Thursday , February 2 2023

Doi lupi impuscati pe fondurile de vanatoare din Brosteni si Vatra Dornei

Pe fondurile de v=n\toare din Bro[teni [i Vatra Dornei au fost `mpu[ca]i zilele trecute, doi lupi. {eful Biroului de V=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice, Cristian Tomniuc a declarat c\ un exemplar a fost v=nat de personalul silvic iar cel de-al doilea de v=n\tori nem]i `n cadrul unor partide de v=n\toare organizate de institu]ia silvic\. Cota de recoltare pentru acest sezon care se va `ncheia pe 31 martie este de 17 lupi. Cele dou\ exemplare au c\zut `n c\tarea pu[tii la v\n\toare la p=nd\ [i respectiv, goan\.
Potrivit silvicultorilor, popula]ia de lupi a `nceput s\ reprezinte  o problem\, atât pentru zona noastr\, cât [i pentru alte zone, `n condi]iile `n care num\rul acestora a crescut  [i au ajuns s\ fac\ pagube în rândul animalelor din p\dure. Raza de mi[care dup\ hran\ a lupului este chiar [i de 40 kilometri într-o noapte, pe timpul verii. ~nmul]irea lupilor `n exces poate duce decimarea altor specii de animale `nc=t este nevoie de men]inerea unui echilibru `n habitate. Au fost cazuri c=nd din cauza lipsei hranei, haite de lupi au coborat `n sate atac=nd st=nele de oi. Ace[tia pot face pagube chiar [i în gospod\riile oamenilor, pe timp de iarn\, cea mai afectat\ zon\ de la noi din jude]e fiind Bro[teniul.
Taxa de  organizare a unei partide de vân\toare este de 50 de euro iar pentru un asemenea exemplar `mpu[cat taxa se ridc\ la 500 de euro.  De men]ionat c\, fiind o specie ocrotit\ de lege, lupul nu poate fi `mpu[cat dec=t printr-o derogare de la lege. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Camion cu remorcă, în valoare de 30.000 de euro, confiscat pentru că transporta 15 metri cubi de rumeguș fără acte

Zilnic, polițiștii suceveni  efectuează acțiuni cu efective sporite pentru prevenirea delictelor silvice și activităților ilicite …