Thursday , December 1 2022

Drama familiei lui Maximilian Croitoru, agresorul K1 de la Scheia

Agresiunile s\v=r[ite joia trecuta de Max Croitoru `mpotriva vecinilor puteau fi prevenite, dac\ poli]i[tii l-ar fi ascutat pe fratele acestuia n Adi Coritoru sus]ine c\ a mers personal la Poli]ia municipiului Suceava [i i-ar fi pus la curent pe [efii acesteia c\ la {cheia s-ar putea `nt=mpla lucruri grave n  Adi – Adolf Croitoru, fratele fostului lupt\tor de K1 Maximilian Croitoru – `ncearc\ s\ explice drama acestuia [i a familiei sale n Cristi, fratele mai mare, care acum c=]iva ani a avut la r=ndul s\u un puseu schizofrenic, a fost sechestrat `ncep=nd de miercuri de Maximilian `n vila acestuia din {cheia n el a fost obligat s\ ard\ `mpreun\ 20.000 de euro, bani pe care familia `i d\duse lui Max, s\ cumpere p\m=nt dar [i banii pe care Cristi `i avea `n buzunar n  [eful poli]iei municipiului Suceava, inpector Florin Poenari, neag\ faptul c\ ar fi [tiut de evenimentele de pe stada Cet\]ii din {cheia `nainte de producerea agresiunilor
Evenimentele petrecute s\pt\m=na trecut\ pe strada Cet\]ii din comuna {cheia, `n proprietatea [i `n fa]a locuin]ei lui Maximilian Croitoru, se contureaz\ `ntr-o adev\rat\ dram\ pe care o tr\ie[te familia acestuia. Fostul lupt\tor de K1 care a fost la un pas s\ devin\ uciga[, a luat-o razna cu o zi `nainte. Grav, dac\ afirma]iile fratelui s\u mai mare, Adi – Adolf Croitoru se confirm\, este faptul c\ acesta a aten]ionat poli]ia cu mai multe ceasuri `nainte de a se produce agresiunile care au dus la spitalizarea a doi cons\teni, unul dintre ace[tia `n stare grav\. Adi Croitoru a declarat ieri la sediul ziarului Obiectiv c\ personal a luat a discutat cu poli]i[ti din conducerea Poli]iei municipiului Suceava, le-a pus `n vedere c\ fratele s\u are probleme psihice [i c\ `l ]ine sechestrat pe un alt frate, mai mare, pe care `l oblig\ s\ fac\ lucruri neobi[nuite. Poli]i[tii i-ar fi r\spuns c\ at=ta vreme c=t toate se `nt=mpl\ `n incinta propriet\]ii lui Maximilian Croitoru, nu pot interveni. Adi Croitoru a declarat c\ fratele s\u Max a avut primele semne de schizofrenie cu o zi `nainte, a fug\rit-o din cas\ pe prietena lui apoi a mers la Cacica, unde a f\cut scandal `n biseric\, spun=nd c\ vede doar diavoli peste tot, apoi, revenind acas\, l-a determinat pe fratele cel mare – Cristi, s\ vin\ la el. L-a determinat pe acesta din urm\ s\ participe la arderea unei sume importante de bani, 20.000 de euro (apreciaz\ Adi, fratele mijlociu) ce au fost da]i de familie lui Max s\ cumpere ni[te teren, dar [i banii pe care `i avea `n buzunar fratele cel mare, Cristi. Pe acest fond, Adi a `ncercat s\ intervin\ pentru a-l lini[ti pe Max, `ns\ f\r\ succes. El spune c\ acesta din urm\ `l punea de fiecare dat\ la punct spun=ndu-i c\ este `ntruchiparea diavolului pentru ca imediat dup\ aceea s\ `l considere un trimis al lui Dumnezeu. Toate acestea se `nt=mplau `n seara [i noaptea zilei de miercuri precum [i pe parcursul zilei de joi, s\pt\m=na trecut\. De men]ionat c\ [eful poli]iei municipale Suceava, inspectorul Florin Poenari, a negat c\ ar fi purtat o discu]ie cu Adi – Adolf Croitoru prin care s\ fi fost pus `n gard\ despre cele ce se `nt=mpl\ `n casa fratelui acestuia [i nici nu a fost informat de la vreun subordonat despre evenimentele de pe strada Cet\]ii din {cheia ce au premers agresiunilor s\v=r[ite de Max Croitoru, din seara zilei de joi, 21 iulie a.c..”C=nd am fost informa]i, atunci am intervenit”, a declarat inspectorul Florin Poenari.
Adi Croitoru mai spune c\ pe tot parcursul zilei de joi, fratele s\u se comporta ca un om ce sufer\ de tulbur\ri mentale, vecinii l-au v\zut `n ograd\ umbl\nd dezbr\cat [i f\c=nd scandal `ns\ nimeni nu a sesizat organele de ordine.
Abia c=nd a ie[it din curte [i l-a atacat pe vecinul s\u Gheorghe Pav\l, au fost chema]i poli]i[tii. De men]ionat c\ vecinul cel mai apropiat al lui Maximilian Poenari este chiar [eful biroului poli]iei rurale din cadrul Poli]iei municipiului Suceava, comisarul [ef Ioan Nichitoi, care are ca responsabilitate [i coordonarea activit\]ilor agen]ilor de poli]ie din {cheia. “Dac\ intram `n calea lui, o p\]eam la fel, [i eu, [i dumneavoastr\. Nu conta pe cine love[te, to]i cei care `i ie[eau `n cale `i ap\reau ca “diavoli”. Ne rug\m ca omul care a fost lovit mai tare s\ supravie]uiasc\ [i s\ se fac\ bine. Am fost la spital la Ia[i unde fratele meu este internat iar medicii mi-au spus c\ nu trebuie s\ intr\m, cei pe care `i cunoa[tem, s\ ne vad\ ori s\ vorbim cu el, fiindc\ s-ar putea s\ `i facem mai mult r\u”, a explicat Adi Croitoru. El se teme acum [i pentru s\n\tatea fratelui mai mare, Cristi, care a avut acum c=]iva ani probleme de natur\ psihic\, pe care, dup\ c=]iva ani de tratament, credea c\ le-a dep\[it. Un astfel de [oc ar putea s\ `i declan[eze o nou\ criz\ iar el, fratele mijlociu, este `n situa]ia de a avea grij\ de to]i. Mama lui, despre care `n mod gre[it s-a scris c\ ar fi suferit [i ea o astfel de afec]iune lucreaz\ `n str\in\tate `mpreun\ cu alte dou\ fiice ale familiei iar ve[tile din ]ar\ nu sunt cele care s\ le determine s\ tr\iasc\ o via]\ lini[tit\.
N a ie[it `n pielea goal\ `n strad\ [i i-a snopit `n b\taie pe to]i cei care i-au ie[it `n cale
Pe de alt\ parte, pe strada Cet\]ii din comuna {cheia oamenii sunt la r=ndul lor tensiona]i. Familia lui Gheorghe Pav\l, care se afl\ `n continuare internat `n stare grav\ la un spital bucure[tean, [ansele sale de a supravie]ui agresiunii `nc\ nefiind certe,  se teme de re`ntoarcerea pe strad\ a celui pe care, p=n\ acum c=teva zile `l respectau ca pe un bun vecin, asemenea [i familia lui Nicolai Gr\dinaru care a fost la r=ndul s\u b\tut de Maximilian Croitoru, cel care acum opt ani se anun]a ca fiind o mare speran]\ a sportului de contact de tip K1.
~n seara zilei de joi, 21 iulie, a.c., dezbr\cat `n pielea goal\, b\rbatul de 41 de ani a distrus mai `nt=i tot ce avea prin cas\, apoi poarta locuin]ei, dup\ care a ie[it `n drum [i s-a legat de cine i-a trecut prin fa]\, snopindu-i `n b\taie. Unul dintre vecini, Gheorghe Pav\l a `ncasat-o cel mai r\u. Acesta a ajuns  la Spitalul Jude]ean Suceava `n stare de com\ iar [ansele de supvavie]uire ale acestuia sunt `n continuare rezervate.
Conform IPJ Suceava, `n seara acelei zile, pe la ora 21.45, agen]ii Poli]iei Comunale {cheia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul c\ pe strada Cet\]ii din localitate, Maximilian Croitoru, complet dezbr\cat, acosteaz\ trec\torii [i îi agreseaz\ fizic. La fa]a locului s-a deplasat o echip\ operativ\ [i cu ajutorul Grupei de interven]ie de la Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi  Suceava, au reu[it imobilizarea acestuia. Cel în cauz\ se afla într-o stare de surescitare extrem\, era incoerent în vorbire [i în gesturi, nu mai recuno[tea pe nimeni. Dup\ înc\tu[are, a fost condus la Spitalul Jude]ean Suceava, dup\ care a fost internat la Sec]ia de Neuropsihiatrie Burdujeni, unde a r\mas sub paz\. Ieri diminea]\, Maximilian Croitoru a fost transportat la Spitalul de boli psihice Socola din Ia[i.
~n urma lui, au r\mas cei agresa]i – Nicolai Gr\dinaru, de 59 ani [i Gheorghe Pav\l, de 49 ani, care au fost transporta]i cu ambulan]a la Spitalul Jude]ean Suceava, unde au fost interna]i. Dac\ `n cazul celui dint=i diagnosticul a fost traumatism cranio – cerebral minor [i contuzie contuzie coloan\ cervical\, Gheorghe Pav\l a fost internat `n stare de com\ `n urma traumatismului cranio cerebral suferit. S-a mai stabilit c\ Maximilian Croitoru a distrus dou\ autoturisme – la primul a spart parbrizul [i geamurile laterale de pe partea stâng\ sparte, iar la al doilea a spart doar parbrizul.
În cauz\ s-a întocmit dosar penal pentru tentativ\ de omor, v\t\mare corporal\ [i distrugere urmând ca în func]ie de rezultatele anchetei  [i de preten]iile proprietarilor celor dou\ autoturisme distruse, s\ se stabileasc\ încadrarea juridic\ a faptei. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …

No comments

  1. lasa metilicul!

  2. miercuri seara pe 20 iulie s-a intamplat nu joi ####!!!!