Sunday , December 4 2022

Dosarul FBORB a fost pus pe rol la Curtea de Apel Cluj

Primul termen fixat este 16 septembrie 2011 n dosarul a fost trimis `n prim\var\ spre rejudecare la instan]a clujean\ de c\tre ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, dup\ ce la instan]ele anterioare magistra]ii au dat dreptate Funda]iei Fondului Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei care primise astfel `n proprietate 166.000 de hectare de p\dure, drumuri forestiere, cl\diri [i alte acareturi reprezent=nd partea cea mai valoroas\ a avu]iei administrate de Direc]ia Silvic\ Suceava
Curtea de Apel Cluj a introdus, `n sf=r[it, pe rol dosarul 1162/1/2010, ce are ca obiect revendicarea imobiliar\ formulat\ de Funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei pentru care `n luna martie a acestui an s-a dispus de c\tre ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie trimiterea spre rejudecare la instan]a clujean\. Dosarul a fost `nregistrat `n data de 1 iunie a.c. iar primul termen de judecat\ a fost stabilit pentru data de 16 septembrie 2011. Conducerea Direc]iei Silvice Suceava nu era `nc\ la curent ieri cu nou\t\]ile survenite `n evolu]ia acestui complex dosar imobiliar astfel `nc=t a evitat s\ comenteze noua situa]ie. Se [tie  c\, la sf=r[itul lunii martie a acestui an, ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri ca dosarul FBORB s\ fie trimis spre rejudecare, `n faza de apel, la Curtea de Apel Cluj. Aceasta `nseamn\ c\ toate probele administrate anterior au fost luate `n considerare de magistra]ii ~naltei Cur]i au fost analizate, dup\ mai multe am=n\ri consecutive ale termenului de pronun]are iar solu]ia dat\ ar trebui s\ fie acceptat\ de ambele p\r]i. Statul rom=n, prin Regia Na]ional\ a P\durilor Romsilva prin Direc]ia Silvic\ Suceava, pe de o parte, funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina, pe de alt\ parte. Solu]ia dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]iea reprezentat o gur\ de oxigen important\ pentru cei care ap\r\ `n instan]\ interesele statului `n fa]a funda]iei FBORB `n condi]iile `n care la instan]ele anterioare, cum am spus, solu]iile au fost date `n favoarea acestei funda]ii.
N [ase luni necesare Instan]ei Supreme pentru a decide trimiterea spre rejudecare, alte [ase luni necesare pentru studierea dosarului, la Curtea de Apel Cluj
~n toamna anului trecut, Instan]a Suprem\ a  dispus o am=nare a recursului `naintat de reprezentan]ii statului, p=n\ pe data de 1 martie 2011, accept=ndu-se administrarea de probe, pentru p\r]ile aflate `n litigiu. La acea dat\ s-a dat o nou\ am=nare, petru 8 martie a.c. dup\ care ICCJ a oferit o a trei am=nare, pentru 15 martie, timp necesar pentru analiza tuturor documentelor depuse `n dosar de p\r]i. Solu]ia dat\ `n cele din urm\ nu a  mul]umit pe deplin nici Direc]ia Silvic\ Suceava, care ar fi dorit o trimitere `n rejudecare la instan]a de fond, dar nici pe exponen]ii funda]iei FBORB, care ar fi dorit o consfin]ire a deciziei date de Curtea de Apel Timi[oara unde, vara trecut\ au avut c=[tig de cauz\. P=n\ `n acest moment nu este cunoscut\ motivarea sentin]ei dat\ de ~nalta Curte de Casa]ie dar este de a[teptat ca, `n condi]iile `n care la Curtea de Apel Cluj dosarul a reintrat pe rol iar primul termen de judecat\ a fost fixat, este drept, la `nceputul toamnei, aceasta a fost redactat\ ori se afl\ `ntr-o faz\ final\ a redact\rii.
N b\t\lia se d\ pentru o avere evaluat\ contabil la peste 3,5 miliarde de euro
~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a dispus `n data de 9 noiembrie 2010 suspendarea execut\rii sentin]ei Cur]ii de Apel Timi[oara, prin care funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei urma s\ primeasc\ `n proprietate peste 166.000 de hectare de teren cu vegeta]ie forestier\, drumuri forestiere, c\ldiri civile [i industriale, administrate acum de Direc]ia Silvic\ Suceava. La Curtea de Apel Cluj, se va stabili cine va administra `n viitor o avere evaluat\ dup\ registrele contabile la peste 3,5 miliarde de euro [i care  pentru al]ii este considerat\ ca o bog\]ie inestimabil\.
Tribunalul Suceava a admis, la mijlocul lunii martie 2007, o cerere a Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina (FBOB) privind retrocedarea unei suprafe]e de p\dure [i obliga RNP, Direc]ia Silvic\ Suceava [i statul român, prin Ministerul de Finan]e, s\ pun\ la dispozi]ia FBOB o suprafa]\ de 166.613 de hectare. Ulterior, Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis str\mutarea cauzei la Curtea de Apel Timi[oara. Comisia jude]ean\ de fond funciar Suceava [i-a declinat, în data de 7 aprilie 2006, competen]a de solu]ionare a cererii Funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei privind restituirea unei suprafe]e de aproximativ 192.000 de hectare de p\dure motivând c\ nu face obiectul Legii 1/2000 a fondului funciar [i al Legii 247/2005 a propriet\]ii. Potrivit unei note prezentate în sus]inerea motiv\rii, Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a avut, de la înfiin]are, doar drept de administrare asupra terenurilor forestiere, [i nu de proprietate, fiind o funda]ie înfiin]at\ de stat. Unit\]ile de cult din jude]ul Suceava au primit, în anul 2004, în proprietate, potrivit Legii fondului funciar, câte 30 de hectare de terenuri cu vegeta]ie forestier\, suprafa]a total\ cu care Biserica Ortodox\ din Bucovina a fost pus\ în posesie fiind de peste 15.000 de hectare. Ulterior, în noiembrie 2004, printr-o Ordonan]\ de Urgen]\ emis\ de fostul Guvern, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a fost împropriet\rit\ cu 90.000 de hectare de p\dure, dar legea de aprobarea a acestei ordonan]e a fost considerat\ neconstitu]ional\ de Curtea Constitu]ional\. Cererea Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor privind acordarea, de c\tre Guvern, Funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a statutului de funda]ie de utilitate public\ a fost respins\ în 2008, pe motiv c\ aceasta ac]ioneaz\ doar în numele unei persoane juridice, [i nu pentru realizarea unui interes public general. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …