Friday , May 24 2024

Doua treimi din activitatea Targului de masini al lui Severin se desfasoara la negru

S=mb\t\ diminea]\ a avut loc o ampl\ la razie la T=rgul de la Cump\r\rtura u la ac]iune au participat comisari  de la Garda Financiar\, agen]i de poli]ie, dar [i un num\r important de caguli[ti de la Serviciul de Interven]ie Rapid\ u `n incinta T=rgului erau oferite spre v=nzare 1.139 de vehicule, dar s-au t\iat bilete doar pentru 420 u s=mb\t\ diminea]\ poli]i[ti, comisari ai G\rzii Financiare [i caguli[ti au descins la T=rgul de ma[ini de pe DN 85 u aritmetic, rezult\ c\ `ntr-o singur\ zi, s-au `ncasat ilegal 120.000  de lei, calculele finale vor fi f\cute de Garda Financiar\ `n zilele urm\toare u Tcaciuc Severin este urm\rit general pentru executarea unei pedepse cu `nchisoarea de doi ani, dar poli]ia nu reu[e[te s\-l bage dup\ gratii chiar dac\ toat\ lumea [tie c\ acesta se afl\ `n Austria, al\turi de o bun\ parte din familia sa 

~n diminea]a zilei de s=mb\t\ 8 septembrie, la T=rgul auto apa]in=nd familiei lui Severin Tcaciuc de pe DN 85, din localitatea Cump\r\tura, comuna Bosani, s-a desf\[urat o ampl\ ac]iune la care au participat comisari de la Garda Financiar\, agen]i de poli]ie, dar [i un num\r important de caguli[ti de la Serviciul de Interven]ie Rapid\. Cei care au descins `n perimetru au constatat grave `nc\lc\ri ale legii, cele mai la `ndem=n\ fiind ne`nregistrarea `n contabilitate a banilor `ncasa]i de la proprietarii de ma[ini care [i-au adus la v=nzare automobilele. Concret, dintr-un num\r total de 1.139 de automobile introduse `n t=rgul de ma[ini s=mb\t\ diminea]\, doar pentru 420 au fost t\iate bilete de intrare. Dac\ ]inem cont de faptul c\ pentru acest num\r s-au `ncasat legal 71.000 de lei, se poate aprecia c\ pentru diferen]a p=n\ la 1.139, `nsemn=nd 719 ma[ini s-au `ncasat f\r\ eviden]ierea `n contabilitatea firmei care gestioneaz\ t=rgul auto de la Cump\r\tura, cam 120.000 de lei doar `n cursul zilei de s=mb\t\, 8 septembrie a.c. Cu precizarea c\ fiind vorba de automobile de diferite m\rci, s-ar putea ca aceast\ cifr\ s\ nu fie tocmai cea real\. Ca o apreciere general\ venit\ din partea celor care au f\cut primele constat\ri, se apreciaz\ c\ valoarea total\ a sumei ce ar fi trebuit s\ fie `ncasat\ de la persoanele care [i-au adus ma[inile la v=nzare `n t=rgul lui Severin dep\[e[te 150.000 de lei (1,5 miliarde de lei vechi).
Conform unui comunicat de pres\ al IPJ, `n data de 8 septembrie, s-a ac]ionat `n sistem integrat `n incinta t=rgului auto din localitatea Cump\r\tura, comuna Bosanci, pe linia prevenirii, descoperirii [i combaterii faptelor de natur\ penal\ [i contraven]ional\, prioritar a celor de evaziune fiscal\, comer] ilicit, precum [i a altor fapte ilegale, cu urm\toarele rezultate: agen]i economici verifica]i: 37, sanc]iuni contraven]ionale aplicate: 41, `n valoare de 21.350 lei, bunuri confiscate `n valoare de 2.800 de lei, const=nd `n articole de `nc\l]\minte, confec]ii, c=ntare electronice, articole auto; bani `n numerar confisca]i: 650 de lei.
La T=rgul auto s-a procedat la inventarierea faptic\ a autoturismelor expuse spre v=nzare `n incint\, precum [i la verificarea coresponden]ei dintre sumele `ncasate de taxatori [i bonurile emise de c\tre ace[tia. Din eviden]a bonurilor a rezultat c\ au fost t\iate doar 420 de bonuri `n valoare de 71.000 de lei (diferen]iat `n func]ie de marca [i capacitatea vehiculului). Proced=nd la inventarierea faptic\ a autovehiculelor, au rezultat un num\r de 1.139 vehicule, fiind constatate `n plus un num\r de 719 vehicule pentru care nu s-au eliberat bonuri fiscale de[i s-au `ncasat taxele aferente. ~n plus, la restaurantul situat `n incinta t=rgului de ma[ini, `n urma verific\rilor efectuate a fost identificat\ suma de 650 de lei ne`nregistrat\ `n casa de marcat fiscalizat\.
Av=nd `n vedere constat\rile poli]i[tilor `mpreun\ cu comisarii G\rzii Financiare la cele dou\ puncte de lucru, s-a dispus ridicarea tuturor documentelor [i a sumelor de bani [i se continu\ verificarea [i documentarea `ntregii activit\]i comerciale desf\[urate de societatea comercial\ care administreaz\ t=rgul auto. Este vorba despre SC Bucovina Turism Severin SA, unde patron este chiar Severin Tcaciuc, cel care la `nceputul anului trecut, dup\ o perioad\ de deten]ie, a reu[it s\ plece din ]ar\ `nainte ca justi]ia rom=neasc\ s\ `[i dea seama c\ el mai are de executat ni[te ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\.
Urm\ritul general despre care toat\ lumea [tie unde se afl\
La sf=r[itul anului trecut, Inspectoratul General al Poli]iei Rom=ne (IGPR) a postat pe pagina de internet proprie, la rubrica “most wanted” – cei mai c\uta]i infractori – fotografia lui Severin Tcaciuc [i informa]ii despre acesta. El este urm\rit general `n baza unui mandat de executare a unei pedepse cu `nchisoare de doi ani, pentru instigare la evaziune fiscal\ [i folosire cu rea credin]\ de bunuri sau creditul societ\]ii.
Locul unde se afl\ acum SeverinTcaciuc este cunoscut de toat\ lumea, el av=nd re[edin]a `n Austria, unde se afl\ [i o bun\ parte a familiei sale, inclusiv so]ia.
La `nceputul anului trecut, Severin Tcaciuc, a fost pus `n libertate dup\ ce a f\cut aproape doi ani de `nchisoare. A doua zi a plecat c\tre Austria. Imediat dup\ aceea s-a aflat c\ Judec\toria Suceava a mai emis un mandat de executare a unei pedepse de doi ani de `nchisoare, sentin]\ r\mas\ definitiv\ din anul 2004 prin care omul de afaceri sucevean a fost condamnat pentru instigare la evaziune fiscal\ [i infrac]iunea de folosire cu rea credin]\ ale bunurilor sau creditului societ\]ii comerciale.
Reprezentan]ii instan]ei sucevene au explicat atunci c\ Severin Tcaciuc a fost extr\dat din Austria (unde a stat mai mul]i ani, pun=ndu-se la ad\post de justi]ia rom=neasc\) `n luna august a anului 2009, doar pentru un singur mandat din cele dou\ emise de Judec\toria Suceava, cel de-al doilea trebuind s\ fie de asemenea pus `n executare.
Pe de alt\ parte, Severin Tcaciuc a cerut anul trecut la Judec\toria Suceava, comasarea a dou\ pedepse cu `nchisoarea pe care instan]ele rom=ne[ti le-au pronun]at `mpotriva sa. Este vorba despre o pedeaps\ de trei ani [i [ase luni de la judec\toria Miercurea Ciuc [i cea de doi ani de `nchisoare de la Judec\toria Suceava, ambele r\mase definitive [i pentru care s-au emis mandate de executare.
Cele dou\ condamn\ri, de trei ani [i [ase luni, respectiv doi ani, r\m=n=nd neexecutate. Cert este c\ afaceristul sucevean poate reintra `n Rom=nia doar dac\ `[i asum\ riscul de a fi din nou `ncarcerat. Pentru c\ intrarea `n ]ar\ este considerat\ renun]are tacit\ la principiul specialit\]ii extr\d\rii, `n momentul `n care ar fi identificat pe teritoriul Rom=niei, el va trebui s\ fie re]inut [i introdus `n penitenciar. (Neculai RO{CA, Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Candidații înscriși pentru admiterea la Colegiul Militar ”Ștefan cel Mare” susțin vineri proba scrisă

Elevii claselor a VIII-a care s-au înscris în vederea admiterii la Colegiul Național Militar ”Ștefan …

No comments

  1. 71.000 lei la 420 masini, asta inseamna o medie de 170 lei aproximativ/ autovehicul. Nu e cam mult? Nu cred sa coste peste 100 lei/ zi la Cumparatura.