Saturday , December 3 2022

Dosare pentru contractare respinse de CAS

~n cursul zilei de ieri a fost publicat\ lista dosarelor de contractare respinse de CAS Suceava n furnizorii de servicii medicale pot depune contesta]ii cel t=rziu luni, urm=nd ca a doua zi acestea s\ fie solu]ionate n motivele cele mai frecvente sunt lipsa certificatului fiscal [i a dovezii contribu]iei la Fondul S\n\tate
CAS Suceava a finalizat prima etap\ a evalu\rii dosarelor depuse de furnizorii de servicii medicale `n vederea contract\rii pentru anul 2011, cu excep]ia furnizorilor de servicii paraclinice, care vor fi evalua]i [i pe teren de comisii de specialitate p=n\ la data de 22 iunie. ~n cursul zilei de ieri, lista dosarelor respinse a fost f\cut\ public\, urm=nd ca p=n\ pe 21 iunie CAS s\ rezolve eventualele contesta]ii.
Pe sectorul medicin\ dentar\ au fost respinse 13 dosare, dintre care patru pentru lipsa dovezii pl\]ii la zi a contribu]iei la Fondul S\n\tate, iar restul pentru lipsa certificatului fiscal. Pe sectorul recuperare-reabilitare a s\n\t\]ii `n ambulatoriu au fost respinse 3 dosare, `n condi]iile `n care 10 astfel de unit\]i func]ioneaz\ la momentul actual la nivelul jude]ului pe acte adi]ionale.
Patru medici de familie au dosarele respinse din cauza lipsei dovezii pl\]ii la zi a contribu]iei la Fondul S\n\tate, din Marginea, Suceava, Liteni [i Hinte[ti. Un altul din Crucea a fost repsins cu justificarea c\ nu are asistent medical angajat al cabinetului medical individual.
Pentru lipsa certificatului de atestare fiscal\ a fost respins [i dosarul unei farmacii din jude], dar [i dosarul Spitalului Or\[enesc Gura-Humorului. Acela[i motiv st\ la baza respingerii a opt furnizori de dispozitive medicale.
~n ceea ce prive[te sectorul de investiga]ii paraclinice, cuprinz=nd analize medicale [i radiologie, dou\ laboratoare au fost respins din cauza faptului c\ programul de lucru al medicilor este mai mic de o norm\ pe zi. Alte dou\ laborator de radiologie a fost respins din cauza lipsei avizului de utilizare [i a buletinului de verificare periodic\, precum [i a autoriza]iei CNCAN. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …