Friday , September 22 2023

Doi elevi si doi profesori cu rezultate exceptionale la competitii internationale ar putea deveni cetateni de onoare ai municipiului Falticeni

N este vorba de o elev\ medaliat\ la olimpiada interna]ional\ de astronomie [i astrofizic\, de un elev medaliat la olimpiada de geografie, un profesor care este coordonator al lotului olimpicilor la astronomie [i un alt profesor care se ocup\ de preg\tirea elevului medaliat la olimpiada de geografie n proiectul de hot\r=re va fi supus dezbaterii `n [edin]a Consiliului Local F\lticeni care va avea loc cu dou\ zile `nainte de Cr\ciun

Consiliul Local F\lticeni va dezbate, `n [edin]a de joi, 23 decembrie, un proiect de hot\râre pentru acordarea titlului de Cet\]ean de Onoare al municipiului F\lticeni unor oameni care, prin prestan]a lor profesional\ [i moral\, au f\cut cinste acestui ora[. Este vorba despre doi elevi [i doi profesori care, prin rezultatele lor deosebite au contribuit la `mbun\t\]irea imaginii `nv\]\m=ntului din F\lticeni.
Astfel, eleva Iustina Cr\ciun, n\scut\ `n F\lticeni, la data de 31 octombrie 1995, este elev\ a Colegiului Tehnic „Mihai B\cescu” din F\lticeni [i a absolvit clasele V-VIII cu media general\ zece, a promovat admiterea la colegiu cu cea mai mare not\ `n jude]ul Suceava, nota zece. Ea a ob]inut locul III [i medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de Astronomie [i Astrofizic\ edi]ia 2010, `n Ukraina. Elevul Constantin Popa s-a n\scut la data de 12 noiembrie 1993, `n F\lticeni [i este elev `n clasa a XI-a la Colegiul Na]ional „Nicu Gane” din localitate. A participat f\r\ nici o prezen]\ anterioar\ `n competi]ii de mai mic\ anvergur\, la Olimpiada interna]ional\ de geografie pentru juniori edi]ia 2009 `n Mexic. Pe baza rezultatelor ob]inute a fost selec]ionat, de[i nu avea `nc\ v=rsta, `n lotul na]ional de olimpici la geografie. La edi]ia din 2010 – Taipei a Olimpiadei Interna]ionale de Geografie a ob]inut locul III [i medalia de bronz.
O a treia propunere pentru acordarea titlului de Cet\]ean de Onoare al municipiului F\lticeni este cea pentru profesor doctor Petru Cr\ciun, n\scut la 3 aprilie 1968, `n municipiul Roman din jude]ul Neam], membru al corpului didactic al Colegiului Agricol F\lticeni, activ=nd `n acela[i timp ca profesor coordonator al lotului olimpic na]ional de astronomie. La edi]ia Olimpiadei Interna]ionale de Astronomie [i Astrofizic\, edi]ia Iran – 2009 lotul na]ional rom=n a ob]inut dou\ medalii de aur, dou\ medalii de argint [i una de bronz. La edi]ia Beijing – 2010 acest lot de elevi a ob]inut dou\ medalii de aur, o medalie de argint [i dou\ de bronz. Rezultatele cumulate au situat Rom=nia pe locul I `n Europa [i pe locul II `n lume.
Cea de-a patra propunere este pentru profesor doctor Marcel Porof, n\scut la data de 7 august 1963, `n comuna boto[\nean\ Tru[e[ti. Este director al Clubului Copiilor [i Elevilor din F\lticeni [i, de trei ani, se ocup\ de preg\tirea elevului Constantin Popa. Potrivit ini]iatorilor proiectului de hot\r=re, profesorului doctor Marcel Porof `i revine meritul de a fi descoperit [i consolidat talentul elevului s\u despre care spune c\ „va fi cu certitudine nr. 1 la urm\toarele competi]ii”. Lotul Rom=niei participant la Olimpiada de la Taipei s-a clasificat pe locul II `n lume la punctajul pe na]iuni, „pierz=nd dintr-un absurd motiv birocratic locul I”, dup\ cum spun ini]iatorii poriectului de hot\r=re. „Consider\m aceast\ propunere ca pe o recunoa[tere fireasc\ a meritelor celor ce sus]in prin propria str\danie numele ilustru al [colii f\lticenene fa]\ de care [i noi, consilierii locali, nutrim respect [i considera]ie”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al ini]iatorilor acestui proiect de hot\r=re, consilierii locali social democra]i f\lticeneni Gheorghe C\t\lin Coman, Maria L\cr\mioara Grigoriu, Maria Dulgheriu, Eugen Mogo[, Sabin Ghilea, Liviu Grigora[, Ion Corduneanu, Gheorghe Negur\ [i Gabriel Matei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

În prima parte a lui 2024 încep lucrările la drumul din Ulma spre frontiera cu Ucraina

Nu mulți constructori doresc să refacă un drum spre un punct de trecere al frontierei. …