei Sanitar-Veterinare Suceava. ~n cazul nostru, un inspector are de multe ori [i c=te zece localit\]i `n responsabilitate, a[a `nc=t reu[im s\ acoperim mai greu verificarea produselor comercializate `n pie]e”, a explicat `n continuare [eful DSP. {i `n Bazarul Suceava ultimul control a fost efectuat `n urm\ cu o lun\ jum\tate. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …