Saturday , December 3 2022

Doi patroni suceveni, condamnati la c=te trei ani de `nchisoare cu suspendare pentru o evaziune de 150.000 euro

Constantin Jauc\ [i Adin Todiri]\ Cojocariu au fost condamna]i fiecare la c=te o pedeaps\ de trei ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de evaziune fiscal\ n cei doi sunt obliga]i s\ achite statului rom=n [i suma de 473.387 lei, reprezent=nd TVA, impozit pe venit [i accesorii
Dup\ ce au ]epuit statul cu aproximativ 150.000 de euro, patronii de la CISO GROUP SRL Mihoveni [i-au aflat pedepsele. Tribunalul Suceava i-a condamnat pe Constantin Jauc\ [i Adin Todiri]\ Cojocariu la c=te trei ani de `nchisoare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de evaziune fiscal\. De asemenea, pentru participa]ie improprie la s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, instan]a i-a mai condamnat la o alt\ pedeaps\, de un an [i [ase luni de arest. Cele dou\ pedepse au fost contopite, rezultanta fiind de trei ani. Cei doi nu vor trebui s\-[i petreac\ nicio zi `n spatele gratiilor, deoarece judec\torii au dispus suspendarea sub supraveghere a execut\rii pedepsei, fiind stabilit un termen de `ncercare de [ase ani.
De men]ionat c\ inculpa]ii sunt obliga]i, de asemenea, [i la plata de desp\gubiri. Astfel, ace[tia au de achitat `n solidar suma de 473.287 p\r]ii civile Statul Rom=n – ANAF – prin mandatar DGFP Suceava, reprezent=nd accesorii TVA, impozit pe profit [i accesorii impozit pe profit, la care se vor ad\uga [i accesoriile fiscale aferente acestei sume globale, pân\ la data achit\rii integrale a debitului.
Decizia Tribunalului Suceava nu este definitiv\, put=nd fi atacat\ cu apel, `n termen de zece zile de la pronun]are.
Cei doi au fost trimi[i `n judecat\ pe data de 31 august 2011 de c\tre procurori ai Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava.
~n sarcina inculpa]ilor s-a re]inut, `n calitate de administratori [i asocia]i ai SC CISO GROUP SRL Mihoveni, `n perioada februarie – octombrie 2008, au executat lucr\ri de construc]ii c\tre SC Deichman Comercializare ~nc\l]\minte SRL Bucure[ti [i SC Suceava Shopping City SRL, pentru care au emis 5 facturi fiscale [i respectiv 18 facturi fiscale, pe care nu le-au eviden]iat `n actele contabile ale societ\]ii, precum [i veniturile realizate. ~n acest fel s-au sustras de la plata impozitului pe profit `n sum\ de 273.551 lei, plus major\ri de `ntârziere de 90.994 lei [i a TVA `n sum\ de 148.499 lei, [i de 108.842 lei. Apoi, `n luna ianuarie 2009, l-au determinat pe numitul Constantin M. la sustragerea de la efectuarea verific\rilor financiare prin declararea fictiv\ a sediului SC CISO GROUP SRL, concomitent cu `nstr\inarea c\tre Constantin M. a societ\]ii f\r\ ca acesta s\ se afle `n cuno[tin]\ de cauz\, având convingerea c\ `nscrisurile pe care le-a semnat reprezentau contractul s\u de munc\, Constantin M. comi]ând astfel fapta f\r\ vinov\]ie. (P. BONDAR)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …