Wednesday , April 17 2024

Dorneanul care a strabatut pe jos toata România se pregateste pentru ocolul pmântului

N Mirel Magop, din Vatra Dornei, a traversat toate cele 321 de ora[e ale ]\rii n el a f\cut o pasiune din mersul pe jos dup\ ce amenzile la tren s-au scumpit n “~ntr-o c\l\torie caut amestecul acela care s\ `]i dea sentimentul de fericire, `mplinire [i de autoperfec]ionare, totodat\”,ne-a spus dorneanul

La cei 41 de ani, Mirel Magop din Vatra Dornei a str\b\tut  11.620 km [i a poposit `n 321 de ora[e. Dorneanul e mul]umit c\ a terminat `n trei ani turul României cu bine [i se preg\te[te pentru ocolul p\mântului. A plecat la Paris s\-[i aprofundeze cuno[tin]ele de francez\. Mai mult, Mirel Magop a solicitat sprijinul Ambasadei Rom=niei din Paris pentru a deschide o expozi]ie personal\ de fotografie cu imagini adunate `n timp ce a str\b\tut toat\ Rom=nia. Apoi va pleca `n Anglia [i Spania. C\l\torul ne-a spus c\ atunci când va da startul acestei expedi]ii va ocoli România sus]in=nd c\ nu a primit sprijin de la autorit\]I, iar expedi]ia `n jurul lumii va dura zece ani. Totodat\, el s-a `nscris la Facultatea de Jurnalism, dup\ ce un amic i-ar fi sugerat c\ are veleit\]i de ziarist.
C\l\toria sa a `nceput pe 27 aprilie 2007, punctul de plecare a fost ora[ul One[ti, iar de atunci a vizitat, pe jos, toate ora[ele ]\rii de la One[ti [i s-a `ncheiat pe 9 august la Negre[ti. A plecat la drum f\r\ o preg\tire prea mare, un cort, un rucsac [i ceva b\nu]i. B\rbatul a purtat cu el un carnet, unde a `nsemnat fiecare ora[ prin care a trecut. Dup\ ce a mers prin toate ora[ele din ]ar\, a scris [i o carte „TORRO” adic\ „Turul ora[elor din România” `n care a detaliat despre aventurile sale [i despre oamenii pe care i-a `ntâlnit. Prin toate ora[ele pe care le-a str\b\tut a f\cut poze [i imagini care pot fi v\zute `n cartea sa.
Mirel Magop a f\cut o pasiune din mersul pe jos dup\ ce amenzile la tren s-au scumpit. „~mi pl\cea s\ c\l\toresc,s\ v\d ]ara [i când ajungeam acas\ la c`teva zile, po[ta[ul venea cu amenzile. Când s-a f\cut amenda de 10 ori mai mare decât biletul, am luat-o pe jos [i am v\zut c\ e bine [i c\ e o boal\, scoteam bilet pân\ nu mai aveam bani, [i vroiam s\ mai v\d locuri”, ne-a povestit b\rbatul. Un prieten mi-a recomandat s\ fac ceva mai concret cu aceast\ pasiune. Prietenii, [tiindu-mi pasiunea de a merge pe jos, de a cunoa[te locurile [i oamenii, mi-au spus `ntr-o zi s\ fac ceva pentru a o fructifica”, ne-a dest\inuit Mirel Magop. A fost dintotdeauna pasionat de c\l\torii [i de experien]e rezultate `n urma acestora. Ca adolescent era pasionat de geografie. „~mi place mult s\ c\l\toresc, s\ vizitez – puncte de atrac]ie, evenimente, istoria [i cultura locului, spiritul locuitorilor, c=teva cuvinte `n limba str\in\ respectiv\, feluri de m=ncare [i b\utur\ specifice. ~mi place s\ urm\resc emisiuni de c\l\torie pe Travel Channel, s\ citesc reviste si site-uri de c\l\torie. ~ntr-o c\l\torie caut amestecul acela care s\ `]i dea sentimentul de fericire, `mplinire [i de autoperfec]ionare totodat”, sus]ine dorneanul.
~n trei ani a str\batut 321 de ora[e, f\r\ a avea vreun mijloc de transport, iar m\rturie pentru faptul c\ a poposit prin toate ora[ele stau „[tampilele puse pe caietul de `nsemn\ri” [i fotografiile sale. „Am plecat cu gândul c\ voi vizita cele 273 de ora[e pe care le [tiam `n cel mult un an, dar pe drum am realizat c\ s-au mai f\cut ora[e noi [i astfel acum sunt 321. Asta m-a cam dat peste cap, `ns\ nu m-a descurajat. Dac\ `mi ie[eau `n cale obiective turistice nu le-am ignorat. ~n multe locuri eram confundat cu un strain, dar majoritatea au fost mira]i [i pu]in nedumeri]i `n leg\tur\ cu scopul meu”, ne-a spus dorneanul.
Fiecare experien]\ a fost important\ pentru Mirel Magop, care a trecut [i prin momente nepl\cute. La Ploie[ti, i-au fost furate cortul [i aparatul foto. A mers mai departe [i nu a renun]at la c\l\toria sa. Anul trecut, la Baia Mare, era s\ fie `mpu[cat de solda]ii unei unit\]i militare. „Am crezut c\ este teren de fotbal [i mi-am scos sacul de dormit s\ trag un pui de somn. Nici bine n-am a]ipit c\ m-am trezit `nconjurat de militari `narma]i pân\-n din]i care urlau la mine“, ne spune Mirel Magop, care nimerise pe terenul unei unit\]I militare. Un accident destul de serios l-a `mpiedicat `ns\, pe c\l\tor s\ mai plece la drum. Era vorba de dou\ vertebre rupte, fiind nevoit, pentru mai bine de un an s\ stea acas\. Dup\ vindecare, `n 2009, mai exact pe 19 martie, repus pe picioare [i cu agoniseala de peste an hoinarul a plecat, din nou, la drum. Ultimul ora[ vizitat a fost pe 9 august 2010, Negre[ti – fiind punctul  final al c\l\toriei.
N Vrea s\ fac\ `nconjurul lumii
„Am plecat `n c\utarea acelei «eterne [i fascinante Românii» de care spune toat\ lumea, dar pot s\ v\ zic c\ am g\sit o ]ar\, superb\, cu oameni fascinan]i tocmai prin ceea ce-i diferen]iaz\. Peisajul de munte este inedit, mai ales pe acolo pe unde trece [i o ap\. Sunt zone de munte care ar trebui propuse pentru cele mai frumoase locuri din lume. Apusenii, Obcinile Bucovinei sau F\g\ra[ul bat de departe mun]ii din Elve]ia `n unele zone domin\ sinceritatea, `n altele rezerva [i b\nuiala, iar `n altele buna-voin]\. Per ansamblu, `ns\, totul a fost minunat, oamenii m-au ajutat foarte mult, m-au primit `n casele lor, mi-au oferit m=ncare, un pat [i o vorb\ bun\. Am fost `ntâmpinat, peste tot, cu bra]ele deschise”. Dorneanul e mul]umit c\ a terminat turul României cu bine [i se preg\te[te pentru ocolul p\mântului. A plecat la Paris s\-[i aprofundeze cuno[tin]ele de francez\. Apoi va pleca `n Anglia [i Spania. „O perioad\ voi sta la Paris s\-mi perfec]ionez limba francez\, [i voi pleca apoi, `n alte dou\ ]\ri Anglia [i Spania. Cele trei limbi sunt foarte importante [i sper s\ m\ descurc `n orice ]ar\ când voi da startul `nconjurului lumii”.
“~n anul 1910, o funda]ie din Paris a oferit 100.000 franci francezi, pentru cine termin\ primul 100.000 de kilometri. Consolarea mea a fost c\ a fost un câ[tigator român, Dumitru Dan, astfel avem un campion mondial, performan]a sa nu a fost dep\[it\ pân\ acum, performan]\ ce a fost stabilit\ `n [ase ani. P\rerea mea e c\ mijlocul de monitorizare din acea perioad\ nu a fost destul de exact. Asta nu diminueaz\ efortul marelui globtrotter, urma[ demn a lui badea Câr]an. Dan a reu[it performan]a de a termina primul cei circa 100.000 km, pe care i-a parcurs în 6 ani de zile, între 1910 – 1916. El a fost singurul român care a terminat competi]ia, ceilal]i trei tineri rom=ni Paul Pârvu, Gheorghe Negreanu [i Alexandru Pascu au decedat în timpul c\l\toriei. Cei patru erau studen]i la Universitatea din Sorbona. Ei au plecat la drum pe data de 1/14 aprilie 1910, pornind din Bucure[ti pe jos spre Bra[ov, apoi spre Budapesta [i mai departe pân\ la Paris, locul de unde s-a dat startul cursei. Buzoianul Dumitru Dan a fost singurul român care a terminat. Performan]a sa a r\mas neegalat\, fiind înscris în Cartea Recordurilor. C\l\toria l-a purtat pe 5 continente (cu excep]ia Antarctidei), peste 3 oceane, prin 76 de ]\ri [i prin peste 1.500 de ora[e. A rupt 497 perechi de opinci [i 28 de costume na]ionale. Vreau s\ dobor recordul ob]inut de Dumitru Dan”, ne-a mai dest\inuit Mirel Magop. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …