Thursday , February 2 2023

Doua noi proiecte pentru elevi si cadre didactice, `n valoare de 11.000 lei, lansate de Grupul Scolar Dumbraveni

Activit\]ile din cadrul primului proiect vor cuprinde înfiin]area unui cerc de [ah, competi]ii sportive la handbal [i fotbal, precum [i tetratlon N cel de-al doilea proiect se adreseaz\ cadrelor didactice din înv\]\mântul primar, gimnazial [i liceal
Joi, 6 octombrie 2011, la Grupul {colar Dumbr\veni a avut loc lansarea a dou\ proiecte finan]ate de Consiliul Jude]ean Suceava, respectiv proiectul „S\n\tate prin sport” cu o finan]are de 8.000 lei [i Simpozionul Jude]ean „Necesitatea implement\rii metodelor activ-participative în contextul reform\rii sistemului de înv\]\mânt” – edi]ia I, cu o finan]are de 3.000 lei.
Conform profesorului Petru Poenaru- coordonatorul proiectului „S\n\tate prin sport”, ac]iunea a avut ca punct de plecare „necesitatea dezvolt\rii în rândul tinerilor a unui comportament s\n\tos, sportul fiind cel care ar putea s\ le ofere tinerilor o posibilitate de petrecere a timpului liber într-un mod pl\cut [i prin care s\ se evite sedentarismul – boala secolului al XXI-lea.” Activit\]ile din cadrul proiectului vor cuprinde: înfiin]area unui cerc de [ah, competi]ii sportive la handbal [i fotbal, precum [i tetratlon. Competi]iile se vor desf\[ura în parteneriat cu [colile Bucecea, Vl\deni, B\ne[ti [i Todire[ti.
Cel de-al doilea proiect, simpozionul jude]ean, se adreseaz\ cadrelor didactice din înv\]\mântul primar, gimnazial [i liceal care se pot  înscrie la cele trei sec]iuni ale simpozionului: “Metode active [i interactive de predare în înv\]\mântul românesc”, “De la jocul didactic la cercetarea [tiin]ific\”- sec]iune destinat\ cadrelor didactice din înv\]\mântul primar (metode aplicate- descrierea acestora, experimente, materiale utilizate, rezultate, evaluarea activit\]ilor, montaje experimentale, soft educa]ional, proiecte, fi[e de lucru, etc.) [i sec]iunea “Proiectele educative- experien]e de success”.
“Înscrierea se va face prin e-mail [email protected] pân\ la data de  20 noiembrie 2011, pe baza fi[ei de înscriere ce poate fi desc\rcat\ de pe site-ul [colii grupdumbraveni.ro. ~ntr-o societate în care înv\]\mântul este centrat  pe elev, utilizarea metodelor activ-participative face din actul educativ o activitate interesant\ [i atractiv\ pentru elevi”, a declarat coordonatoarea proiectuluui, prof. Ionela Diana Doncean,  consilier educativ `n cadrul Grupului {colar Dumbr\veni.
Directorul adjunct al institu]iei, Mihai Harasim [i-a manifestat speran]a ca ambele proiecte s\ fie de succes [i astfel „s\ sporeasc\ calitatea procesului instructiv-educativ”. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …