Sunday , September 25 2022

DSP are bani numai pentru o singura trusa de urgenta pentru dotarea centrelor de permanenta

Din bugetul alocat de Ministerul S\n\t\]ii Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava pentru acest gen de cheltuieli s-a consumat deja cea mai mare parte, restul de 4.000 lei neput=nd fi utiliza]i dec=t pentru achizi]ionarea unei singure de truse de urgen]\ n aceasta va fi pus\ la dispozi]ia medicilor de familie din Vicovu de Sus, singurii p=n\ `n prezent care s-au `narmat cu suficient\ r\bdare pentru a completa dosarul de h\rtii necesare deschiderii unit\]ii
Tratativele pe care reprezentan]ii Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava le poart\ [i s\pt\m=na aceasta cu medicii din zona Bro[teni pentru `nfiin]area unui centru de permanen]\ acolo nu par s\ se concretizeze `n ceva pozitiv. Dr. Ludovic Abi]ei a declarat c\ opozi]ia medicilor `n toate localit\]ile `n care a fost inten]ionat\ deschiderea acestui gen de unit\]i de asisten]\ medical\ a fost mare de la bun `nceput, cu excep]ia celor din Vicovu de Sus, care s-au asociat singuri `n acest sens.
Mai mult, `n urma estim\rilor f\cute de directorul medical al Serviciului Jude]ean de Ambulan]\, dr. Mihaela Ab\la[ei, s-a constatat c\ DSP nu are fonduri la dispozi]ie dec=t pentru achizi]ia unei singure truse de urgen]\, care va fi pus\ la dispozi]ia medicilor de familei din Vicovu de Sus. “Am f\cut c=teva calcule [i am constatat c\ nu avem bani dec=t pentru o singur\ trus\ de urgen]\. Pre]ul acesteia se ridic\ la 4.000 lei, ori pentru acest an avem de la Ministerul S\n\t\]ii 13.000 lei pentru astfel de cheltuieli care cad `n responsabilitatea noastr\, incluz=nd instruirea personalului medical [i materialele sanitare. ~n jur de 9.000 lei au fost deja folosi]i pentru a pl\ti dou\ cursuri de instruire pentru doi angaja]i ai Serviciului Jude]ean de Ambulan]\, astfel `nc=t ne mai r\m=n bani pentru o singur\ trus\”, a explicat directorul DSP, dr. Ludovic Abi]ei. Trusa va fi achizi]ionat\ pentru cei [apte medici care s-au asociat pentru `nfiin]area centrului de permanen]\ din Vicovu de Sus. “Dac\ vom ajunge [i la deschiderea unui centru de permanen]\ `n Bro[teni, va trebui s\ solicit\m o suplimentare Ministerului S\n\t\]ii pentru trusa de urgen]\”, a mai spus dr. Abi]ei. Pentru cele [apte centre solicitarea ar fi trebuit s\ fie `n cuantum de 24.000 lei, bani pe care DSP-ul nu prea ar fi avut [anse s\-i primeasc\, dup\ opinia directorului institu]iei.
N Opozi]ia medicilor de familie, motivat\ de h=r]og\raia de care e nevoie pentru deschiderea centrelor
Purt\torul de cuv=nt al DSP, Adrian Popescu, a remarcat c\ principalul motiv care st=rne[te opozi]ie din partea medicilor de familie din localit\]ile vizate `n acest scop este umbl\tura [i h=r]og\raia implicat\. “Este vorba despre un dosar destul de consistent, care trebuie s\ cuprind\ contracte de asociere `ntre medici, contracte cu CAS, contracte de angajare pentru asisten]i, autoriza]ii sanitare, actele pentru spa]iu de la Prim\rie, semn\turi. Cu alte cuvinte, destul de mult timp ar trebuie investit `n acest demers de c\tre ni[te oamenii care sunt, oricum, destul de ocupa]i cu profesia lor”, a precizat Popescu.
Banii `n plus promi[i de Ministerul S\n\t\]ii pentru cei care hot\r\sc s\ fac\ permanen]\ `ntr-un astfel de centru se pare c\ nu-i motiveaz\ `ndeajuns pe medicii de familie. La acest impediment se adaug\ cel creat de lipsa fondurilor la prim\rii pentru dotarea centrelor respective. Din acest motiv, acolo unde exist\ deja o infrastructur\ lucrurile pot fi demarate mai u[or. Este cazul localit\]ii Bro[teni pe care se concentreaz\ `n prezent DSP, dar [i al localit\]ii Vicovu de Sus.
“~n Vicovu de Sus p=n\ anul trecut a func]ionat o unitate medico-social\, dar a fost `nchis\ din cauza lipsei banilor. Centrul de permanen]\ urmeaz\ s\ fie organizat `n spa]iul respectiv, iar cu aceast\ ocazie se dore[te [i redeschiderea centrului medico-social. E mai u[or `n acest mod, pentru c\ exist\ deja spa]iul, dar [i mobilier [i dotare medical\ care pot fi folosite”, a ad\ugat dr. Abi]ei. Unitatea respectiv\ este destinat\ asist\rii medicale a bolnavilor cronici care sunt [i cazuri sociale [i presupune internarea pe termen lung. Dac\ va fi redeschis\, finan]area ar trebui s\ vin\ din partea Prim\riei la capitolul dotare, utilit\]i [i personal auxiliar, [i din partea DSP `n ceea ce prive[te salariile medicilor, medicamentele [i materialele sanitare.
N R\spuns negativ din partea Prim\riei Suceava pentru `nfiin]area centrului `n Burdujeni
Nici `n municipiul Suceava lucrurile nu stau mai bine din acest punct de vedere. Dac\ ini]ial municipalitatea s-a ar\tat foarte deschis\ posibilit\]ii de a deschide un centru de permanen]\ `n cartierul Burdujeni, la momentul actual acest lucru nu mai reprezint\ o variant\. Nu este vorba despre banii care trebuiau aloca]i pentru dotare [i care ar fi trebuit s\ fie cuprin[i `n bugetul pe trimestrul III, ci despre lipsa unui spa]iu adecvat. “Am primit o adres\ de la Prim\rie prin care am fost `n[tiin]a]i c\ deocamdat\ nu exist\ un spa]iu care poate fi folosit `n acest scop. Municipalitatea dispunea de dou\ `nc\peri care ar fi fost potrivite, dar care au fost cedate Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ `n Burdujeni”, a mai spus [eful DSP. (Andreea DIACONU)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …