Friday , September 17 2021

Doi lupi impuscati pe fondurile de vanatoare din Brosteni si Vatra Dornei

Pe fondurile de v=n\toare din Bro[teni [i Vatra Dornei au fost `mpu[ca]i zilele trecute, doi lupi. {eful Biroului de V=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice, Cristian Tomniuc a declarat c\ un exemplar a fost v=nat de personalul silvic iar cel de-al doilea de v=n\tori nem]i `n cadrul unor partide de v=n\toare organizate de institu]ia silvic\. Cota de recoltare pentru acest sezon care se va `ncheia pe 31 martie este de 17 lupi. Cele dou\ exemplare au c\zut `n c\tarea pu[tii la v\n\toare la p=nd\ [i respectiv, goan\.
Potrivit silvicultorilor, popula]ia de lupi a `nceput s\ reprezinte  o problem\, atât pentru zona noastr\, cât [i pentru alte zone, `n condi]iile `n care num\rul acestora a crescut  [i au ajuns s\ fac\ pagube în rândul animalelor din p\dure. Raza de mi[care dup\ hran\ a lupului este chiar [i de 40 kilometri într-o noapte, pe timpul verii. ~nmul]irea lupilor `n exces poate duce decimarea altor specii de animale `nc=t este nevoie de men]inerea unui echilibru `n habitate. Au fost cazuri c=nd din cauza lipsei hranei, haite de lupi au coborat `n sate atac=nd st=nele de oi. Ace[tia pot face pagube chiar [i în gospod\riile oamenilor, pe timp de iarn\, cea mai afectat\ zon\ de la noi din jude]e fiind Bro[teniul.
Taxa de  organizare a unei partide de vân\toare este de 50 de euro iar pentru un asemenea exemplar `mpu[cat taxa se ridc\ la 500 de euro.  De men]ionat c\, fiind o specie ocrotit\ de lege, lupul nu poate fi `mpu[cat dec=t printr-o derogare de la lege. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Cum îți asiguri un preț fix la electricitate timp de 12 luni pentru casa ta (P)

Anul acesta a venit cu schimbări importante pe piața de energie electrică, în contextul liberalizării  …