Friday , December 8 2023

Doua cazuri de rabie la bovine `n Panaci, la numai sapte zile distanta – situatie fara precedent `n Suceava

Petrea Dulgheru, directorul DSV Suceava, a declarat c\ este vorba despre o situa]ie foarte periculoas\ pentru animale [i pentru popula]ie, explicabil\ prin `nmul]irea num\rului de vulpi `n fondul de v=n\toare al jude]ului n acesta a mai spus c\ st\ `n responsabilitatea organelor silvice s\ se ocupe de s\n\tate fondului [i s\ organizeze v=n\tori pentru remedierea rapid\ a situa]iei, care poate, altfel, sc\pa de sub control
Direc]ia Sanitar-Veterinar\ se confrunt\ cu o situa]ie f\r\ precedent `n ceea ce prive[te cazurile de bovine depistate cu rabie de la `nceputul anului [i, `n special, `n ultimele dou\ s\pt\m=ni `n jude]ul Suceava. Petrea Dulgheru (foto), directorul DSV, a declarat ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\, c\ numai `n ultimele [apte zile au fost gestionate dou\ cazuri de rabie `n comuna Panaci, ceea ce indic\ o situa]ie deosebit de `ngrijor\toare. “Ieri sear\ (joi, n.r.) am fost personal la Panaci, unde s-a suspicionat un caz de rabie la o bovin\ cu comportament anormal. Animalul a fost sacrificat, iar `n cursul nop]ii au fost efectuate analize pe capul de vac\ adus la laborator, confirm=ndu-se `mboln\virea. Este o situa]ie foarte periculoas\, `n special pentru c\ este a doua vac\ sacrificat\ din aceast\ cauz\ `n decurs de o s\pt\m=n\ [i pentru c\ sunt oameni care au intrat `n contact cu animalul bolnav”, a declarat directorul DSV. Comportamentul anormal al bovinei a fost semnalat de Drago[ Apetrei, st\p=nul acesteia. Cele trei persoane care au intrat `n contact cu vaca turbat\ au fost trimise la Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava pentru analize [i tratament, fiind necesar\ interven]ia medicamentoas\ la un timp c=t mai scurt pentru a nu fi pus\ `n pericol via]a acestora. De asemenea, angaja]ii DSV au incinerat cadavrul bovinei [i au efectuat dezinsec]ia locuin]ei familiei Apetrei.
Directorul DSV a atras aten]ia asupra faptului c\ rabia reprezint\ un pericol important at=t pentru animalele s\lbatice, c=t [i pentru cele domestice [i pentru oameni. “Persoanele care de]in animale trebuie s\ fie atente la orice semn de boal\. Simptomatologia la bovine este destul de [tears\, manifestat\ `n general prin agita]ie [i o salivare anormal\, dar de multe ori pot muri `nainte s\ fie evident c\ sunt bolnave. Acest lucru nu este `n regul\, pentru c\ ne putem trezi cu un num\r mare de oameni bolnavi c=nd carnea respectiv\ ajunge `ntr-un fel sau altul s\ fie consumat\. La cele cinci bovine sacrificate de la `nceputul anului a fost vorba despre o ton\ de carne curat\, deci v\ pute]i imagina ce se putea `nt=mpla dac\ ajungea `n consum”, a mai spus Dulgheru. Pe l=ng\ riscul pe care `l reprezint\ pentru s\n\tatea animalelor [i a popula]iei, rabia mai presupune [i pierderi financiare. Pre]ul unei vaci ajunge p=n\ la 25 milioane lei vechi, iar incinerarea mai presupune o cheltuial\ de 17-18 milioane. Pentru cei care semnaleaz\ Direc]iei animalele posibil infectate, dac\ rabia este confirmat\, costurile sunt suportate din bugetul de stat. Pe de alt\ parte, dac\ situa]ia este anun]at\ veterinarilor dup\ moartea animalului, cheltuielile trebuie suportate de proprietar.
N Cei care gestioneaz\ fondul de v=n\toare ar trebui s\ ia m\suri pentru reducerea num\rului de vulpi
Cele dou\ cazuri din comuna Panaci, puse al\turi de alte trei care au fost depistate de la `nceputul anului `n Poiana Stampei, Cacica [i Bune[ti, confirm\ faptul c\ rabia este problema principal\ cu care se confrunt\ DSV Suceava. Situa]ia este explicat\ prin faptul c\ a crescut semnificativ num\rul de vulpi `n jude], principalele purt\toare ale acestei boli. Num\rul vacilor care au fost sacrificate este, de altfel, egal cu cel al cadavrelor de vulpi aduse `n laboratoarele DSV Suceava, pentru care s-a confirmat de fiecare dat\ rabia. Din aceast\ cauz\, Petrea Dulgheru este decis s\ fac\ o propunere legislativ\ Centrului Local de Combatere a Bolilor, propunere care `i prive[te pe cei care gestioneaz\ fondul de v=n\toare `n jude]ul Suceava. “Ace[tia ar trebui pu[i s\ pl\teasc\ cheltuielile implicate de incinerarea animalului bolnav [i s\ desp\gubeasc\ persoanele `n cauz\. ~n acest mod ar fi mai motiva]i s\ aib\ grij\ de fondul de v=n\toare, s\ organizeze v=n\tori pentru reducerea num\rului de vulpi, care pot contamina [i alte animale s\lbatice”, a precizat Dulgheru. Tot `n decursul acestui an un c=ine, un jder [i un dihor au mai fost depista]i cu rabie. Nu numai vulpile s-au `nmul]it excesiv, ci [i jderii. Proteja]i prin lege p=n\ nu demult, la momentul actual ace[tia au ajuns [i `n podurile caselor, motiv pentru care directorul DSV este decis s\ fac\ un memoriu, pentru ca situa]ia s\ fie remediat\.
Dulgheru `i sf\tuie[te pe suceveni s\ nu aib\ re]ineri atunci c=nd suspicioneaz\ rabie la animalele pe care le `ngrijesc. Cadavrele de vulpi sau alte animale s\lbatice ar trebui aduse la laboratoarele DSV. De asemenea, carnea de v=n\toare nu ar trebui consumat\ f\r\ avizul DSV, date fiind cele trei cazuri de trichineloz\ `nregistrate la mistre]i v=na]i `n Pinu Bro[teni, Berchi[e[ti [i Valea Putnei. “Exist\ sanc]iuni severe pentru cei care consum\ sau pun `n v=nzare carne neexaminat\. Pe de alt\ parte, sucevenii nu trebuie s\ se fereasc\ s\ anun]e din timp, cum s-a mai `nt=mplat, pentru c\ altfel costurile nu vor mai fi acoperite de stat”, a mai spus directorul DSV.
Cazurile tot mai multe de rabie care `mp=nzesc jude]ul au [i o alt\ explica]ie pe l=ng\ `nmul]irea excesiv\ a vulpilor. Este vorba despre faptul c\ DSV nu mai poate s\ vaccineze animalele din zona `n care este depistat un caz, a[a cum se `nt=mpla `nainte, situa]ie justificat\ prin ra]iuni financiare. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Mașină oprită de polițiști cu banda cu țepi, la Cârlibaba. Șoferul fugea pentru că avea ITP-ul și RCA-ul expirate 

În seara de  5 decembrie 2023, în jurul orei 23:00, pe raza satului Valea Stânei, …