Friday , March 1 2024

Doua zile de sarbatoare la Vama

Zilele comunei [i Festivalul Hribului au atras sute de turi[ti la spectacolele organizate pe sf=r[it de s\pt\m=n\
Dou\ zile la r=nd, comuna Vama a fost `n s\rb\toare. Festivalul Hribului [i Zilele comeni Vama, dou\ ac]iuni concentrate pe parcursul week-end-ului trecut au adunat `n comuna bucovinenean\ sute de turi[ti care, al\turi de localnici s-au bucurat de vremea frumoas\, spectacolele artistice excelente, expozi]ii culinare care au l\sat gura ap\ publicului, ac]iuni de inim\ pentru v\meni viz=nd cinstirea oamenilor importan]i ai satului, dar [i alte momente care au r\ms `n memoria celor care au fost prezen]i la Vama s=mb\t\ [i duminic\, de la Carul Alegoric al Hribului, la Parada portului popular, de la focul de tab\r\, la artificii [i un super recital Ilie Micolov, rapsodul sucevean care a r\mas `n istorie prin celebra “Dragoste la prima vedere”. Dac\ `n cursul zilei de s=mb\t\, ac]iunile au fost `n principal organizate de Asocia]ia de Turism “Bucovina”, duminic\, stindardul a fost preluat de Prim\ria din localitate care l-a dus mai departe p=n\ seara t=rziu, s\rb\torile cele dou\ fiind `ncununate de un impozant foc de artificii, la final de spectacol.
A patra edi]ie  a Festivalului Hribului s-a organizat  `n acela[i timp cu Zilele comunei Vama, pe stadionul din localitate. Am spus deja c\ festivalul Hribului a fost organizat de Asocia]ia de Turism Bucovina.  “Acum c=]iva ani `n comun\, c=teva persoane foarte inimoase au hot\r=t `nfiin]area unei aoscia]ii de turism iar apoi s-a stabilit ca `n fiecare toamn\ s\ se organizeze la Vama Festivalul Hribului. Asta pentru c\ la noi, la Vama, ciupercile de p\dure [i “regelor lor” – hribul se g\sesc din abunden]\ `n anii buni [i de aceea au devenit un ingredient tradi]ional `ntr-o bun\ parte din preparatele culinare ale zonei”, a explicat primarul comunei, Nicolai Baltag. A fost un priej foarte bun ca `n acest sf=r[it se s\pt\m=n\ s\ organiz\m [i Zilele comunei, pentru c\ doi ani `n [ir nu am putut organiza astfel de s\rb\tori din cauza inunda]iilor [i a altor probleme care au ap\rut. De aceea, anul acesta am stabilit ca `n prima zi s\ se desf\[oare Festivalul Hribului iar `n a doua zi, manifest\rile s\ fie dedicate Zilelor comunei Vama”, a mai spus primarul Nicolai Baltag.
~n acest cadru, s=mb\t\ diminea]\, la ora 10.00 a `nceput s\rb\toarea. Primarul Nicolai Baltag a deschis festivitatea adres=nd un  mesaj de suflet locuitorilor din Vama [i oaspe]ilor veni]i din alte p\r]i. A urmat o parad\ a portului popular apreciat\ din plin de participan]i dar nu mai pu]in dec=t carul alegoric al hribului, ce a urmat. Este drept, anul acesta, lipsa ploilor `n zon\ a redus abunden]a ciupercilor de p\dure cu care cei din zon\ erau obi[nui]i `ns\ gospodinele veritabile din zon\ au scormonit prin c\m\ri [i au scos la iveal\ borcanele cu bure]i pu[i la p\strare `nc\ de acum un an, ori  din var\, fiindc\, dac\ b\rbatul gospodar `[i face iarna car [i vara sanie, gospodinele [tiu c\ o c\mar\ nu trebuie s\ fie niciodat\ goal\ [i c\, dac\ `ntr-un an prisosesc fructele p\m=ntului, se poate ca anul care vine acestea s\ fie pu]ine astfel `nc=t e bine de cules [i de preg\tit pentru mai mult\ vreme atunci c=nd roadele sunt de prisos, dec=t s\ a[tep]i “ce-o da Domnul”, de la un an la altul. De aceea [i expozi]ia culinar\ organizat\ s=mb\t\ cu produse ce au avut la baz\ ciupercile de p\dure, mai ales hribul, a fost la `n\l]ime. Nu au lipsit fructele de p\dure, care au fost anul acesta din abunden]\, siropurile, dulce]urile, gemurile, afinatele, c\tinatele, compens=nd slaba recolt\ de hribi din acest an.
Un moment de pio[enie l-a reprezentat deplasarea la cimitirul Bisericii Sf=ntu Nicolae, unde la morm=ntul lui Iorgu G. Toma, personalitate marcant\ a comunei, a fost sfin]it monumentul funerar realizat cu sprijinul consiliului local. Iorgu G. Toma a construit dou\ [coli iar vila Toma a devenit patrimoniu local, `n interiorul acesteia fiind amenajat un muzeu, cu sprijinul profesoarei Elena Lazarovici, c\reia primarul Nicolai Baltag a ]inut s\ `i transmit\ mul]umirile sale [i ale `ntregii comunit\]i.
O talentat\ autoare local\ – C\t\lina Or[ivschi a lansat apoi un volum interesant – “Pete de rugin\”, un volum cuprinz=nd epigrame, poezii [i proz\ scurt\.
~n dup\-amiaza zilei de s=mb\t\ au `nceput spectacolele: Ansamblul Ciprian Porumbescu a prezentat un spectacol complex, cu programe folclorice din Bucovina, Maramure[, Ucraina [i Republica Moldova. A urmat fanfara “Stamate”, Laura Erhan, Ansamblul “Cetina” din Vama iar seara a continuat cu un spectacol folk extraordinar al maestrului Ilie Micolov [i Ikarus. Dup\ un foc de tab\r\, lumea s-a dus la culcare pentru ca, dup\ slujba de diminea]\, duminic\ s\ poat\ fi reluat\ s\rb\toarea.
Ansambluri folclorice precum “Dor Bucovinean” [i “Perla” – Cern\u]i, ”Prislopul” – Bor[a, “Cetina C\limani” – {aru Dornei, “Kozacioc” – B\lc\u]i, “Plai de dor” – Moldovi]a, “Bidirelul” – Stupca, “La Gura Izvorului” – Vatra Moldovi]ei, “Cetina” – Vama, “Piatra {oimului” – C=mpulung Moldovenesc, “Str\j\ncu]a” – Straja dar [i interpre]ii vocali Maricica Puiu, Tudori]a Baltag, Cornelia {tefan, C\lin Br\teanu, M\d\lina Lupu – Popii, Robert Migda, Gabriel Traian Ojog [i Cornel Constantin Simionescu ]in=nd p=n\ t=rziu spre sear\ inimile sus v\menilor [i oaspe]ilor. Dup\ un foc de artificii spectaculos, Zilele comunei Vama – Festivalul Hribului, aflate la edi]ia a IV-a s-au `ncheiat iar gospodarii comunei, ca [i turi[tii veni]i cu sutele s-a retras c\tre o binemeritat\ odihn\, `naintea zilei de luni. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat rănit, după ce s-a răsturnat cu un tractor în fața casei

Joi seara, la ora 20:43, Poliția  Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 de către …