Saturday , December 10 2022

Doi dintre barbatii arsi `n explozia de la Slobozia au murit

Asear\ t=rziu [i ieri diminea]\, la Spitalul de Ar[i din Bucure[ti, au `ncetat din via]\ Toader Pribeagu de 56 de ani [i Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 de ani, muncitorii care au suferit cele mai puternice arsuri `n accidentul de munc\ de joi diminea]\, produs la fabrica de procesare a cauciucurilor apar]in=nd firmei Super Mag Imperial n cercet\rile `n acest caz se desf\[oar\ sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, fiind `ntocmit dosar penal sub comiterea infrac]iunilor de accident colectiv de munc\ [i ucidere din culp\  N  Nelu H=n]ar, patronul fabricii unde s-a produs gravul eveniment spune c\ va achita cheltuielile pentru `nmorm=ntarea celor doi fo[ti angaja]i
Dou\ dintre cele  trei victime ale exploziei de la fabrica de procesat anvelope apar]in=nd firmei Super Mag Imperial din satul Slobozia, comuna Gr\nice[ti au  decedat  la Spitalul Clinic de Urgen]\, Chirurgie Platisc\, Reparatorie [i Arsuri din Bucure[ti. Toader Pribeagu, de 56 de ani, din Gura Solcii, comuna  Gr\nice[ti, tat\ a zece copii,  a murit pe patul de spital `n seara zilei de duminic\ `n timp ce Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 de ani, nec\s\torit ,din satul }ibeni,  comuna Satu Mare a decedat ieri diminea]\. Familiile se preg\tesc s\ aduc\ corpurile ne`nsufle]ite ale celor doi acas\ pentru `nmorm=ntare.
~n  spitalul din Capital\ se mai afl\ internat Daniel {alg\u, de 33 ani, din Mili[\u]i, a c\rui stare de s\n\tate pare s\ se amelioreze, potrivit declara]iilor date de medici.
Cercet\rile privind accidentul colectiv de munc\ produs de explozia de la fabrica de procesat cauciucuri de la Slobozia se efectueaz\ de c\tre poli]i[tii r\d\u]eni [i Inspec]ia Muncii Bucure[ti,  sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i. Dac\ p=n\ la decesul celor doi b\rba]i, cercet\rile s-au f\cut sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de v\t\mare corporal\ grav\ din culp\, ieri, procurorii r\d\u]eni au decis schimbarea `ncadr\rii juridice la infrac]iunea de ucidere din culp\. Potrivit Legii 319/2006 “cercet\rile se desf\[oar\ de c\tre  inspectoratele teritoriale de munc\, `n cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, `n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar\ de munc\ lucr\torilor la angajatorii persoane fizice, precum [i `n situa]iile cu persoane date disp\rute [i de c\tre Inspec]ia Muncii, `n cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile. ~n caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institu]ia medico-legal\ competent\ este obligat\ s\ inainteze inspectoratului teritorial de munc\, `n termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legal\”.
Patru persoane au fost r\nite `n diminea]a zilei de joi, 9 iunie, `ntr-o explozie la fabrica de procesare a cauciucurilor uzate apar]in=nd SC Super Mag Imperial de la Slobozia,aflat\ `n apropierea g\rii Mili[\u]i. Trei dintre r\ni]i au fost transporta]i cu un elicopter al MAI la Spitalul de Ar[i din Capital\ – . Explozia s-a produs `n momentul `n care Gheorghe Pribeagu, Gheorghe Cristinel Prodan [i Daniel {alg\u `ncercau s\ `nlocuiasc\ un rulment la motorul toc\torului de cauciucuri dintr-o hal\ a societ\]ii.  Arsuri la o m=n\ a suferit [i Valeriu Chirilu]\ `ns\ acesta a primit `ngrijri de specialitate la UPU a Spitalului Jude]ean Suceava, nefiind internat.
Ast\zi urmeaz\ s\ aib\ loc necropsia persoanelor decedate pentru a se stabili cu exactitate cauza mor]ii. Demers inutil, consider\ familiile care ar dori s\ `[i aduc\ mor]ii acas\ pentru a-i `ngropa cre[tine[te.
N  patronul H=n]ar a oferit c=te 40 de milioane familiilor celor mor]i [i le va asigura transportul celor deceda]i de la Bucure[ti la casele lor
Familiile celor lovi]i de n\past\ s-au pl=ns c\ patronul fabricii unde s-a petrecut nenorocirea nu [i-a g\sit timp s\ sune m\car, pentru a se interesa de starea lor. Pe de alt\ parte, Nelu H=n]ar a explicat c\ are peste 200 de angaja]i [i nu `i permite timpul s\ vorbeasc\ cu fiecare dintre familiile acestora `n parte. El sus]ine c\ s-ar fi preocupat s\ transporte victimele la clinici de specialitate din Austria [i Germania. U[or de zis, `n condi]iile `n care at=t medicii de la Spitalul Jude]ean Suceava c=t [i cei de la Spitalul de Ar[i din Bucure[ti au sus]inut de la `nceput c\ dou\ dintre cele trei persoane r\nite `n explozie nu au nicio [ans\ de supravie]uire. Nelu H=n]ar a `ncercat s\ ne l\mureasc\ c\ este foarte peocupat de soarta familiilor victimelor [i c\ se va ocupa de `nmorm=natarea celor doi fo[ti angaja]i.  Acest lucru nu `l va face `ns\ personal tras=ndu-i “sarcin\” `n acest sens unui subaltern, directorului tehnic Bogdan Chifan.
~ntrebat despre cauzele care au dus la izbucnirea incendiului urmat de explozie, omul de afaceri a ]inut s\ precizeze c\ `n cursul zilei de s=mb\t\, au ajuns la Slobozia speciali[ti trimi[i de Inspec]ia Muncii pentru efectuarea unei expertize “Vrem s\ [tim de la ce a luat foc [i cine se face vinovat, ce f\ceau muncitorii `n momentul `n care s-a produs acest incident nefericit. S\ a[tept\m rezultatul cercet\rilor [i asta vom [ti cam peste trei s\pt\m=ni”ne-a spus Nelu H=n]ar.
El a dat asigur\ri c\ toate cheltuielile cu `nmorm=ntarea inclusiv transportul mor]ilor de la Bucure[ti la  domicilii vor fi suportate de firm\. “Ar fi inuman s\ nu ne ocup\m de cheltuielile cu `nmorm=ntare. Voi asigura lunar celor dou\ familii – Pribeagu [i Prodan o rent\, pentru c\ au o situa]ie material\ [i financiar\ precar\”, ne-a spus patronul fabricii procesare a anvelopelor. Directorul tehnic al societ\]ii, Bogdan Chifan a spus c\ firma a dat deja fiec\rei familii a celor deceda]i  `n total c=te 40 de milioane de lei vechi. A fost angajat\ o firm\ de pompe funebre care s\ se ocupe de transportul corpurilor ne`nsufle]ite ale celor doi deceda]i de la Bucure[ti la domiciliile lor.
N cine este vinovat – angajatorul sau persoana responsabil\ cu protec]ia muncii?
Comisarul [ef Constantin Alistar, adjunctul [efului Poli]iei municipiului R\d\u]i ne-a declarat c\  cercet\rile se desf\[oar\ de c\tre  ofi]eri de poli]ie, inspectori ai protec]iei muncii sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i. “A[tept\m s\ se termine ancheta desf\[urat\ de Inspec]ia Muncii.  Vrem s\ [tim cui revine vinov\]ia `n acest caz, angajatorului sau persoanei responsabil\ cu protec]ia muncii. Culpa sau vinov\]ia va fi stabilit\ de Inspec]ia Muncii”,ne-a declarat comisarul [ef Constantin Alistar.
Ionu] Cre]uleac, inspectorul [ef al Inspectoratului Teritorial de Munc\ Suceava a declarat c\ abia ast\zi vor sosi la Suceava  doi speciali[ti de la Inspec]ia Muncii, de la Bucure[ti, pentru a prelua cercet\rile. ~nt=rzierea se datoreaz\ faptului c\ trei zile, func]ionarii statului nu au lucrat, av=nd zile libere, conform legii. Cert este c\ Pribeagu, Prodan [i {alg\u au fost angaja]i abia pe 25 mai a.c. cu contract de munc\ la Super Mag Imperial. Avem informa]ii c\ ace[tia au lucrat [i la negru `nainte de aceast\ dat\  [i am demarat verific\ri pe aceast\ linie”, ne-a declarat Ionu] Cre]uleac, [eful ITM Suceava.
Toader Pribeagu las\ `n urm\ o so]ie [i 10 copii care p=n\ duminic\ sear\ mai sperau ca acesta s\ se `ntoarc\ viu acas\.  Ieri, dup\ aflarea ve[tii tragice, au `nceput preg\tirile pentru `nmorm=ntare. {i `n satul }ibeni din comuna Satu Mare, p\rin]ii lui Gheorghe Cristinel Prodan a[teptau ieri cu lacrimi `n ochi ca fiul lor s\ ajung\ acas\ `n sicriu pentru a fi `nmorm=ntat cre[tine[te. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …