Wednesday , September 28 2022

Doua puncte termice vor fi modernizate, `ncep=nd din luna aceasta

500.000 lei au fost alocate de la Ministerul Administra]iei [i Internelor pentru termoficarea din municipiul Suceava, fondurile fiind date `n baza unui program amplu de modernizare a sistemelor de termoficare din ]ar\ n lucr\rile care trebuie s\ `nceap\ sunt la punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4, Prefectura Suceava preciz=nd c\ `n ultimii doi ani au fopst alocate municipiului re[edin]\ de jude] de la Ministerul Administra]iei [i Internelor 13 milioane de lei pentru diverse lucr\ri de termoficare
Ministrului Administra]iei [i Internelor a dat, la finele lunii trecute, un ordin privind alocarea unor sume pentru lucr\ri de investi]ii `n vederea reabilit\rii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic\ a localit\]ilor, conform programului „Termoficare 2006 – 2015 C\ldur\ [i Confort”, jude]ul Suceava av=nd alocat\ suma de 500.000 lei. Banii sunt pentru realizarea obiectivului „Modernizarea sistemului de transport [i distribu]ie energie termic\ – 40 PT [i re]elele termice aferente din municipiul Suceava”.
Astfel, potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, `n perioada imediat urm\toare, se impun interven]ii la punctele termice (PT) Zamca 4 [i Obcini 4 [i circuitul primar aferent acestor puncte termice. ~n alt\ ordine de idei, odat\ cu lucr\rile de repara]ii [i `ntre]inere ce se fac `n perioada reviziei generale se vor face [i lucr\ri de modernizare a celor dou\ puncte termice [i a unor por]iuni din conductele principale de termoficare ce asigur\ transportul de agent termic din CET la punctele termice de pe raza municipiului re[edin]\ de jude]. De altfel, cele dou\ puncte termice fac parte din re]eaua celor 40 care a fost inclus\ `n proiectul de modernizare ini]iat `n 2006 [i care trebuie finalizat p=n\ `n 2015.
„Consecvent politicilor de `mbun\t\]ire a nivelului de trai pentru popula]ie [i ]in=nd cont c\ dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizat\ cu energie termic\ (SACET) este op]iunea strategic\ a Rom=niei, Guvernul Rom=niei a mai alocat, p=n\ `n prezent, suma de 13.000.000 lei pentru obiectivul de investi]ii “Modernizarea sistemului de transport [i destribu]ie energie termic\ – 40PT (puncte termice) [i re]ele aferente din municipiul Suceava””, se arat\ `ntr-o informare a Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava. Astfel, `n anul 2009, s-a mai alocat printr-un ordin de ministru suma de 3,5 milioane lei [i, ulterior, `n acela[i an, tot prin ordin de ministru `nc\ 1,5 milioane lei. ~n cursul anului trecut, printr-un alt ordin de ministru, s-a alocat Sucevei suma de opt milioane de lei, fiind cea mai mare din toate c=te s-au alocat municipiilor din ]ar\ unde exist\ proiecte de modernizare a sistemelor centralizate de termoficare.
Cele 13 milioane de lei alocate `n 2009 [i 2010 au fost necesar\ la decontarea lucr\rilor de „Reabilitare a re]elelor secundare aferente punctelor termice (PT) [i re]elelor circuitului primar `n municipiul Suceava”. Astfel, cu banii respectivi au fost reabilitate p=n\ `n prezent 5,3 kilometri de re]ele din circuitul primar, punctele termice Obcini 1, Zamca 5, Cuza Vod\ 6 [i Tipografie A4, precum [i 12 kilometri de re]ele din circuitul secundar. Beneficiarii acestor lucr\ri sunt estima]i la aproape 20.000 locuitori. (Dan PRICOPE

Vezi si

Grupul Medical Provita deschide la Suceava Clinica NORD, în urma unei investiții de 2,5 milioane de euro 

Deschiderea Nord Suceava vine cu o serie de premiere în regiune, din punct de vedere …